Cac Giam muc Hoa ky ra mat

trang web mi ho tr hon nhan

 

Cac Giam muc Hoa ky ra mat trang web mi ho tr hon nhan.

Washington (REI 12-02-2018) - Nhan Tuan le toan quoc ve hon nhan Hoa ky, khai mac ngay 07 thang 02 nam 2018 va ket thuc vao ngay le thanh Valentino 14 thang 02 nam 2018, Hoi ong Giam muc Hoa ky a ra mat trang web mi ForYourMarriage.org. Tren ien thoai di ong, trang web nay c s dung di hnh thc cua mot ng dung.

Trang web ForYourMarriage.org, ma trang nguyen thuy a c bat au t nam 2007, la sang kien cua Hoi ong Giam muc Hoa ky. Cac Giam muc bat au trang web nay nh mot phan cua chng trnh truyen thong cua sang kien muc vu toan quoc ve hon nhan. No ong mot vai tro quan trong trong viec thuc ay u tien ve hon nhan va gia nh cua Hoi ong Giam muc.

c Tong Giam muc Charles J. Chaput cua Philadelphia, Chu tch Uy ban ve Giao dan, Hon nhan, i song gia nh va Gii tre, chia se: "Toi hy vong chng trnh nay se a s iep cua Chua ve ke hoach hon nhan en vi nhieu ngi va se la mot nguon tr giup cho cac ngi chong ngi v moi giai oan trong hanh trnh n goi cua ho."

Nh s tr giup nhan c t chien dch Truyen thong Cong giao, trang web mi bao gom noi dung c cap nhat, cac bieu o va mot phan mi danh cho cac tha tac vien hng dan ve hon nhan va gia nh.

Trang web ForYourMarriage.org co nhieu nguon tai lieu ve y ngha va ve ep cua hon nhan trong ke hoach cua Chua va cung cap s ho tr cho cac oi v chong moi giai oan trong hanh trnh hon nhan cua ho. Co nhng phan danh cho viec ho hen, chuan b hon nhan, hon nhan hon hp, lam cha va gia nh, ke hoach gia nh t nhien, cac giai oan cua hon nhan, vv.. Mot phan tai lieu ve hon nhan cung cap cac li khuyen, cac lien ket ho tr hon nhan va cac giai phap cho nhng thach thc chung. Cuoi cung, cac cau hoi cu the ve viec len ke hoach am ci theo nghi thc Cong giao va cac tai lieu va giao huan cua Giao hoi cung co tren trang web.

Ben canh cac nguon tai lieu, trang web cung danh mot phan cho cac oi v chong muon trnh bay cac kinh nghiem that cua ho trong i song hon nhan nh nh hon, mi ci, cho en cac giai oan cua cac oi gia nhat va trung thanh vi b tch hon nhan. Cac bai viet noi bat cung co cac bai phe bnh sach, bao cao ve cac s kien ang xay ra va cac nghien cu lien quan en hon nhan va cac giao huan mi ve hon nhan va gia nh cua c Thanh Cha. (REI 12/02/2018)

 

Hong Thuy

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page