S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan ngay Truyen thong The gii nam 2018

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay Truyen thong The gii nam 2018.

Roma (VietCatholic News 24-01-2018) - Trong s iep Ngay Truyen Thong The gii nam 2018, c Thanh Cha Phanxico len tieng keu goi mot nen "bao ch v hoa bnh" e oi pho vi moi e doa cua tin gia, ang "phat trien manh v thieu vang s oi khang lanh manh vi cac nguon thong tin khac".

c Thanh Cha Phanxico a cong bo s iep Ngay Truyen Thong The gii vao ngay 24 thang Gieng nam 2018, le thanh Phanxico e Sale, bon mang cac nha bao. Chu e cua s iep nam nay la:

"'S that se giai thoat anh em' (Ga 8:32). Tin gia va nen bao ch v hoa bnh"

Trong s iep, c Thanh Cha ch ra ban chat sai trai cua tin gia, lam the nao e nhan ra tin gia, kha nang giai oc cua s that, va mot nen bao ch v hoa bnh at con ngi v tr trong tam nh the nao.

Trong so cac ngay ky niem tren bnh dien the gii trong mot nam, Ngay Truyen Thong The gii la le ky niem duy nhat a c Cong ong Vatican II e xng trong Sac Lenh ve cac Phng Tien Truyen Thong Xa Hoi (Inter Mirifica) c c Thanh Cha Phaolo e Luc cong bo ngay 4 thang 12 nam 1963.

Ngay Truyen Thong The gii c c to chc hang nam vao Chua Nhat trc Le Hien Xuong, nam 2018 ri vao ngay 13 thang 5 nam 2018. Tuy nhien, s iep cua c Thanh Cha thng c cong bo trc, vao ngay 24 thang Gieng, le thanh Phanxico e Sale, bon mang cac nha bao, e cac hoi ong giam muc, cac uy ban co lien quan cac giao phan va cac c quan truyen thong co u thi gian e chuan b cac tai lieu in an, nghe nhn va cac tai lieu khac cho le ky niem nay cac quoc gia va cac a phng.

Ngay Truyen Thong The gii lan au tien c c hanh trong toan Giao Hoi Cong Giao vao ngay 7 thang 5 nam 1967, di trieu ai c Giao Hoang Phaolo e Luc, la v Giao Hoang a muon thu hut s chu y cua toan the Giao Hoi en truyen thong va sc manh to ln ma no co the em lai cho nhng thay oi sau xa ve xa hoi, van hoa va ton giao. Ngay Truyen Thong The gii nam 2018 la lan th 52.

Di ay la ban dch tieng Viet cua s iep nay:

Source: Libreria Editrice Vaticana MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR WORLD COMMUNICATIONS DAY

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico Ngay Truyen Thong The gii 2018

"S that se giai thoat anh em" (Ga 8:32).

Tin gia va mot nen bao ch v hoa bnh

Anh ch em than men,

Truyen thong la mot phan trong ke hoach cua Thien Chua danh cho chung ta va la mot cach thiet yeu e trai nghiem tnh bang hu. c tao ra giong hnh anh ang Tao Hoa, chung ta co the bay to va chia se tat ca nhng g la chan, thien, my. Chung ta co the mo ta kinh nghiem cua chnh mnh va the gii xung quanh chung ta, va do o, tao ra ky c lch s va s hieu biet ve cac s kien. Nhng, khi chung ta chieu theo thoi kieu ngao va tnh ch ky cua mnh, chung ta cung co the bop meo cach the chung ta s dung kha nang giao tiep cua chung ta. ieu nay co the c nhn thay ngay t nhng thi ky s khai, trong cac cau chuyen Kinh thanh nh cau chuyen Cain va Abel va chuyen thap Babel (xem Sang the ky 4: 4-16, 11: 1-9). Kha nang bop meo s that la trieu chng noi len tnh trang cua chung ta, trong ca hai chieu kch ca nhan va cong ong. Trai lai, khi chung ta trung tn vi ke hoach cua Thien Chua, truyen thong tr thanh mot bieu hien cho thay ro s tm kiem chan ly co trach nhiem va y ch theo uoi ieu thien cua chung ta.

Ngay nay, trong mot the gii ang thay oi nhanh chong cac ky thuat truyen thong va cac he thong ky thuat so, chung ta ang chng kien s lan rong cua cai c goi la "tin gia". ieu nay oi hoi mot s suy t, va o la ly do tai sao trong S iep Truyen thong The gii nay, toi a quyet nh tr lai van e ve chan ly, la ieu a c e cap en bi cac v tien nhiem cua toi bat au vi c Giao Hoang Phaolo e Luc, trong s iep nam 1972 cua ngai, vi chu e la: "Truyen thong Xa hoi phuc vu Chan Ly". Bang cach nay, toi muon ong gop vao dan than chung cua chung ta nham ngan chan s lan rong cua tin gia va tai kham pha pham gia cua bao ch va trach nhiem ca nhan cua cac nha bao trong viec truyen at s that.

1. Tnh "that thiet" cua tin gia la g?

Thuat ng "tin gia" a la oi tng cua cac cuoc thao luan va tranh luan soi noi. Noi chung, no lien quan en s lan rong viec thong tin sai lac tren mang hoac tren cac phng tien truyen thong truyen thong. No lien quan en nhng thong tin sai lech da tren nhng d lieu khong ton tai hoac b bop meo e la doi va thao tung oc gia. Ngi ta truyen ba tin gia e phuc vu cho cac muc tieu cu the, anh hng en cac quyet nh chnh tr va phuc vu cho nhng li ch ve kinh te.

Hieu qua cua tin gia phu thuoc trc het la vao kha nang bat chc cac tin tc thc s, en mc xem ra co ve hp ly. Th na, cai thong tin nay tuy gia nhng tr nen ang tin neu no "nam bat" c s chu y cua ngi dan bang cach anh trung cac thanh kien va nhng nh kien xa hoi, va khai thac c nhng cam xuc boc phat nh lo lang, cam hn, tc gian va that vong. Kha nang truyen ba nhng tin gia nay thng da vao viec leo lai cac mang xa hoi va cac phng thc hoat ong cua chung. Nhng cau chuyen that thiet co the lan truyen nhanh en noi ngay ca nhng li phu nhan co tham quyen i na cung khong the han che c nhng thiet hai.

Kho khan trong viec vach tran va loai bo tin gia cung do thc te la nhieu ngi thng ch tng tac trong cac moi trng ky thuat so vi nhng ngi hp y vi mnh, trong cac moi trng nh the, thng khong co cho cho cac quan iem va y kien khac nhau. Thong tin sai lac, do vay, phat trien manh khi khong co s oi khang lanh manh vi cac nguon thong tin khac co kha nang thach thc mot cach hieu qua cac nh kien va tao ra cac cuoc oi thoai xay dng; thay vao o, no co nguy c lam cho ngi ta tr thanh nhng ke vo tnh ong loa trong viec truyen ba nhng y tng sai lech va vo can c. Bi kch cua thong tin sai lac la no lam mat uy tn cua ngi khac, trnh bay nhng ngi ay nh ke thu, ti mc mo ta ho nh ma quy va nung nau long cam thu ho. Tin gia la mot dau ch cho nhng thai o thieu khoan dung va qua nhay cam, va ch dan en viec truyen ba s kieu cang va long thu han. o la ket qua cuoi cung cua s that thiet.

2. Lam the nao chung ta co the nhan ra tin gia mao?

Khong ai trong chung ta co the cam thay c mien tr khoi trach nhiem chong lai nhng s gia tra nay. ay khong phai la mot nhiem vu de dang, v nhng thong tin sai lech thng da tren nhng luan ieu co y gay hieu nham mot cach quanh co va xao quyet, va oi khi con s dung ca cac c che tam ly tinh vi. Cac no lc ang khen ang c thc hien e hnh thanh cac chng trnh giao duc nham giup ngi dan ly giai va anh gia thong tin c cung cap bi cac phng tien truyen thong va day ho tham gia tch cc vao viec vach tran s gia doi thay v vo tnh gop phan lam lan rong nhng thong tin sai lech. Cung ang khen ngi o la nhng sang kien ve c che va luat phap nham phat trien cac quy nh giup kiem che hien tng nay, o la cha ke cac cong trnh ang c thc hien bi cac cong ty cong nghe va truyen thong trong viec a ra cac tieu ch mi nham xac minh cac ac iem nhan dang ca nhan an nap sau hang trieu ho s ky thuat so.

Tuy nhien, viec ngan nga va xac nh cach thc hoat ong cua thong tin sai lech cung oi hoi mot qua trnh phan nh sau sac va than trong. Chung ta can phai vach tran cai goi la "nhng chien thuat cua con ran" c s dung bi nhng ke cai trang e tan cong bat c luc nao va bat c tai ni nao. ay la chien lc c s dung bi "con ran quy quyet" trong Sach Sang the ky, o la a a tung ra nhng tin gia trc nhat (Sang the ky 3: 1-15), khi au lch s bi tham cua toi loi con ngi, bat au vi canh huynh e tng tan au tien (xem Sang the ky 4) va dan en c man nhng s ac khac chong lai Thien Chua, ngi lan can, xa hoi va thien nhien. Chien lc cua "Cha e nhng li doi tra" ranh manh nay (Ga 8:44) la bat chc chnh xac cai hnh thc du do tinh quai va nguy hiem o e len vao con tim con ngi vi nhng ly le va gia doi va quyen ru.

Trong trnh thuat ve toi loi au tien, ten cam do tiep can ngi phu n bang cach gia v la ban cua co, ch quan tam en phuc li cua co, va bat au bang cach noi ieu g o ch co mot phan la that: "Thien Chua thc s noi rang ong ba khong c an trai cua bat ky cay nao trong vn nay sao?"(Sang the ky 3: 1). Tren thc te, Thien Chua khong bao gi noi ong Adong khong c an trai cua bat ky cay nao, nhng ch la trai t mot cai cay: "trai cua cay cho biet ieu thien ieu ac, th ngi khong c an" (Sang the ky 2:17). Ngi an ba sa sai con ran, nhng lai e cho mnh b thua trc s khieu khch cua no: "Trai tren cay gia vn, Thien Chua a bao: 'Cac ngi khong c an, khong c ong ti, keo phai chet.'" (Sang the ky 3: 2). Cau tra li cua co bao ham nhng y tng vu luat va tieu cc; sau khi lang nghe a la doi va e ban than mnh chu thua trc phien ban cua no ve cac s kien, ngi phu n b la. V vay, co chu y en li tran an cua no: "Ong ba se khong chet au!" (Sang the ky 3: 4).

"S huy diet" cua ten cam do khoac len chut sac mau cua s that: "Thien Chua biet ngay nao ong ba an trai cay o, mat ong ba se m ra, va ong ba se nen nh nhng v than biet ieu thien ieu ac." (Sang the ky 3: 5). Menh lenh hien phu cua Thien Chua la v li ch cua ho, a b lam mat uy tn bi s cam do hap dan cua ke thu: "Ngi an ba thay trai cay o an th ngon, trong th ep mat" (Sang 3: 6). Cau truyen Kinh thanh nay mang lai mot yeu to thiet yeu cho suy luan cua chung ta: chang he co nhng thong tin sai lac ma lai vo hai; trai lai, tin vao s gia doi co the co nhng hau qua tham khoc. Ngay ca mot s meo mo chut nh s that cung co the co nhng he qua nguy hiem.

ieu nguy hiem la long tham cua chung ta. Tin gia thng lan truyen nhanh chong en noi kho co the dng lai, khong phai v cam thc muon c chia se, la ieu truyen cam hng cho cac phng tien truyen thong xa hoi, ma bi v no hap dan long tham khong ay rat de bung len trong long ngi. Nhng muc tieu kinh te va leo lai gay ra tin gia bat nguon t long khao khat quyen lc, ham muon s hu va lac thu, ma chung cuoc bien chung ta tr thanh nan nhan cua mot cai g o bi tham hn na: o la sc manh la ao cua cai ac di chuyen t li noi lao nay en li la doi khac nham cp i s t do noi tam cua chung ta. o la ly do v sao giao duc chan ly co ngha la day cho moi ngi biet cach phan nh, anh gia va hieu ro nhng ham muon va khuynh hng sau xa nhat cua chung ta, e chung ta ng anh mat i nhan thc ve ieu thien e roi chieu theo moi cam do.

3. "S that se giai thoat anh em" (Ga 8:32)

S o nhiem lien tuc bi ngon ng la doi co the lam en toi cuoc song noi tam cua chung ta. Quan sat cua Dostoevsky that la ch ly: "Nhng ngi noi doi chnh mnh va lang nghe nhng li noi doi cua chnh ho en mot luc nao o se het con phan biet noi au la s that trong ho, hoac xung quanh ho, va nh vay ho mat tat ca long t trong va s ton trong oi vi ngi khac. Va khi khong con c ai ton trong, ho khong con biet yeu, va khi khong co tnh yeu, e lap ay chnh mnh va quen i, ho lao vao nhng am me va nhng lac thu tam thng va chm sau trong thu tnh gia nhng thap hen cua ho, tat ca eu do lien tuc doi tra vi ngi va vi mnh ma ra" (Anh em nha Karamazov, II, 2).

Vay lam the nao e chung ta t bao ve mnh? Thuoc giai oc hieu nghiem nhat cho vi khuan gia doi la s thanh loc trong chan ly. Trong Kito giao, chan ly khong ch la mot thc tai nhan thc [chu thch cua ngi dch conceptual reality e phan biet vi physical reality - thc tai the ly] lien quan en cach thc chung ta anh gia s vat, xac nh xem chung la ung hay sai. S that khong ch mang ra anh sang nhng th c che giau, "vach ra thc tai", nh thuat ng Hy Lap xa la aletheia (t ch "a-lethes", "khong an dau") ma con co the lam chung ta tin. S that lien quan en toan bo cuoc i cua chung ta. Trong Kinh Thanh, no co ngha la s ung ho, s vng chac va tin cay, nh c am ch bi t goc 'aman', la nguon goc cua thanh ng phung vu Amen cua chung ta. S that la cai g ban co the da vao, e khong b ri. Theo y ngha tng quan nay, ang duy nhat thc s ang tin cay va tn thac - ang ma chung ta co the tin tng chnh la Thien Chua hang song. V the, Chua Giesu mi noi: "Ta la s that" (Ga 14: 6). Chung ta kham pha va tai kham pha s that khi chung ta trai nghiem ieu nay trong long mnh vi niem trung thanh va tin tng vao ang yeu thng chung ta. Ch ieu nay thoi mi co the giai phong chung ta: "S that se giai thoat anh em" (Ga 8:32).

T do khoi s gia tra va tm kiem moi quan he la hai thanh phan khong the thieu neu nhng li noi va c ch cua chung ta la ung, chan thc va ang tin cay. e phan biet s that, chung ta can phai phan nh moi th khuyen khch s hiep thong va co vu ieu thien vi bat c ieu g co xu hng co lap, chia re va chong oi. S that, do o, khong thc s c nam bat du cho no khong b ap at bi mot ca nhan nao. S that can phai xuat phat t cac moi quan he t do gia con ngi vi nhau, t viec lang nghe lan nhau. Chung ta cung khong bao gi co the ngng tm kiem s that, bi v s gia doi luon luon co the len vao, ngay ca khi chung ta noi ra nhng ieu ung. Mot ly luan cho du khong ai bat be vao au c, va hoan toan da tren nhng s kien khong the phu nhan, nhng neu no c dung e lam ton thng ngi khac va lam mat uy tn cua ngi o trc mat ngi khac, th bat ke no co ve ung en au i na, no cung khong phai la ung. Chung ta co the nhan ra tnh chan thc cua nhng li phat bieu qua hoa trai cua chung: lieu chung co gay tranh cai, chia re, lam nhut ch; hay chung thuc ay s suy t trng thanh va c thong tin ay u, dan en s oi thoai xay dng va nhng thanh qua tch cc.

4. Hoa bnh la nhng tin chan thc

Thuoc giai oc hieu nghiem nhat cho s gia doi khong phai la nhng chien lc, nhng la con ngi: nhng ngi khong tham lam nhng san sang lang nghe, nhng ngi no lc tham gia vao cuoc oi thoai chan thanh e s that co the noi len; va nhng ngi b thu hut bi s thien va chu trach nhiem ve cach ho s dung ngon ng. Neu trach nhiem la cau tra li cho s lan rong cua tin gia, th mot trach nhiem nang ne at tren vai nhng ngi ma cong viec cua ho la cung cap thong tin, cu the la cac nha bao, nhng ngi bao ve tin tc. Trong the gii ngay nay, cong viec cua ho, trong moi kha canh, khong ch la mot nghe kiem an; o la mot s menh. Gia nhng canh tranh ac liet va chay ua rao riet, ho phai nh rang trai tim cua thong tin khong phai la toc o tng trnh hay tac ong cua no oi vi oc gia, ma la nhng con ngi. Thong bao cho ngi khac co ngha la ao tao ngi khac; no co ngha la ong cham en cuoc song cua ngi dan. o la ly do tai sao viec bao am tnh chnh xac cua cac nguon tin va bao ve viec truyen thong la nhng phng tien thc s e quang ba s thien, tao ra long tin va m ng cho s hiep thong va hoa bnh.

Nh the, toi muon mi goi tat ca moi ngi co vu mot nen bao ch v hoa bnh. Khi noi nh the, toi khong co y muon noi en loai hnh bao ch ay mat ngot va t choi tha nhan s ton tai cua nhng van e nghiem trong; hay loai hnh bao ch ch ay cam tnh. Ngc lai, toi muon noi en mot nen bao ch trung thc trong o chong lai nhng gia doi, nhng th khau hieu nghe that keu, va cac tieu e giat gan. Mot nen bao ch do dan tao ra va v dan, mot nen bao ch phuc vu tat ca moi ngi, ac biet la nhng ngi khong co tieng noi - va ho la a so trong the gii cua chung ta. Mot nen bao ch t tap trung vao cac tin tc giat gan va tap chu nhieu hn vao viec tm ra cac nguyen nhan c ban cua cac cuoc xung ot, nham thuc ay s hieu biet sau sac hn va gop phan giai quyet bang cach thiet lap cac quy trnh ao c. Mot nen bao ch dan than vao viec ch ra nhng la chon khac hn la s leo thang cac tran chien la het va bao lc bang li noi.

e at c muc ch nay, lay cam hng t mot li cau cua Thanh Phanxico, chung ta co the hng ve ang Chan Ly vi li nguyen ca nhan sau:

Lay Chua, xin lam cho chung con nen nhng kh cu bnh an cua Chua.

Giup chung con nhan ra s ac len loi trong th truyen thong khong kien tao s hiep thong.

Giup chung con biet loai bo noc oc khoi nhng phan oan cua chung con.

Giup chung con noi ve tha nhan nh anh ch em cua chung con.

Chua la ang trung tn va ang tin cay, xin lam cho li noi cua chung con thanh nhng hat giong s thien cho the gii.

ni co tieng la het, xin lam cho chung con biet lang nghe;

ni co hoang mang, xin cho chung con gi hng cho hai hoa;

ni co m ho, xin cho chung con biet mang lai s minh bach;

ni co s loai tr, hay e chung con mang en tnh oan ket;

ni co chu ngha kch ong, xin cho chung con biet dung s tnh tao;

ni hi ht, xin cho chung con neu len nhng cau hoi thc s;

ni co thanh kien, xin cho chung con anh thc niem tin;

ni co han thu, xin cho chung con mang lai niem ton trong;

ni co s gia doi, xin cho chung con mang en s that.

Amen.

Vatican, ngay 24 thang 1 nam 2018

+ c Giao Hoang Phanxico

 

J.B. ang Minh An dch

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page