c Phanxico gi thong iep

cho Ngh Hoi Kinh Te The Gii Davos

 

c Phanxico gi thong iep cho Ngh Hoi Kinh Te The Gii Davos.

Roma (VietCatholic News 25-01-2018) - Ngh Hoi Kinh Te The Gii (The World Economic Forum) la mot quy vo v li, at tru s tai Cologny, Geneva, Thuy S. c chnh phu Thuy S nhn nhan la mot c che quoc te co s menh "dan than cho viec cai thien hien tnh the gii bang cach van ong cac nha lanh ao kinh doanh, chnh tr, hoc thuat, va cac nganh khac cua xa hoi trong viec len khuon cac ngh trnh hoan cau, vung, va ky nghe".

Ngh Hoi c biet nhieu nhat v cuoc hoi hop hang nam vao cuoi thang 1 tai Davos, mot vung ngh mat mien nui Graubunden, thuoc mien ong day nui Alps cua Thuy S. Cuoc hoi hop nay thng qui tu 2,500 cac nha lanh ao kinh doanh, chnh tr, cac nha kinh te hoc va cac nha bao trong khoang toi a 4 ngay e thao luan nhng van e cap bach cua the gii.

Nam 2017, Ngh Hoi nay keo c chu y moi ngi khi lan au tien ngi ng au Trung Hoa Cong San tham d gia boi canh Brexit Anh va chnh phu chu trng "phong toa" cua Hoa Ky. Chu Tch Tap Can Bnh benh vc ke sach kinh te hoan cau va mo ta Trung Hoa nh mot quoc gia co trach nhiem va dan au oi vi chnh ngha moi sinh. Ong ngam a kch Trump khi tan cong cac phong trao dan tuy nham ap dung quan thue va can tr thng mai hoan cau.

Tai Ngh Hoi nam nay, 2018, Tong Thong Donald Trump se tham d e mi goi au t vao Hoa Ky, nhat la sau khi co viec giam thue kinh doanh ay, khuyen khch canh tranh hp tnh hp ly, va keu goi hp tac giai quyet cac khung hoang an ninh tren the gii nhat la tham vong hach nhan cua Bac Han. Davos, Ong Trump se gap cac nha lanh ao chnh tr the gii nh Theresa May (Anh), Netanyahu (Do Thai), Tong Thong Rwandan, Paul Kagame, chu tch Lien HIep Chau Phi, Tong Thong Alain Berset cua Thuy S. Ong se la Tong Thong Hoa Ky au tien trong 20 nam nay tham d Ngh Hoi nay, mac du trong cuoc tranh c nam 2016, ong mat sat cac nha tr thc "globalist" loai Davos nay. Co le v vay ma Ngh Hoi se to chc mot buoi tiep tan ac biet e chao on ong va danh cho ong vinh d oc bai dien van "keynote" (chu chot) ket thuc Ngh Hoi.

c Phanxico chac chan khong phai v co Trump ma ngai hng khi hn khi gi cho Ngh Hoi mot thong iep, v ay la viec ngai von lam xa nay.

Thc vay, theo tin cua VaticanNews, ngay 23 thang 1 nam 2018, c Phanxico a gi cho Ngh Hoi Kinh Te The Gii Davos mot thong iep, trong o, ngai keu goi cac chnh sach kinh te nham bao ve nhan pham, m rong c hoi kinh te cho moi ngi, va co vu i song gia nh.

Thong iep gi cho Ong Klaus Schwab, chu tch Ngh Hoi co oan ngai phe phan cac mo hnh kinh te hoan cau nham "ung ho viec phan manh hn na va chu ngha duy ca nhan" b hng dan bi "quyen li t rieng va tham vong li lai bat chap moi ph ton".

Nh bac bo nen van hoa "vt bo" va nao trang dng dng, the gii kinh doanh se co tiem nang ln lao trong viec thc hien s thay oi co thc chat bang cach gia tang pham chat san lng, tao cong an viec lam mi, ton trong luat le lao ong, chong tham nhung t va cong va co vu cong bang xa hoi, cung vi viec chia se li nhuan mot cach hp tnh hp ly va cong bang.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van thong iep ngai gi cho Giao S Klaus Schwab, Chu Tch Chap Hanh Ngh Hoi Kinh Te The Gii, hop tai Davos-Klosters, Thuy S, t ngay 23 ti ngay 26 thang 1 nam 2018, ve chu e "Tao Tng Lai Chung trong Mot The Gii Tan V":

 

Toi cam n ve li mi cua ngai tham d Ngh Hoi Kinh Te The Gii nam 2018 va ve y muon cua ngai trong viec bao gom quan iem cua Giao Hoi Cong Giao va cua Toa Thanh tai cuoc hoi hop Davos. Toi cung cam n ngai ve cac co gang cua ngai trong viec khien quan iem nay c s chu y cua nhng ngi tu hop tham d Ngh Hoi hang nam nay, trong o co cac nha cam quyen chnh tr va chnh phu cao qu va tat ca nhng v dan than trong cac lanh vc kinh doanh, kinh te, viec lam va van hoa, khi ho thao luan cac thach o, cac quan tam, cac niem hy vong va vien vong cua the gii ngay nay va trong tng lai.

Chu e chon cho Ngh Hoi nam nay - Tao Tng Lai Chung trong mot The Gii Tan V - rat hp thi. Toi tin chac rang no se giup hng dan cac cuoc ngh ban cua qu v trong khi i tm cac nen tang tot ep hn e xay dng cac xa hoi co tnh bao gom, cong bang va ho tr, co kha nang phuc hoi pham gia cho nhng ngi hien ang song mot cach khong he chac chan va khong co kha nang m c mot the gii tot ep hn.

bnh dien cai tr hoan cau, chung ta cang ngay cang y thc s kien co s phan manh gia tang gia cac quoc gia va cac nh che. Cac tac nhan mi ang xuat hien, cung nh cac canh tranh mi ve kinh te va cac hiep nh giao thng mien. Cac ky thuat mi ay nhat cung ang bien oi cac mo hnh kinh te va chnh the gii a hoan cau hoa, mot the gii, v b ieu kien hoa bi quyen li t rieng va tham vong kiem li bang bat c gia nao, xem ra ang ho tr viec phan manh va chu ngha duy ca nhan hn na, thay v lam de dang cac phng thc co tnh bao gom moi ngi nhieu hn.

Cac bat on tai chnh lien tiep xay ra a em ti nhng van e mi va cac thach o nghiem trong ma cac chnh phu can phai oi pho, nh viec gia tang nan that nghiep, viec gia tang ngheo kho di nhieu hnh thc khac nhau, m rong them khoang phan cach kinh te xa hoi va cac hnh thc no le mi, thng bat nguon t cac tnh huong tranh chap, di dan va cac van e xa hoi a dang. "Cung vi ieu nay, chung ta con gap mot so loi song kha ch ky co ac iem sung tuc nhng khong lau ben va thng dng dng oi vi the gii quanh ta, va nhat la oi vi ngi ngheo nhat. Chung ta that vong nhn thay cac van e ky thuat va kinh te noi com trong cuoc tranh luan chnh tr, gay thiet hai cho cac quan tam chnh ang ve con ngi nhan ban. Cac ngi an ong va an ba co nguy c b gian lc, ch con la nhng con oc trong mot co may, mot co may coi ho nh nhng vat dung tieu dung can c khai thac, ket qua bi tham thay la bat c luc nao mot s song nhan ban khong con t mnh chng to la hu ch cho bo may nay na, th b nem bo mot cac khong ngan ngai" (Dien Van trc Quoc Hoi Au Chau, 25 thang 11 nam 2014).

Trong boi canh tren, ieu sinh t la bao ve pham gia con ngi nhan ban, bang cach ac biet cung ng cho moi ngi cac c may co thc chat e ho phat trien toan dien con ngi ho va bang cach thc thi cac chnh sach kinh te co li cho gia nh. "T do kinh te khong c troi vt hn t do thc tien cua con ngi va cac quyen li cua ho, va th trng khong c tuyet oi, ma phai ton trong cac oi hoi cua cong ly" (Dien Van trc Tong Lien oan Ky Nghe Y, 27 thang 2, 2016). Do o, cac mo hnh kinh te cung b oi phai tuan gi mot nen ao c hoc phat trien lau dai va toan bo, da tren cac gia tr biet at con ngi nhan ban va cac quyen li cua ho trung tam.

"Trc nhieu can tr bat cong, co n, bat tn va ng vc van con ang c khai trien chi tiet trong thi ai ta, the gii lao ong c keu goi phai a ra cac bien phap can am e viec 'hien dien va lam viec vi nhau' khong ch la mot khau hieu ma la mot chng trnh cho hien tai va cho tng lai" (a dan). Ch qua mot quyet tam vng vang c moi tac nhan kinh te chia se, chung ta mi hy vong a ra c mot nh hng mi me cho so phan the gii. Cung the, tr khon nhan tao, khoa ngi may va cac canh tan ky thuat khac phai c s dung sao o e chung ong gop vao viec phuc vu nhan loai va bao ve can nha chung cua chung ta, thay v trai ngc lai, nh mot so anh gia a d oan mot cach khong may man.

Chung ta khong the mai im lang oi dien vi s au kho cua hang trieu ngi ang b thng ton nhan pham, ma chung ta cung khong the tiep tuc bc i nh the viec lan tran ngheo oi va bat cong khong he co nguyen c. Tao ra cac ieu kien ung an cho phep moi ngi song mot cach xng ang la mot menh lenh luan ly, mot trach nhiem lien quan ti moi ngi. Nh bac bo nen van hoa "vt bo" va nao trang dng dng, the gii kinh doanh se co tiem nang ln lao trong viec thc hien s thay oi co thc chat bang cach gia tang pham chat san lng, tao cong an viec lam mi, ton trong luat le lao ong, chong tham nhung t va cong va co vu cong bang xa hoi, cung vi viec chia se li nhuan mot cach hp tnh hp ly va cong bang.

Trach nhiem nang ne la phai thc thi s bien phan khon ngoan, v cac quyet nh a ra se co tnh quyet nh trong viec len khuon the gii cua ngay mai va the gii cua cac the he tng lai. Nh the, neu ta muon mot tng lai an toan hn, mot the gii biet khuyen khch s thnh vng cua moi ngi, th ieu nhat thiet la gi cho chiec la ban lien tuc hng ve "pha Bac thc s", tieu bieu cho cac gia tr chan chnh. Nay la thi e a ra cac bien phap can am va manh dan cho hanh tinh yeu qu cua chung ta. ay la thi iem ung an e em vao hanh ong trach nhiem cua ta trong viec gop phan vao viec phat trien nhan loai.

Bi the, toi hy vong phien hop nam 2018 nay cua Ngh Hoi Kinh Te The Gii se cho phep mot cuoc trao oi ci m, t do, va ton trong, va c gi hng tren het bi y nguyen muon ay manh cong ch.

Cung vi viec lap lai cac li chuc tot ep nhat cua toi cho s thanh cong cua phien hop, toi xin khan cau n Tren ban cho ngai va moi ngi tham d Ngh Hoi s khon ngoan va sc manh.

T Vatican, 12 thang 1 nam 2018

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page