Cong bo Tong Hien mi

ve Thng Hoi ong Giam Muc

 

Cong bo Tong Hien mi ve Thng Hoi ong Giam Muc.

G. Tran c Anh OP

Vatican (Vat. 18-09-2018) - Sang 18 thang 9 nam 2018, Tong hien mi cua c Thanh Cha Phanxico vi ta e "Episcopalis communio" (Tnh hiep thong Giam Muc), ve c cau Thng Hoi ong Giam Muc a c cong bo tai Vatican.

Hien dien tren ban chu toa cuoc hop bao tai Phong Bao Ch Toa Thanh, e gii thieu Van kien co c Hong Y Lorenzo Baldisseri, Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc, va c Cha Pho Tong th ky Fabio Fabene, cung vi giao s Dario Vitali, co van cua Thng Hoi ong Giam Muc, va cung la giao s than hoc tn ly tai ai hoc Giao Hoang Gregoriana.

C cau ai cng

Tong hien gom 2 phan: Phan au noi ve ao ly gom 10 ieu khoan va phan hai gom 27 ieu khoan ve ky luat.

Theo c Hong Y Tong th ky Lorenzo Baldisseri, viec cai to c cau Thng Hoi ong Giam Muc cung nam trong hng i cua c Thanh Cha Phanxico nh ngai a trnh bay Tong Tong Huan "Evangelii gaudium" so 27, o la ieu chnh lai mot cach sau rong tat ca cac c cau cua Giao Hoi e cac c cau nay co ac tnh "truyen giao" hn, ngha la nhay cam hn oi vi nhng nhu cau cua con ngi, ci m hn oi vi ieu mi me ay xa hn, va mem deo hn trong mot thi ai co nhng bien chuyen mau le".

iem mi ac biet cua Tong Hien

iem mi ac biet trong Tong Hien mi la khoan so 17 va 18 ve viec soan va thong qua van kien chung ket va e trnh c Thanh Cha.

Cac ket luan cua Thng Hoi ong Giam Muc c thu vao trong mot Van kien chung ket (17,1). e soan Van kien nay, mot Uy ban ac nhiem c thanh lap gom co v chu toa la Tong tng trnh vien, v Tong th ky Thng Hoi ong Giam Muc, v Tong th ky ac biet cho khoa hop va mot vai thanh phan c bau len trong phien khoang ai cua Thng Hoi ong Giam Muc, e y en cac vung khac nhau, sau cung la mot so v do c Thanh Cha bo nhiem (17,2). Van kien chung ket c e trnh e cac ngh phu bo phieu, co gang at s ong thuan ve tinh than.

Gia tr Van kien chung ket

Theo khoan th 18, sau khi c cac ngh phu thong qua, Van kien chung ket c e trnh c Thanh Cha va ngai quyet nh cong bo. Neu Van kien c c Thanh Cha minh th phe chuan, th se tr nen thanh phan giao huan thong thng cua ngi ke v Thanh Phero (18,1).

Neu c Thanh Cha ban cho khoa hop Thng Hoi ong Giam Muc quyen quyet nh, theo khoang so 343 cua bo giao luat, th Van kien chung ket se tr thanh giao huan cua ang Ke v thanh Phere khi ngai phe chuan va cong bo. Trong trng hp nay Van kien chung ket c cong bo vi ch ky cua c Giao Hoang cung vi ch ky cua cac ngh phu (18,2).

Vi Tong Hien mi, Van kien chung ket cua mot Thng Hoi ong Giam Muc co the co gia tr nh mot van kien cua Cong ong chung neu c c Thanh Cha phe chuan va ky vao cung vi cac ngh phu.

Trc ay, cac Thng Hoi ong Giam Muc a ra va thong qua nhng e ngh va e len c Thanh Cha e tuy ngai s dung, hoac cho cong bo hoac dung nhng e ngh o e soan mot tong huan. Nhng nay Thng Hoi ong Giam Muc thong qua van kien chung ket va neu c Giao Hoang chap nhan th van kien o tr thanh giao huan chnh thc cua Giao Hoi. (Rei 18-9-2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page