Chnh phu Nam Han

xem pha thai la hanh ong y hoc vo ao c

 

Chnh phu Nam Han xem pha thai la hanh ong y hoc vo ao c.

Hong Thuy

Seoul (Vat. 31-08-2018) - Hoi au thang 8 nam 2018, luat pha thai cua Nam Han c xem xet lai, va a ke pha thai vao so cac hoat ong y khoa khong co ao c, va cho phep chnh quyen ngng cac c s y te chuyen nghiep thc hien viec pha thai bat hp phap.

Du pha thai la viec lam bat hp phap tai Nam Han, luat tr cho nhng trng hp b cng hiep, loan luan hoac e cu s song cua ngi me, nhng cac bao cao cho thay no rat pho bien tai quoc gia nay.

Theo nghien cu vao nam 2012, c xuat ban tren tap ch quoc te ve luat, chnh sach va gia nh, hang nam, tai Nam Han co khoang 340 ngan vu pha thai, trong khi so tre em c sinh la 440 ngan.

Vien Guttmacher, mot c s cung cap nghien cu va phan tch "nang cao sc khoe va quyen li sinh san va tnh duc", cho biet: " Han Quoc co thu nhap cao... an toan nhng cac thu thuat b mat c pho bien rong rai, mac du co mot luat kha nghiem ngat".

Theo hang tin AFP, theo luat hien hanh, cac bac s thc hien pha thai co the b ket an en hai nam tu giam, va nhng phu n pha thai co the b phat tien va phat tu mot nam.

Ngay 17 thang 08 nam 2018, Bo Y te va Sc khoe Han Quoc bat au ap dung mot quy nh mi, theo o, cac bac s vi pham luat pha thai se b nh ch giay phep y te mot thang.

Tuy the, co nhieu phan ng chong lai quyet nh luat mi nay va keu goi hp phap hoa pha thai. Ngi ng au hoc vien san khoa va phu khoa Han Quoc cho biet rang 2.000 bac s thanh vien cua ho se ngng thc hien pha thai bat hp phap theo quy nh cua phap luat nh mot "hnh thc phan oi" hoac nh cong. Nhieu phu n Han Quoc a uong mot loai thuoc pha thai va keu goi hp phap hoa pha thai.

Trong cuoc tuan hanh v s song to chc tai Han Quoc vao thang 6 nam 2018, c Hong Y Andrew Yeom Soo-jung noi vi cac tn hu Cong giao: "Pha thai khong ch tan cong cac bao thai nhng ca cac thai phu. No se mang mot nen van hoa chet choc vao trong xa hoi chung ta va no tham ch khong nen c xem nh mot la chon."

Trong chuyen vieng tham Nam Han nam 2014, c Thanh Cha Phanxico a vieng mot ngha trang bieu tng cho cac nan nhan cua pha thai, ni ngai c hanh Thanh le vi 800 ngan tn hu Han Quoc.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page