S iep ngay Chua Nhat Hang Hai nam 2018

cua Bo Thang Tien Phat Trien Con Ngi Toan Dien

 

S iep ngay Chua Nhat Hang Hai nam 2018 cua Bo Thang Tien Phat Trien Con Ngi Toan Dien.

Roma (WH 09-07-2018) - Nhan dp chung ta sap to chc ngay Chua Nhat Hang Hai, chung ta c mi goi nh en 1.2 trieu thuy thu vi nhng niem tin khac nhau thuoc moi quoc gia. Ho b buoc phai song trong nhng khong gian chat hep tren tau thuyen, xa cach gia nh va nhng ngi than, ong thi khong the tham d nhng s kien quan trong nhat cua gia nh mnh nh sinh nhat, le tot nghiep cua con cai v.v.... Ho cung khong the co mat trong nhng giay phut kho khan va th thach nh om au benh tat va khi co ngi than trong gia nh qua i.

Cac thuy thu ong mot vai tro quan trong trong nen kinh te toan cau. Ho giup van chuyen 90% lng hang hoa ma chung ta s dung hang ngay, t ni nay en ni khac tren the gii. V the, hom nay trong khi cau nguyen cho ho, du ho ang au, chung ta cung hay bay to long biet n ve cong viec vat va ay hy sinh cua ho.

Sau ay la mot so nhng th thach ma nhng ngi song tren bien phai oi dien hang ngay:

Thuy thu khong c phep len b va ngi tren b khong c phep xuong tau tham thuy thu

Vi s c gii hoa va s t ong hoa, thi gian chuyen hang cang b cat giam en mc toi thieu, nen cac thuy thu khong co u thi gian e ngh ngi va th gian. Hn the na, ang khi Bo luat Quoc te ve An ninh Tau va Ben cang (ISPS) em lai nhng cai tien ve mat an ninh hang hai th no lai ac biet gay ra th thach ln cho cac thuy thu. nhieu ben cang, viec xin giay phep len b cua thuy thu oan ngay cang them kho khan v chnh sach cua cac cong ty tuyen dung hoac v nhng quy nh han che va phan biet oi x do cac chnh quyen s tai ap at. Nhng khong phai ch co the. Nhieu v tuyen uy va khach en tham cac thuy thu tren tau thuyen cung b t choi vao trong cang hay b ngan khong cho len tau thuyen e em nhng phuc li vat chat va tam linh cho cac thuy thu khi ho cap cang sau nhieu tuan lenh enh tren bien.

Chung toi lay lam tiec ve nhng s viec ay, von i ngc lai tinh than cua Khoan 4.4 trong Cong c Lao ong Hang hai (MLC) [1] co hieu lc t ngay 20 thang Tam nam 2013. Cong c nay co muc ch la cai thien cuoc song cua cac thuy thu, theo o khong c t choi quyen t do len b cua thuy thu oan va quyen c xuong tau cua cac v tuyen uy va khach en tham.

Bao lc tren bien va cp bien

Mac du tnh hnh a c cai thien so vi nhng nam trc ay, chung toi van muon keu goi moi ngi hay canh giac hn vi bao lc tren bien ma cu the la nan cp bien. Nguyen nhan chnh cua nan cp bien bao gi cung gan vi nhng bat on chnh tr va thng co lien quan en nganh anh ca. Viec anh bat ca bat hp phap, khong c khai bao va khong ung quy nh a lam can kiet nguon hai san t nhien cua cac quoc gia ven bien, gay ra tnh trang ngheo kho cung cc tren at lien, tao ieu kien cho nhng ke vo lng tam bien nhng ng dan ang tuyet vong va khong co viec lam tr thanh nhng ke cp bien.

Chung toi yeu cau chnh phu cac nc va cac chu tau phai sap at moi c cau can thiet e bao ve cuoc song cua nhng ngi song tren bien va e giam bt chi ph kinh te.

Cac tau thuyen va cac thuy thu b bo ri

Bo ri cac tau thuyen va cac thuy thu khong phai la mot van e mi trong nganh hang hai. Mot bai bao cho biet [2], t nam 2012 en nam 2017, co hn 1.300 thuy thu b bo ri ni cac ben cang nc ngoai rat xa nha, v nhng nguyen nhan khac nhau. Ho thng khong c tra lng, khong co cai an, va khong co nhien lieu d tr cho tau thuyen cua mnh. Khi ay, ho phai rat vat va e kiem song, e co tien, e c nhap c, va con nhieu van e khac, neu khong c mot to chc t thien nao giup .

Chung toi muon bay to long biet n en tat ca cac v tuyen uy va cac thien nguyen vien cua cac trung tam Stella Maris (Sao Bien), t Malta cho en Nam Phi, t Vng Quoc Anh cho en Hoa Ky, a va ang giup hang thang tri ve vat chat va tinh than, ve tam ly va phap ly cho nhieu thuy thu oan cua cac tau thuyen b bo ri.

Chung toi keu goi thc thi ay u nhng iem tu chnh cua Cong c Hang hai nam 2006, phai co mot he thong an ninh tai chnh e cac chu tau thuyen co the boi thng cho cac thuy thu va gia nh cua ho trong trng hp b bo ri [3].

Nhng tac ong moi trng bien

Trong thong iep Laudato Si', c Thanh Cha Phanxico noi: "V the, trong nhng nam ti, can cap bach khai trien cac chnh sach e giam thieu quyet liet viec thai cacbon ioxit va cac loai kh o nhiem cao khac, chang han thay the dung cac nhien lieu hoa thach va phat trien nhng nguon nang lng co the tai tao"( so 26).

Cung nh moi phng tien van chuyen dung nhien lieu hoa thach khac, cac tau thuyen thai ra kh cacbon ioxit, gop phan kha ln vao s thay oi kh hau toan cau va tao ra s axit hoa. Ngoai viec thai ra cacbon ioxit, cac tau thuyen con thai ra nhng chat o nhiem khac lam gia tang them van e.

Chung toi ung ho nhng no lc do To Chc Hang Hai Quoc Te (IMO) thc hien nham ngan nga va lam giam ang ke nan o nhiem bien do nha gay ra trong lnh vc hang hai va giam bt kh thai t tau thuyen dan en hieu ng nha knh, cung nh ap dung nhng quy nh khac buoc s dung cac chat ot sach hn bien.

Cuoi cung, xin c Me diem phuc, la Ngoi Sao Bien, lay long hien mau ma che ch nhng ngi song tren bien va du dat ho vt qua nhng nguy hiem ngoai bien khi ve en ben bnh an.

 

Ngay 8 thang Bay nam 2018

Hong y Peter Turkson,

Chu tch

 

Nguon: Uy Ban Muc vu Di dan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[1] Cac nc thanh vien a ky Cong uc Lao ong Hang hai phai bao am rang cac phuc li tai cac b bien, neu co, th co the de dang hng dung. Cac thanh vien cung phai thuc ay gia tang cac phuc li nh a c liet ke trong Cong c, tai cac ben cang a c xac nh, e cac thuy thu tren cac con tau neo tai ben cang cua mnh co the c hng cac phuc li va dch vu ay.

[2] https://worldmaritimenews.com/archives/227230/interview-over-1300-seafarers-abandoned-in-five-years/

[3] Cac tu chnh cho Bo Luat Thi hanh Quy nh 2.5 - Cai tien MLC, 2006 (va cac phu luc)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page