Cong bo huan th ve cach tien hanh

Thng Hoi ong Giam Muc

 

Cong bo huan th ve cach tien hanh Thng Hoi ong Giam Muc.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 1-10-2018) - Sang ngay 1-10-2018, Van phong Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc a cong bo huan th ve cach thc tien hanh Thng Hoi ong Giam Muc.

Huan th gom 2 phan:

I. Phan au noi ve cac chu the: tham quyen cua c Thanh Cha, va trong trng hp ang nhom Thng Hoi ong Giam Muc ma Toa Thanh b trong ngoi, th Thng Hoi ong Giam Muc se ngng hop tc khac, ch c Giao Hoang mi quyet nh.

- Huan th xac nh cac thanh phan tham d Thng Hoi ong Giam Muc khoa thng le va cac Thng Hoi ong Giam Muc khoa ac biet: cac v ng nhien theo chc vu la cac v thu lanh cac Giao Hoi Cong Giao nghi le ong phng, cac v thu lanh cac c quan trung ng Toa Thanh co chc Giam Muc do c Thanh Cha ch nh, cac v c bau len, va cac v do c Thanh Cha bo nhiem: con so cac v c ngai bo nhiem se khong co 15% tong so cac ngh phu ng nhien co quyen hoac c bau len. Viec bau cac ai bieu phai c c Thanh Cha phe chuan va khong the cong bo danh tanh trc khi c Thanh Cha phe chuan.

Vai tro va tham quyen mot so chc sac:

- Huan th xac nh vai tro va tham quyen cua v Tong th ky, Pho Tong th ky, Hoi ong thong thng cua Van phong Tong th ky va cac Hoi ong khac; tiep en la cac v Chu tch tha uy, thay mat c Thanh Cha chu toa khoa hop, v Tong tng trnh vien, v Tong th ky ac biet cua khoa hop. Ngoai ra co Uy ban thong tin, Uy ban soan Van kien chung ket, Uy ban nghien cu.

Phan 2: thu tuc tien hanh

II. Phan th 2 cua Huan b ban ve thu tuc tien hanh Thng Hoi ong Giam Muc: t viec c hanh phung vu trong Cong ngh Giam Muc nay, cho ti pham phuc, th t u tien, ngon ng c s dung, ngha vu cac ngh phu phai thong bao khi vang mat khong tham d phien hop, ngha vu phai gi b mat ve cac y kien va phieu cua moi ca nhan. Ngoai ra phan nay cung noi ve thu tuc bo phieu, ve cac thu tuc, va cach thc bo phieu.

Cach phat bieu trong Thng Hoi ong Giam Muc:

Tiep en la viec thao luan trong Thng Hoi ong Giam Muc: cac ngh phu phai nop trc bai phat bieu va ch c noi ve e tai c an nh, phai noi trong gii han thi gian a an nh. Co the phat bieu tren giay t va nop cho Van phong Tong th ky.

Cac ngh phu ng lap lai y kien a c ngh phu khac phat bieu, va nen trnh bay y kien va lap trng chung cua Hoi ong Giam Muc hoac c quan ma mnh c c lam ai bieu.

Phat bieu cua d thnh vien:

Cac d thnh vien va nhng ngi c mi, v du cac ai bieu cac Giao Hoi Kito Anh em, co the phat bieu trong phien khoang ai neu c v Hong Y Chu tch mi hoac cho phep. Ho co the noi trong cac cuoc thao luan nhom, nhng khong co quyen bo phieu.

Trong cac cuoc thao luan t do, sau khi nghe y kien cua ngi khac, cac ngh phu co quyen tra li hoac neu van nan.

Soan thao van kien chung ket:

Huan th cung ban ve viec soan thao Van kien chung ket, va thao luyan ve van kien nay trong phien khoang ai, viec bo phieu chung ket. Van kien nay e c thong qua phai c 2 phan 3 so phieu cua cac ngh phu hien dien trong luc bo phieu. Sau khi bo phieu thong qua, Van kien chung ket se c e trnh c Thanh Cha.

Gia tr cua Van kien chung ket:

Theo Tong hien mi cua c Thanh Cha vi ta e "Episcopalis communio" (Tnh hiep thong Giam Muc), ve c cau Thng Hoi ong Giam Muc cong bo tai Vatican ngay 18 thang 9 nam 2018, th cac ket luan cua Thng Hoi ong Giam Muc c thu vao trong mot Van kien chung ket (17,1). e soan Van kien nay, mot Uy ban ac nhiem c thanh lap gom co v chu toa la Tong tng trnh vien, v Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc, v Tong th ky ac biet cho khoa hop va mot vai thanh phan c bau len trong phien khoang ai cua Thng Hoi ong Giam Muc, e y en cac vung khac nhau, sau cung la mot so v do c Thanh Cha bo nhiem (17,2). Van kien chung ket c e trnh e cac ngh phu bo phieu, co gang at s ong thuan ve tinh than.

Theo khoan th 18 cua Tong Hien, sau khi c cac ngh phu thong qua, Van kien chung ket c e trnh c Thanh Cha va ngai quyet nh cong bo. Neu Van kien c c Thanh Cha minh th phe chuan, th se tr nen thanh phan giao huan thong thng cua ngi ke v Thanh Phero (18,1).

Neu c Thanh Cha ban cho khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc quyen quyet nh, theo khoang so 343 cua bo giao luat, th Van kien chung ket se tr thanh giao huan cua ang Ke v thanh Phere khi ngai phe chuan va cong bo. Trong trng hp nay Van kien chung ket c cong bo vi ch ky cua c Giao Hoang cung vi ch ky cua cac ngh phu (18,2).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page