Nan toi pham vi tnh

 

Nan toi pham vi tnh.

Vienne, Ao (Vat. 29-05-2018) - Trong cac ngay t 14 ti 18 thang 5 nam 2018 phien hop thng nien lan th 27 cua "Uy ban phong nga toi pham va cong ly toi pham" a dien ra tai thu o Vienne ben Ao. Phien hop lan nay co e tai la "Cybercrimilalita Toi pham vi tnh". ay la mot hien tng toi pham tan tien, v cac tay toi pham s dung cac phng tien truyen thong ien t e pham toi. Mot so cac vu toi pham nay nham muc ch khai thac thng mai he thong lien mang va gay nguy hai cho cac he thong thong tin cua nen an ninh quoc gia cua mot nc hay mot chnh quyen.

Trong so cac ngi tham d va phat bieu tai ai hoi ve e tai Cybercriminalita cung co c Hong Y Pietro Parolin, Quoc Vu Khanh Toa Thanh. Trong bai phat bieu c Hong Y Parolin cho biet c Thanh Cha Phanxico rat chu y ti phien hop nay cua "Uy ban phong nga toi pham va cong ly toi pham". Cac tien bo ky thuat em lai nhieu ket qua tch cc, nhng khong the anh gia thap kha canh en toi cua the gii vi tnh. Mot trong nhng kha canh tram trong nhat la viec pho bien cac hnh thc mi cua cac hoat ong toi pham, hay cac hnh thc cu nhng c thc hien vi cac dung cu mi rat hung manh. Chong lai chung mot cach hu hieu la nhiem vu can thiet va cap bach cua uy ban. Chung ta tat ca eu phai lo lang lam sao e moi ngi eu co the hng s phat trien thang tien nhan pham, co the ln len mot cach lanh manh va quan bnh hoa hp trong than xac cung nh tinh than, trong mot xa hoi tiep on va che ch ho. Lien Hiep Quoc dan than hng dan no lc chung nay vi chng trnh Phat trien co the thc hien c. Trong so cac muc tieu ang chu y la muc tieu th 16 cho hoa bnh, cong ly va cac c cau phai bao am chung. Mot cach ung an no neu bat s cap thiet cham dt moi hnh thc bao lc chong lai tre em.

c Thanh Cha Phanxico xac tn rang cac tre em la tng lai cua gia nh nhan loai, chung la trong tam s chu y, c u tien va che ch trong cac nam nh oat viec ln len cua chung. V the vao cuoi "Hoi ngh toan cau ve pham gia tre v thanh nien trong the gii vi tnh" ngay mung 6 thang 10 nam 2017 c Thanh Cha a xac tn ung ho "Tuyen ngon Roma" keu goi no lc cua cac chnh quyen, cac v lanh ao ton giao, cac nha nghien cu, cac ky nghe, cac to chc xa hoi dan s gop phan vao viec cung nhau ng au vi mot van e vt qua cac kha nang cua cac ca nhan.

Tiep tuc bai phat bieu c Hong Y Parolin noi: S lan tran cac hnh anh bao lc va dam o ngay cang tot o lam h hong sau xa tam ly va ca hoat ong nao bo cua tre em na. Roi c Hong Y ke ra vai hien tng thng xay ra tren mang vi tnh hien nay nh: Cyberbulling tc la lien tuc tan cong c hiep xuc pham tren mang; sexting tc gi cac hnh anh hay s iep tnh duc; va sextortion tc gi hnh anh hap dan lam quen vi cac ly do nham la gat e co cac hnh anh khoa than va e doa pho bien cac hnh anh o, neu nan nhan khong tra mot so tien nao o. Tat ca nhng ieu nay lam h hong cac tng quan lien ban v va cac lien lac xa hoi gia con ngi vi nhau. Cac hnh thc cam do tnh duc qua mang, chieu trc tiep cac vu ham hiep va bao lc, cung nh to chc mai dam tren mang hay buon ngi, xui giuc bao lc va khung bo pha hoai... tat ca eu la cac th du toi pham hien nhien kinh khung khong the nhan nhng c trong bat c cach nao.

Toa Thanh va Giao Hoi cong giao y thc ve phan ong gop cua mnh cho viec ao tao lng tam luan ly va y thc cong cong. V the, moi to chc, trong sinh hoat rieng cua mnh, muon cong tac vi cac quyen bnh chnh tr va ton giao, cung nh tat ca moi thanh phan xa hoi dan s, nhat la cac y tng gia va cac gii chc ieu hanh cac ky thuat, e cac tre em co the ln len vi s thanh than trong mot moi trng an ninh. Do o trong mot the gii bien chuyen lien tuc, vai tro cua Lien Hiep Quoc va mot cach chuyen biet cua Van phong Lien Hiep Quoc kiem soat ma tuy va phong nga toi pham, ac biet chnh yeu. V vay c Thanh Cha Phanxico cau chuc thanh cong tot ep nhat cho cac cong viec cua Uy Ban nay va gi ti tat ca cac tham d vien li chao chuc lanh cua ngai.

Toi pham vi tnh la mot hien tng toi pham s dung cac ky thuat vi tnh di moi hnh thc cua no e thc hien toi pham. Viec can thiet phat cac toi pham vi tnh a bat au hoi cuoi thap nien 1980. Ngay 13 thang 9 nam 1989 Hoi ong Au chau a cong bo mot Khuyen cao ve nan toi pham vi tinh, trong o cac thai o lam dung vi tnh c thao luan.

Cac toi pham vi tnh c chia thanh hai danh sach. Danh sach th nhat gom cac toi pham ma cac chnh quyen c mi goi a ra cac trng phat hnh s. No bao gom: viec la ao vi tnh lam h hai mot tien trnh soan thao cac d kien vi muc ch kiem li nhuan bat cong; gia doi trong cac tai lieu vi tnh; lam h hai cac d kien va cac chng trnh; pha hoai vi tnh; lam dung gia nhap vi pham cac bien phap an ninh cua he thong; can thiep ma khong c phep; lay lai cac chng trnh c che ch ma khong co phep; lay lai cac hnh anh ma khong c phep. Trong khi danh sach toi pham vi tnh th hai bao gom viec lam h hai cac d kien hay chng trnh khong gay hai nhng khong c phep; gian iep vi tnh c hieu nh viec thong tin tc lien quan ti b mat ky nghe hay thng mai; viec s dung khong c phep cua mot ngi soan thao hay cua mot mang li soan thao; viec s dung khong c phep cua mot chng trnh vi tnh c che ch, nhng b lam dung tai san xuat.

Tiep theo o sau Hoi ngh lan th 15 cua Hiep hoi quyen hnh s quoc te nam 1990, ngi ta thay can phai ket an khong phai ch cac toi a c tien lieu bi danh sach toi thieu, nhng ca cac thai o c mieu ta trong danh sach tuy nghi na. Cac luat le vi tnh khac nhau ra i sau nay eu chu y ti cac ch dan cua Hiep hoi quoc te ve Luat hnh s nam 1990 va cua Hoi ong Au chau cong bo hoi thang 9 nam 1994. Hoi ong au chau cho them hai toi pham vao danh sach cac thai o co the b truy to theo luat hnh s: mua ban cac cha khoa xam nhap mot cach bat hp phap va pho bien cac vi rut va song xau.

Bat au t nam 2000 phan bo quoc phong Hoa Ky a minh nhien rang toi pham vi tnh a co cac hnh thc lien luy en ca cac chien thuat chnh tr toan cau na. Nam 2007 a xay ra cac vu tan cong chong lai he thong vi tnh nc Estonia t pha cac tin tac goc Nga. Cung the nam 2008 Nga a to cao cac tan cong t pha tin tac Ceceni. V s cac cuoc tan cong vi tnh nay co the dien ta trc viec trai rong xung ot co cac tam mc rong rai hn, cac lc lng gian iep quan s a kch hoat cac he thong chien thuat nhan dien chuong bao ong va phong nga cac xung ot trong tng lai. Vu ket an dai han nhat chong toi pham vi tnh trc nam 2012 la vu ket an ong Alberrt Gonzalez b tu 20 nam.

Cac vu ket an tiep theo dai nhat la 13 nam tu cho ong Max Butler, 108 thang cho Brian Salcedo nam 2004, c Toa Thng Tham Hoa Ky tai xac nhan nam 2006, va 68 thang tu cho ong Kevin Mitnick nam 1999.

Toi pham vi tnh co the c nh ngha mot cach tong quat nh la mot hoat ong toi pham lien luy ti cau truc ky thuat thong tin, bao gom ca viec xam nhap trai phep; ngan chan vi cac phng tien ky thuat chuyen tai khong cong khai cac d lieu thong tin ti hay t hoac ben trong mot he thong vi tnh; can thiep vao cac d kien bang cach lam h hai, xoa bo, gay suy thoai, lam sai lac hay huy bo cac d lieu vi tnh; cac he thong can thiep: can thiep vi hoat ong cua mot he thong vi tnh qua viec xam nhap, chuyen tai, lam h hai, xoa bo, lam suy thoai, h hong hay huy bo cac d kien vi tnh; s dung khong ung cac bo phan; gia bat chc, an cap can tnh, la ao vi tnh va ien t. Nhng ngi pham cac toi nay neu b bat, se b ket an v cac toi pham vi tnh nh xam nhap trai phep cac may vi tnh hay cac mang vi tnh.

Cac loai toi pham tren lien mang co the thuoc nhieu loai: t s iep xuc pham gi i qua bu ien ien t cho ti viec pho bien cac hnh anh beu xau hay dam duc va au dam, hoac lay xuong sao chep cac d lieu c che ch bi tac quyen. Tuy nhien, viec nhan dien tac gia cua cac toi tren mang nay phc tap v co nhieu yeu to rac roi: trong mot he thong nh internet khong c kiem soat bi mot quyen bnh sieu quoc cho phep cac ngi s dung hoan toan vo danh, ni cac d kien c pho bien vi toc o rat nhanh chong vt ngoai bien gii cac quoc gia, va ni viec xoa bo cac dau vet tng oi n s, th viec nhan dien ke co trach nhiem ve mot toi la mot ieu that s phc tap va kho co the thanh cong.

Sau ay la vai toi pham vi tnh c chia thanh hai loai. Loai th nhat la viec s dung ky thuat vi tnh e thc thi mot lam dung gom spam va Malware. Spam la gi ien th vi muc ch thng mai bat hp phap. Trong khi cac luat le chong gi ien th spam mi co ay, th cac loai truyen thong khong c ch i nay a co t lau. Spammare cung am ch bo vao ngha trang th tn mot bai viet tren mot dien an hay gi lien tuc cac s iep nhieu khi khong c a chuong. Malware la s dung phan mem vi ac y, ta tam. Loai th hai la viec mot chuyen vien soan thao s dung vi muc ch Cyberstaking tc sach nhieu mot nan nhan bang cach gi ien th hay s iep, la ao gia cac tai lieu vi tnh, tan cong s toan ven cua cac d kien, tan cong chong s kn ao cua cac d kien va thong tin, s dung can tnh gia, chien tranh tin tc s dung moi hnh thc va tren bat c bnh dien nao nham bao am u the quan s, ac biet trong mot boi canh quan s phoi hp hay sat nhap, va sau cung la la ao qua he thong vi tnh. Ngoai ra cung con co toi dung he thong vi tnh e ban cac chat bat hp phap nh ma tuy va dung he thong vi tnh cho muc ch khung bo pha hoai.

 

Linh Tien Khai

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page