Mot giao x dan than

vi tn dung nho cho phu n

 

Mot giao x dan than vi tn dung nho cho phu n.

Dakar (Agenzia Fides 5-07-2018) - Mot sang kien tn dung nho cho phu n ang tao nen mot cong ong t tr. Nh cac khoan vay nho, giao x Palmarin ang tr thanh mot mo hnh hp tac cho Senegal.

Tat ca bat au t 15 nam trc vi mot d an c Iscos (mot to chc phi chnh phu thuoc nghiep oan Y ) e xng. Cac nha lanh ao cua d an sau khi tiep xuc vi giao x Palmarin, gom nam ngoi lang, biet c rang ngi dan song bang nghe anh ca; ho quyet nh ho tr ng dan va cac ngi v. Cac o vat c trao tang bao gom: thuyen, ong c, li, vat lieu khac nhau. Cac trung tam say ca c thiet lap. Cac phu n c giup cai thien viec thu hoach muoi.

Dario Roncon, giam oc d an Iscos giai thch: "Theo thi gian, cac tr giup nay a c theo sau nhng c cau khac. Chung toi a tao mot ca hang ln e lu gi va ban cac san pham thuy san va nong san. Chung toi a thiet lap hai nha may e xay bap. Chung toi cung a xay dng mot trng mau giao, hien nay co 150 tre em Cong giao va Hoi giao theo hoc, va mot trung tam c s dung cho thng mai va cac ngay le".

Cong ong nam trong mot khu bao ton thien nhien tuyet ep nga ba song Sin va Saloum. V vay, cac khoa hoc danh cho cac hng dan vien sinh thai a c to chc. Roncon tiep tuc: "Nhng ngi nay giup chung toi kiem soat tnh hnh d tr cua khu vc va ong hanh vi mot vai khach du lch trong khu vc. Nh the, ho co c mot cach thu nhap nho giup mu sinh. Mot bc nho, nhng muc tieu cua chung toi la lam cho toan bo d an t tr".

Cung vi cha x, ngi se tr thanh ngi quan ly cua d an, thanh vien cua Iscos bat au kham pha kha nang tao ra mot he thong tn dung vi mo.

Tai chnh vi mo cung ang lan rong chau Phi. Tren mot luc a co di 20% ho gia nh c tiep can cac dch vu chnh thc, cac khoan vay nho ang thuc ay nen kinh te a phng. Theo d lieu t cac to chc tai chnh vi mo cua Mix Market, luc a chau Phi co mot trong nhng c s phat trien nhanh nhat. Cac to chc tai chnh vi mo chau Phi ghi nhan mc tang trng theo cap so nhan la 1.312% gia nam 2002 va 2014. Trong cung thi gian, tong so tien vay t 0.6 ty en 8.5 ty euro va lien quan en 8 trieu ngi.

Giao x Palmarin va Iscos tao ra cac hp tac xa danh cho phu n va giao pho cho ho ba nghn Euro. Roncon tiep tuc: "Nhng hp tac xa nay ch cung cap tn dung cho phu n co lien he. o la cac khoan vay vai chuc euro, nhng cho phep phu n bat au cac cac hoat ong kinh doanh nho hoac thu cong. Nhng ieu can c nhan manh la cac khoan vay nay c tra ve 99% va mot phan trong so o c e danh. Nh the, ngay nay, cac hp tac xa co tai san vt troi so vi ban au". Thang d c quan ly co li cho giao x hoac nhu cau cua cong ong". Roncon ket luan: "D an c a ra theo hng t chu". Mot bc tien cho phu n a phng va cho ca cong ong ". (Agenzia Fides 5/7/2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page