Mot linh muc Nigeria b bat coc

c tra t do

 

Mot linh muc Nigeria b bat coc c tra t do.

Gia Hy

Nigeria (WH 07-09-2018) - Cha Christopher Ogaga b bat coc vao ngay 01 thang 9 nam 2018 khi ang tren ng i t Okpe en Warri ni ngai se dang Thanh le vao sang hom sau.

Nhng ke bat coc a oi tien chuoc hn 15 trieu naira (khoang gan 1 t ong), nhng theo cha Clement Abobo, linh muc cua Giao phan Warri, "khi nhng ke bat coc biet khong the nhan c tien, chung a tha con tin". Cha Abobo a en tham cha Ogaga tai benh vien va cho biet sc khoe cua ngai van on mac du phai thc hien them mot so xet nghiem.

Theo nhng thong tin s bo, vu viec khong co ong c ton giao hay chnh tr. Thi gian qua, nhieu linh muc va tu s a tr thanh muc tieu cua nhng vu bat coc do cac bang nhom toi pham Nigeria thc hien. Cac v giam muc Nigeria canh bao nan bat coc tong tien hien a mc "bao ong" va khang nh se khong thoa hiep bang cach tra tien chuoc cho cac bang nhom nay.

(Vatican News, 06.9.2018)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page