Toan van S iep cua c Giao Hoang

nhan Ngay Hoa Bnh The Gii 2019

 

Toan van S iep cua c Giao Hoang nhan Ngay Hoa Bnh The Gii 2019.

Tran c Anh, OP chuyen dch

Vatican (Vat. 18-12-2018) - Trong cuoc hop bao sang ngay 18 thang 12 nam 2018, c Hong Y Peter Turkson, Bo trng Bo Phat trien nhan ban toan dien, cung vi c Ong Tong Th ky cua Bo, Bruno Marie Duffe, a cong bo s iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay Hoa Bnh The Gii lan th 52 c hanh vao th ba 1 thang 1 nam 2019 vi chu e la: "Chnh tr tot phuc vu hoa bnh". Di ay la toan van s iep. G. Tran c Anh OP chuyen y.

 

1. "Bnh an cho nha nay!"

Khi sai cac mon e i truyen giao, Chua Giesu noi vi ho: "Khi vao bat ky nha nao, trc tien cac con hay noi: "Bnh an cho nha nay!". Neu tai o co mot ngi con cua hoa bnh, th bnh an cua cac con se xuong tren ngi ay, neu khong an bnh ay se tr lai tren cac con" (Lc 10,5-6).

Trao tang hoa bnh la ieu trong tam s mang cac mon e cua Chua Kito. Va mon qua nay c gi en tat ca nhng ngi nam n ang khao khat hoa bnh gia nhng tham trang va bao lc trong lch s nhan loai (1). "Nha" ma Chua Giesu noi, chnh la moi gia nh, moi cong oan, moi quoc gia, moi ai luc, vi nhng ac thu va lch s cua ho; trc tien o la moi ngi, khong phan biet cung chang ky th. o cung la "can nha chung" cua chung ta: la trai at tren o Thien Chua a at e chung ta c ngu va chung ta c keu goi an can cham soc trai at ay.

V vay ay cung la li cau chuc cua toi nhan dp au nam mi: "Bnh an cho nha nay!"

2. Thach o chnh tr tot

Hoa bnh giong nh niem hy vong ma van hao Charles Peguy a noi en (2); no giong nh mot nu hoa mong manh ang tm cach n ra gia nhng hon a bao lc. Chung ta biet ieu nay: s tm kien quyen lc bang moi gia a ti nhng lam dung va bat cong. Chnh tr la phng the c ban e kien tao cong oan xa hoi va nhng cong trnh cua con ngi, nhng khi nhng ke thi hanh chnh tr khong thc thi chnh tr nh mot cong tac phuc vu tap the con ngi, th no co the tr thanh mot dung cu an ap, gat ra ngoai le va tham ch no c dung e tan pha.

Chua Giesu a day: "Neu ai muon tr thanh ngi lam au th hay tr thanh ngi rot cung va lam ay t moi ngi" (Mc 9,35). Nh Thanh Giao Hoang Phaolo 6 a nhan manh: "Coi trong chnh tr moi cap o - a phng, mien, quoc gia va the gii - co ngha la khang nh ngha vu cua con ngi, cua moi ngi, trong viec nhn nhan thc tai cu the va gia tr cua t do chon la c cong hien cho mnh e tm cach cung nhau thc hien thien ch cua xa hoi, quoc gia, nhan loai" (3)

Thc vay, chc nang va trach nhiem chnh tr la mot thach o trng ky oi vi tat ca nhng ngi c uy nhiem phuc vu at nc cua mnh, bao ve tat ca nhng ngi song trong o va lam viec e tao ra nhng ieu kien cho mot tng lai xng ang va cong chnh. Neu c thc thi trong niem ton trong c ban oi vi s song, t do va pham gia cua con ngi, th chnh tr co the thc s tr thanh mot hnh thc troi vt cua c bac ai.

3. Bac ai va cac c tnh nhan ban e co mot nen chnh tr phuc vu cac quyen con ngi va hoa bnh

c Giao Hoang Bien c 16 nhac nh rang "moi Kito hu c keu goi thc thi c bac ai nay, theo n goi va kha nang anh hng trong "polis". [...]. Khi c c bac ai linh hoat th s dan than cho cong ch co mot gia tr cao hn gia tr cua s dan than ch co ac tnh i va chnh tr [...]. Hoat ong cua con ngi tren trai at, khi c c bac ai soi sang va nang , th no gop phan vao viec kien tao xa hoi pho quat cua Thien Chua ma lch s nhan loai ang hng ti" (4). o la mot chng trnh trong o tat ca cac chnh tr gia co the theo uoi, bat luan ho thuoc van hoa hoac ton giao nao, khi ho cung nhau mong c hoat ong cho thien ch cua gia nh nhan loai, thc thi nhng c tnh nhan ban lam nen tang cho mot nen chnh tr tot: cong bang, ngay chnh, ton trong nhau, thanh thc, lng thien va trung tn.

Ve van e nay, cung nen nhac en nhng "moi phuc cua nha chnh tr" a c c Hong Y Viet Nam Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan, qua i nam 2002, e ra, Ngi a la mot chng nhan trung thanh cua Tin Mng:

Phuc cho nha chnh tr nao coi trong va y thc sau rong ve vai tro cua mnh.

Phuc cho nha chnh tr nao co nhan cach phan anh s ang tn nhiem.

Phuc cho nha chnh tr nao lam viec cho cong ch ch khong v t li.

Phuc cho nha chnh tr nao luon co li noi i oi vi viec lam.

Phuc cho nha chnh tr nao thc thi s hiep nhat.

Phuc cho nha chnh tr nao dan than thc hien mot s thay oi quyet liet.

Phuc cho nha chnh tr nao biet lang nghe.

Phuc cho nha chnh tr nao khong s hai (5)

Moi khi co s thay oi cac chc vu dan c, moi han ky bau c, moi giai oan trong i song cong cong, o eu la dp e tr ve vi nguon mach va nhng tham chieu soi sang cong ly va luat phap. Chung ta chac chan ieu nay; nen chnh tr tot phuc vu hoa bnh; no ton trong va thang tien cac nhan quyen c ban, ay cung nh nhng ngha vu ho tng, e gia cac the he hien tai va tng lai co mot lien he tn nhiem va biet n.

4. Nhng tat xau cua chnh tr

ang tiec la ben canh cac c tin, trong chnh tr cung khong thieu nhng tat xau, do s thieu kha nang cua con ngi, hoac do nhng bien dang trong moi trng va trong cac to chc. Moi ngi eu thay ro nhng tat xau trong i song chnh tr lam cho cac che o chnh tr b mat uy tn, cung nh cho the gia, nhng quyet nh va hoat ong cua nhng ngi lam viec trong cac che o ay. Nhng tat xau nay, lam suy yeu ly tng cua mot nen dan chu chan chnh, chnh la ieu o nhuc cho i song cong cong va lam cho hoa bnh xa hoi b lam nguy: o la nan tham nhung - di nhieu hnh thc chiem oat trai phep cua cong hoac lam dung con ngi -, phu nhan luat phap, khong ton trong cac qui luat cong ong, lam giau bat hp phap, bien minh quyen bnh bang vo lc hoac vien c mot cach oc oan "v ly do quoc gia", xu hng bam vu lai mai trong quyen bnh, ghet ngi nc ngoai va ky th chung toc, t khc khong cham soc Trai at, khai thac vo han nhng tai nguyen thien nhien e tm li loc nhat thi, coi re nhng ngi b buoc long phai lu vong.

5. Nen chnh tr tot co vo s tham gia cua ngi tre va long tn nhiem tha nhan

Khi viec thc thi quyen bnh ch nham bao ton li loc cua mot so ngi c ac an, th tng lai b thng ton va ngi tre co the b cam do khong con tn nhiem, v ho b ket an ngoai le xa hoi, khong co c hoi tham gia vao mot d an tng lai. Trai lai, khi men chnh tr c the hien cu the qua viec khch le nhng ngi tre co tai va n goi oi c thc thi, th hoa bnh lan toa trong cac lng tam va tren cac khuon mat. No tr thanh mot s tn nhiem nang ong, ngha la 'toi tn nhiem ban va toi tin ban", co the cong tac vi nhau cho cong ch. V the chnh tr phuc vu hoa bnh c dien ta qua viec nhn nhan nhng oan sung va kha nang cua moi ngi. "Co g ep hn la mot ban tay c gi ra? Ban tay ay c Thien Chua muon e trao ban va nhan lanh. Thien Chua khong muon ban tay ay giet ngi (Xc St 4,1tt) hoac gay au kho, nhng Chua muon no cha lanh va giup sinh song. Ben canh con tim va tr tue, ban tay cung co the tr thanh mot dung cu oi thoai" (6)

Moi ngi co the ong gop vien a cua mnh cho viec xay dng can nha chung. i song chnh tr chan chnh da tren luat phap va tren s oi thoai chan thanh gia moi ngi, c oi mi nh xac tn rang moi ngi nam n, va moi the he eu co trong mnh mot li ha co the lam bung len nhng ngh lc mi, nhng ngh lc tng quan, tr tue, van hoa va tinh than. Mot niem tn thac nh the khong bao gi la ieu song de dang, v tng quan gia con ngi vi nhau that la phc tap. ac biet chung ta song trong mot thi ai trong o bau khong kh nghi k bat nguon t thai o s hai tha nhan hoac ngi la, trong s lo lang mat nhng li the cua mnh, va rat tiec no bieu lo ca bnh dien chnh tr, qua nhng thai o khep kn hoac quoc gia chu ngha, at lai van e tnh huynh e ma the gii hoan cau hoa cua chung ta ang het sc can en. Ngay nay hn bao gi het, cac the he chung ta co the la nhng s gia va la nhng chng nhan chan thc cua Thien Chua Cha ang muon ieu thien hao va hanh phuc cho gia nh nhan loai.

6. Khong chap nhan chien tranh va chien lc s hai

100 nam sau The Chien Th I, trong luc chung ta tng niem nhng ngi tre nga guc trong cac tran chien va cac thng dan b xau xe, ngay nay hn trc kia, chung ta thuoc bai hoc kinh khung cua cac cuoc chien huynh e tng tan, ngha la hoa bnh khong bao gi co the b thu hep vao s quan bnh cac lc lng va s hai. Gi ngi khac di s e doa co ngha la thu hep ho vao trang thai mot o vat va phu nhan pham gia cua ho. o la ly do tai sao chung ta tai khang nh rang "s leo thang" doa nat, cung nh s lam lan tran cac vo kh khong kiem soat c la ieu trai ngc vi luan ly va s tm kiem hoa hp ch thc. S kinh hoang gay ra cho nhng ngi de b ton thng nhat gop phan lam cho toan bo dan chung phai di tan, tm kiem mot phan at hoa bnh. Khong the bien minh nhng dien van chnh tr nham cao buoc nhng ngi di dan ve moi tai ng va lam cho ngi ngheo mat hy vong. Trai lai, can tai khang nh rang hoa bnh da tren s ton trong moi ngi, - bat luan lai lch cua ho the nao, -, da tren s ton trong luat phap va cong ch, ton trong thien nhien c uy thac cho chung ta va s phong phu tinh than c cac the he qua kh truyen lai.

Ngoai ra, chung ta ac biet ngh en cac tre em ang trong nhng vung xung ot, va tat ca nhng ngi ang dan than e cuoc song va cac quyen cua cac em c bao ve. Tren the gii, 1 phan 6 cac tre em b bao lc chien tranh hoac nhng hau qua cua chien tranh, khi cac em khong b xung vao quan ngu hoac tr thanh con tin cua cac nhom vo trang. Chng ta cua bao nhieu ngi ang hoat ong e bao ve pham gia va ton trong cac tre em la ieu qu gia hn bao gi het oi vi tng lai nhan loai.

7. Mot d phong ln ve hoa bnh.

Trong nhng ngay nay chung ta ky niem 70 nam Tuyen Ngon Quoc Te Nhan Quyen c thong qua sau The Chien th II. Ve van e nay, chung ta nh en nhan xet cua Thanh Gioan 23 Giao Hoang: "Khi con ngi y thc ve cac quyen cua ho, th trong lng tam ho nhaat thiet nay sinh y thc ve cac ngha vu tng ng: nhng quyen cua ho, trc tien chung giong nh nhng bieu hien pham gia ma ho phai lam noi bat, va tat ca nhng ngi khac co ngha vu nhn nhan va ton trong cac quyen ay" (7)

Thc vay, hoa bnh la ket qua cua mot d phong chnh tr to ln da tren trach nhiem ho tng va s le thuoc nhau cua con ngi. Nhng hoa bnh cung la mot thach o oi phai c on nhan ngay qua ngay. Hoa bnh la mot s hoan cai tam hon, va that de nhn nhan ba chieu kch khong the tach ri nhau cua th hoa bnh noi tam va cong oan ay:

- hoa bnh vi chnh mnh, t khc thai o khang khang nhat mc, gian d va thieu kien nhan, va nh thanh Phanxico e Sale a khuyen nhu, hay thc thi "mot chut" du dang oi vi ban than", e cong hien "mot chut" du dang oi vi ngi khac;

- hoa bnh vi tha nhan; than nhan, ban hu, ngi ngoai quoc, ngi ngheo, ngi au kho..; dam gap g va lang nghe s iep ho mang trong mnh;

- hoa bnh vi thien nhien, tai kham pha s cao ca cua hong an Thien Chua va phan trach nhiem cua moi ngi chung ta, trong t cach la ngi dan cua the gii, cong dan va la tac nhan xay dng tng lai.

Mot nen chnh tr hoa bnh, biet ro nhng mong manh cua con ngi va am nhan chung, luon co the kn muc t tinh than cua bai ca Magnificat ma c Maria, Me Chua Kito Cu The va la N Vng Hoa bnh, hat len nhan danh moi ngi: "T i nay en i kia, long thng xot Chua o xuong tren nhng ke knh s Ngi. Chua a gi canh tay uy quyen manh me, ap tan nhng ke kieu cang, Ngi lat o nhng ke quyen hanh khoi toa cao va nang ngi hen mon len; [...], Ngi nh lai long thng xot, nh a phan cung Cha ong chung ta, vi Abraham va cho con chau en muon i" (Lc 1,50-55)

Vatican ngay 8 thang 12 nam 2018

Phanxico

- - - - - - - -

Chu thch:

1. Xc Lc 2,14: "Vinh danh Thien Chua tren cac tang tri va bnh an di the cho ngi Chua thng"

2. Xc "Le Porche du mystere de la deuxieme vertu", Paris 1986

3. Tong th Octogesima adveniens (14-5-1971), 46

4. Thong iep Caritaris in veritate (29-6-2009), 7

5. Xc Dien van nhan cuoc trien lam - hoi ngh "Civitas" Padova" "30 Giorni",n.5, nam 2002

6. Bien c 16, Dien Van vi Chnh quyen Benin, Cotonou, 19-11-2011

7. Thong iep "Hoa bnh di the" (11-4-1963), 24

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page