Trnh bay s thao Van Kien chung ket

Thng Hoi ong Giam Muc

 

Trnh bay s thao Van Kien chung ket Thng Hoi ong Giam Muc.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 24-10-2018) - S thao Van Kien chung ket Thng Hoi ong Giam Muc ve gii tre a c trnh bay trong phien khoang ai th 18 sang th ba 23 thang 10 nam 2018 trc s hien dien cua 252 ngh phu.

Uy ban soan thao gom 12 ngh phu, cung vi cac cong tac vien, a lam viec en chieu toi th hai, 22 thang 10 nam 2018 e hoan thanh van ban nay.

Tng quan gia Tai lieu lam viec va Van kien chung ket

c Hong Y Sergio da Rocha, ngi Brazil, Tong Tng trnh vien cua Thng Hoi ong Giam Muc, cho biet s thao Van kien chung ket c khi hanh t Tai lieu lam viec, nh van ban tham chieu, ket qua cua 2 nam lang nghe the gii ngi tre. Trong khi o, Van kien chung ket la thanh qua cua tien trnh phan nh cua cac ngh phu trong Cong ngh Giam Muc nay. V the, o la hai van kien khac nhau nhng bo tuc cho nhau, trnh bay mot cai nhn ve s phc tap cua cac van e c neu len va nhng nang ong hien nay e ng au vi cac van e ay. Ngoai Tai lieu lam viec, nguon mach cua S thao Van kien chung ket con co cac bai phat bieu, cac tng trnh va cac e ngh sa cha do cac nhom ngh phu neu len.

Cac e tai trong Tai lieu lam viec cung c a vao Van kien chung ket, nhng co them nhng e tai c nhac en nhieu trong 3 tuan lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc nay.

Cac ngh phu nghien cu d thao

c Hong Y Da Rocha cho biet Van kien chung ket gom 173 oan va c trao cho cac ngh phu e oc va co the a ra nhng e ngh bo tuc va sa cha. Van kien chung ket nay chu yeu c e len c Thanh Cha Phanxico va neu c ngai phe chuan th se c gi en toan the Giao Hoi, cac Giao Hoi a phng, gii tre va tat ca nhng ngi dan than trong viec muc vu gii tre va n goi.

Van kien chung ket dan vao giai oan thc hanh

iem khi hanh va iem ti ay chnh la Dan Chua trong cac hoan canh khac nhau ve van hoa, xa hoi va Giao Hoi. Tien trnh cha cham dt v con giai oan thc thi. ieu quan trong la cac Giao Hoi a phng va cac Hoi ong Giam Muc co the on nhan va thch ng Van kien chung ket vi hoan canh a phng. Tien trnh Thng Hoi ong Giam Muc khong ket thuc vi nhng cong thc muc vu can on nhan, v lam nh the la trai vi s phan nh, va tuy ngon ng cua Van kien chung ket khong han la cua ngi tre, nhng Thng Hoi ong Giam Muc a quyet nh soan mot th gi tat ca gii tre. (Rei 23-10-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page