Hoi ong Giam Muc Hoa Ky

len tieng keu goi Quoc hoi

ban hanh ao luat bao ve lng tam

 

Hoi ong Giam Muc Hoa Ky len tieng keu goi Quoc hoi ban hanh ao luat bao ve lng tam.

Washington (L'Osservatore Romano 10-03-2018) - Hoi ong Giam Muc Hoa Ky len tieng keu goi "cau nguyen va hanh ong", e Quoc hoi a ra ao luat ve van e trai lng tam cua nhan vien y te va ieu dng lien quan en van e pha thai.

Li keu goi nay c ky bi c Hong Y Timothy Michael Dolan, Tong Giam muc New York, va c Hong Y Joseph Edward Kurtz, Tong Giam muc Louisville, la nhng v co trach nhiem trong uy ban ve cac hoat ong pho s song va t do ton giao. Van ban cua li keu goi c pho bien tren trang web cua Hoi ong Giam Muc. ieu nay thoi thuc cac tn hu gay sc ep ti Quoc hoi vao ngay 23 thang 3 nam 2018 se phai can nhac viec a luat ve bao ve lng tam trong viec lam luat cho ngan sach cong bat buoc cho nam 2018.

c Hong Y Dolan va c Hong Y Kurtz ung ho viec lam nay: "Cac cuoc tan cong ngay cang tang vao cac quyen cua lng tam lien quan en pha thai, no oi hoi mot bien phap khac phuc ngay lap tc". Cac Ngai nhan manh rang cac y ta, nhan vien y te va cac to chc phai la chon gia viec tham gia pha thai hay t bo viec cham soc sc khoe.

Tng t nh vay, tren bnh dien cham soc sc khoe, cac Giao hoi va ngi My cung b buoc phai cung cap bao hiem cho viec pha thai. Tuy nhien cac Giam muc lu y, ngay ca nhng ngi ung ho pha thai "khong ai buoc phai tham gia" vao cac hanh ong trai vi lng tam cua ho. V ly do nay "Quoc hoi phai co bien phap sa cha van e nay bang cach ban hanh ao luat Bao ve Lng tam". (L'Osservatore Romano 10-3-2018)

 

Ngoc Yen

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page