Giao hoi Australia

ung ho viec chong tr t

 

Giao hoi Australia ung ho viec chong tr t.

Linh Tien Khai

Australia (Vat. 13-08-2018) - Giao Hoi Cong Giao Australia a phat ong phong trao xin ch ky tren mang chong viec tr t vi khau hieu "Hay ky thnh nguyen th, noi khong vi viec tr t".

Ngay 14 thang 8 nam 2018, Thng vien Australia bat au thao luan d luat cho phep giet ngi em du bang cach huy bo luat ban hanh nam 1997 - cam cac chnh quyen tieu bang hp thc hoa viec tr t. Luat nay a c thong qua sau khi cac tieu bang mien bac Australia cho phep giet ngi em du hoi nam 1995.

c Cha Anthony Fischer Tong Giam Muc Sydney a yeu cau tat ca nhng ai dan than bao ve nen van minh s song va tnh yeu hiep nhat vi nhau, ky th thnh nguyen e cac thng ngh s bo phieu chong lai d luat cho phep tr t nay va tranh m ng cho viec hp thc hoa viec giet ngi em du.

Cac Giam Muc ung ho phong trao xin ch ky cua nhom "Hy vong" do ong Paul Russell hng dan. ay la nhom quy tu cac to chc va ca nhan bao ve quyen song, chong lai viec tr t, v no gay thng ton cho cac giai tang yeu uoi, nhat la ngi gia va ngi tan tat. c Tong Giam Muc Fischer noi: "Chung ta co the lam tot hn cho nhng ngi au yeu va de b ton thng nhat trong cac cong oan cua chung ta".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page