Quyet nh thanh lap

ai Chung vien Minh Hoa a Lat

 

Quyet nh thanh lap ai Chung vien Minh Hoa a Lat.


Hoi ong Giam muc Viet Nam quyet nh Thanh lap C s II ai Chung vien thanh Giuse Xuan Loc tai a Lat, tnh Lam ong, co ten goi ngan la ai Chung vien Minh Hoa.


a Lat (WH 05-05-2018) - Tin vui cho Giao hoi Viet Nam noi chung va Giao phan a Lat noi rieng: Ngay 3 thang 5 nam 2018, c Cha Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam a ky Quyet nh thanh lap C s II ai chung vien Thanh Giuse Xuan Loc tai a Lat.

a ch: 51 Van Kiep, phng 8, Tp. a Lat, tnh Lam ong.

Sau ay la toan van ban Quyet nh:

 

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Van phong: 72/12 Tran Quoc Toan

Phng 8, Quan 3, Thanh pho Saigon

So: 01/Q/HGMVN

V/v thanh lap C s II

ai Chung vien Thanh Giuse Xuan Loc

tai a Lat

 

Quyet nh

ve viec thanh lap c s II

ai chung vien Thanh Giuse Xuan Loc

tai a Lat

 

Can c Van th so 156/BNV/TGCP cua Bo Noi vu, ky ngay 24 thang 4 nam 2018, chap thuan viec Toa Giam muc giao phan a Lat c thanh lap C s II ai Chung vien Thanh Giuse Xuan Loc tai a ch so 51 Van Kiep, phng 8, thanh pho a Lat, tnh Lam ong;

Can c quy nh tai khoan 4 ieu 38 Luat Tn ngng, ton giao, c Quoc hoi nc Cong hoa xa hoi chu ngha Viet Nam khoa XIV ky hop th 2 thong qua ngay 18 thang 11 nam 2016 va co hieu lc t ngay 1 thang 1 nam 2018;

Hoi ong Giam muc Viet Nam quyet nh:

1. Thanh lap C s II ai Chung vien thanh Giuse Xuan Loc tai a ch so 51 Van Kiep, phng 8, thanh pho a Lat, tnh Lam ong, co ten goi ngan la ai Chung vien Minh Hoa;

2. e ngh ai Chung vien Minh Hoa thc hien viec ao tao cac ng sinh linh muc theo quy nh cua Giao hoi.

 

Lam tai Saigon, ngay 3 thang 5 nam 2018

KT. Hoi ong Giam Muc Viet Nam

 

Tong th ky

(Ky ten)

+ Phero Nguyen Van Kham

Giam muc GP. My Tho

 

Chu tch

(An ky)

+ Giuse Nguyen Ch Linh

Tong Giam muc TGP. Hue

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page