Nam Thanh La San

ky niem 300 nam thanh nhan qua i

 

Nam Thanh La San ky niem 300 nam thanh nhan qua i.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 7-11-2018) - Nam Thanh La San, ky niem 300 nam thanh Gioan Baotixita De La Salle qua i, se bat au t ngay 17 thang 11 nam 2018 va ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2019.

Le khai mac Nam Thanh La San cung la ngay thanh hien en Thanh Gioan Baotixita De La Salle tai tru s trung ng cua dong ng Aurelia, Roma, ni co di hai thanh nhan va le be mac nam thanh vao cuoi nam 2019 cung se dien ra tai ay.

Than the thanh La San

Thanh nhan sinh nam 1651 tai thanh pho Reims ben Phap va nam len 15 tuoi (1666), ngai c bo nhiem lam Kinh S Nha Th chnh toa cua giao phan nay. 12 nam sau, ngai thu phong linh muc. Ch 2 nam sau o, 1680, thanh nhan bat au thanh lap dong Tu Huynh cac trng Cong Giao khi mi c 29 tuoi i.

Cung nam 1680, Thanh La San a phan phoi gia san cua ngai cho ngi ngheo va nam 1702, a gi hai tu huynh en Roma e m mot trng cho cac hoc sinh ngheo.

Thanh La San a gop phan quan trong vao cong trnh giao duc hoc ng tai Phap va la mot trong nhng nha canh tan ln nhat cac trng hoc. Ngai thanh lap cac trng bnh dan khi ma Nha Nc cha co mot he thong giao duc. Thanh nhan thang tien hoat ong nhom, thuc giuc cac nha giao duc luon gia cac hoc sinh, "t sang en chieu". He thong trng hoc cua ngai thanh lap mien ph, va tap trung vao viec huan luyen toan dien con ngi.

Thanh La San qua i tai Rouen nam 1719, tho 68 tuoi, c phong chan phc nam 1880 va 12 nam sau, ngai c c Giao Hoang Leo 13 ton phong hien thanh. Nam 1950, c Giao Hoang Pio 12 ton thanh nhan la Bon mang cua cac giao chc.

Dong La San

Dong tu huynh La San cac trng Cong Giao hien co 3,652 tu huynh thuoc 681 cong oan tren the gii, trong o co Viet Nam. Dong co hn 100 ngan giao dan cong tac vien, giang day hn 1 trieu hoc sinh tai 80 quoc gia nam chau.

n toan xa cho cac tn hu

Nhan dp Nam Thanh La San, Toa An Giai Toi Cao, do nang quyen c Thanh Cha cap, ban n toan xa cho cac tn hu hanh hng tai en knh Thanh Nhan ni co di hai cua ngai tai Roma va cac ni La San khac nh Reims, Paris, Parmenie... hoac nhng ni th phng co thanh tch hoac tng thanh nhan, tham d thanh le hoac cac buoi cau nguyen knh thanh nhan, hoac thc hien cac cong tac bac ai, ac biet theo tinh than La San, nh giup cac tre em va ngi tre gap kho khan ve vat chat, ve giao duc va tinh than, bieu lo s hoan cai noi tam.

Ngoai nhng viec ao c tren ay, e hng n toan xa, tn hu con phai chu toan nhng ieu kien thng le la xng toi, rc le va cau nguyen theo y c Thanh Cha. (Rei 5-11-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page