Hoi thao Kito giao

va Lao giao tai Singapore

 

Hoi thao Kito giao va Lao giao tai Singapore.

Ngoc Yen

Singapore (Vat. 3-11-2018) - Cuoc gap g c Hoi ong Giao Hoang ve oi thoai Lien ton to chc vi s cong tac cua Tong Giao Phan Singapore va Lien oan Lao giao vi chu e: "Luan ly ao c Kito giao va Lao giao trong oi thoai".

Hoi ong Giao Hoang ve oi thoai Lien ton vi s cong tac cua Tong Giao Phan Singapore va Lien oan Lao giao se to chc lan th hai cuoc Hoi thao Kito giao - ao giao tai Trung tam Jean Beurel Singapore t ngay 5 en 7 thang 11 nam 2018.

ao c Kito giao va ao giao trong oi thoai

Chu e "Luan ly ao c Kito giao va Lao giao trong oi thoai" se c 70 hoc gia va chuyen gia oi thoai lien ton hoc hoi, nghien cu trong nhieu phng dien. Cac tham d vien cua cuoc Hoi thao en t Singapore, Trung Quoc, Phap, An o, Malaysia, Nam Han, Thuy Sy, Vatican va ai Loan cua truyen thong Kito giao va ao giao. ai dien Hoi ong Giao Hoang ve oi thoai Lien ton se la c cha Miguel Angel Ayuso Guixot ,Tong th ky va c ong Indunil Janakaratne Kodithuwakku, Pho Tong th ky, cung vi c cha Felix Machado, Tong giao phan Vasai An o, ai dien cho Lien Hoi ong Giam Muc chau A.

Muc ch cuoc hoi thao

Cuoc hoi thao co hai muc tieu chnh: th nhat cung cap cho cac hoc gia va cac hoc vien cua oi thoai Kito giao - Lao giao c hoi chia se cac y kien va cac van e lien quan en chu e "Luan ly ao c Kito giao va Lao giao trong oi thoai" thong qua ban hoi ngh va cac cuoc thao luan khong chnh thc; muc ch th hai la cung nhau hoat ong trong tinh than ong trach nhiem ng trc s suy thoai tram trong ve mat nhan ao, luan ly ao c va xa hoi tren the gii, lien quan en gia san cac gia tr luan ly chung oi vi toan the nhan loai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page