Vi s ep Hoa giai

c Thanh Cha om chao ngi t nan Rohingya

tai Bangladesh

 

Vi s ep Hoa giai, c Thanh Cha om chao ngi t nan Rohingya tai Bangladesh.

Dhaka (VietCatholic News 01-12-2017) - Tin t Thu o Dhaka, Bangladesh, ngay 1 thang 12 nam 2017 do Thong tan xa EWTN va CNA loan i th sau khi gap g mot so ngi Hoi giao goc Rohingya va lang nghe chuyen i cua ho tai Bangladesh, c Thanh Cha Phanxico a t phat mot li cau nguyen t trai tim Ngai, tai xac nh nhan pham cua con ngi va ai dien cho tat ca moi ngi e xin s tha th t tat ca nhng ai b bc hai t Mien ien.

c Thanh Cha cung a vt qua nhng y thc cho en gi nay trong suot chuyen vieng tham Mien ien va Bangladesh khong dung ti thuat ng Rohingya - mot thuat ng gay tranh cai Mien ien...

Nhng hom 1 thang 12 nam 2017 c Thanh Cha a xin tha th. "Nhan danh tat ca nhng ai b bc hai, b bat b, b ton hai, trc noi lanh cam cua the gii, xin hay tha th cho chung toi".

Phat bieu qua mot li cau nguyen t phat trc mot nhom 18 ngi Rohingya, sau khi c Thanh Cha a chao tham ho va lang nghe nhng chuyen i cua ho, c Thanh Cha thot len "chung toi luon gan gui vi anh ch em."

Mac du chung toi khong the lam c nhieu e giam bt c nhng bi kch ang xay en cho cac ban, nhng chung toi dam bao am vi cac ban la chung toi co trai tim va chung toi danh cho cho cac ban trong trai tim chung toi".

TC giai thch rang theo truyen thong Do Thai va Kito giao, Thien Chua a tao dng con ngi theo hnh anh cua Chua. "Tat ca chung ta c tao dng theo hnh anh nay, va anh ch em, cung la hnh anh cua Thien Chua".

Nhn vao truyen thong Hoi giao cho rang Thien Chua a lay mot t muoi va tron lan vi nc e tao ra con ngi, TC noi "tat ca chung ta eu co mot chut muoi nay. Anh ch em cung nh chung toi eu chat cha chat muoi nay cua Thien Chua. "

"Chung toi se giup cac ban, chung toi se tiep tuc giup cac ban e cac quyen cua cac ban c cong nhan."

"Chung toi se khong ong ca trai tim cua chung toi, khong nhn vao bong toi, bi v "hom nay s hien dien cua Thien Chua c an than di danh xng Rohingya. Moi ngi va tat ca chung ta eu la hien the cua Thien Chua."

c Thanh Cha a phat bieu ket thuc cuoc gap g lien ton tai Dhaka, Bangladesh. S kien nay la mot phan chnh yeu cua chuyen tong du t 27 thang 11 en het ngay 2 thang 12 nam 2017. Hai chuyen vieng tham Nam A, trong o ba ngay tai Mien ien, se ket thuc vao ngay 2 thang 12 nam 2017 tai thu o cua Bangladesh.

Trong chuyen tong du nay, c Thanh Cha a nghe nhng tam tnh cua 5 nha lanh ao ai dien cho cac cong ong ton giao tai Bangladesh, bao gom ngi Hoi giao, An giao, Phat giao, Anh giao va Cong Giao. Trong so nhng ngi Cong Giao phat bieu co mot giao dan va c Hong Y Patrick D'Rozario CSC, Tong giam muc Dhaka, v Hong Y au tien cua ngi Bangladesh, c c Thanh Cha bo nhiem vao nam 2016.

Ngoai ra, con co 18 thanh vien cua cong ong ngi Hoi giao Rohingya, bao gom mot em be 5 tuoi, a tron chay khoi Mien ien va ang tam tru tai Bangladesh.

Sau khi ket thuc, mot so ngi Rohingya cung noi len nhng li cau nguyen, sau o moi ngi, cac v lanh ao lien ton a tien len tren san khau e c Thanh Cha bat chao tng ngi mot. Mot so ngi Rohingya a khoc khi c c Thanh Cha va c Hong Y D'Rozario om chao ho.

Cuoc gap mat cua c Thanh Cha vi ngi Rohingya rat co y ngha, v hoan canh cua ho la tieu e chnh trong suot chuyen tham vieng Mien ien va Bangladesh cua c Thanh Cha. Ngi Rohingya a phai oi dien vi s gia tang bao lc do nha nc bao tr tai que hng cua ho ma gan ay bao lc a at en cao o ang kinh ngac, dan ti viec Lien Hiep Quoc tuyen bo cuoc khung hoang nay la mot "tay sach sac toc nay."

Trc s gia tang bao lc vi ngi Rohingya tai Mien ien khien ca 600,000 ngi Rohingya a vt bien qua Bangladesh, va ang song chen chuc trong cac trai t nan.

Mac du Vatican a minh nh cuoc khung hoang nay khong phai la ong c chnh cua chuyen tong du cua c Thanh Cha, nhng tnh hnh va hoan canh ve nhng ngi dan Rohingya nay van la mot iem nong lam cho moi ngi chu y en viec lieu c Thanh Cha co s dung thuat ng "Rohingya" trong chuyen tong du nay cua Ngai khong?

Mac du t ng Rohingya a s dung rong rai trong cong ong quoc te, thuat ng nay van ang gay tranh cai Mien ien. Chnh phu Mien ien t choi s dung thuat ng nay va coi ho la nhng ngi Rohingya nay la nhng ngi nhap c bat hp phap t Bangladesh. Chnh phu a tch thu lai quoc tch cua ho khi Mien ien gianh c oc lap vao nam 1948.

V tnh chat te nh cua thuat ng nay ma c Hong Y Charles Bo, Tong Giam Muc cua Yangon a e ngh vi c Thanh Cha khong nen s dung t ng nay trong chuyen vieng tham Mien ien, Ngai lap luan rang cac phan t cc oan trong Mien ien ang nhao bang nhng ai s dung thuat ng, lam day len nhng nguy c xung ot mi gia cac ton giao, ac biet vi cac Kito giao nh mot ngon la san sang bung chay!

Theo c Hong Y Bo th thuat ng Rohingya nay chnh xac e goi nhng ngi "Hoi giao sinh song tai bang Rakhine", ma c Thanh Cha a va ang s dung.

Phat bieu vi bao gii hien dien trong cuoc gap g lien ton trc khi gap c Thanh Cha gap anh Mohammed Ayub, 32 tuoi, mot ngi Hoi giao goc Rohingya, ma ngi con trai 3 tuoi cua anh b quan oi Mien ien giet chet noi: "c Thanh Cha nen noi ro ve ngi Rohingya. Ngai la v lanh ao cua the gii. Ngai ay nen dung thuat ng nay, chung toi la ngi Rohingya. "

Tng t the anh Abdul Fyez, 35 tuoi, co mot ngi anh b quan oi Mien ien giet cung ong y c Thanh Cha nen s dung thuat ng nay ma rang "chung toi a la ngi Rohingya t nhieu the he nay, cha toi va ong noi toi eu la ngi Rohingya".

ay khong phai la lan au tien c Thanh Cha dung thuat ng ma ang gay nhieu tranh luan hien nay. Trong chuyen tham Gruzia va Azerbaijan nam 2015, c Thanh Cha goi vu tham sat mot so 1.5 trieu Kito hu Armenia la mot "nan diet chung" vao nam 1915, mac du co nguy c ho b truc xuat ra khoi Tho Nh Ky v ly do chnh tr. Nhieu ngi a lap luan rang ieu nay a b phong ai va lam quan trong hoa ra sau khi c Thanh Cha gap mot so ngi Hoi giao goc Rohingya va lang nghe chuyen i cua ho tai Bangladesh, ma c Thanh Cha a thot len mot li cau nguyen t phat t con tim Ngai, va Ngai ha mnh xuong xin tat ca nhng ngi b bc hai tai Mien ien tha th cho...

c Thanh Cha a pha v giao thc Ngai a gi trong chuyen tham Mien ien va Bangladesh cua Ngai bang goi nhng ngi thieu so b bac hai nay la Rohingya - mot thuat ng ang gay nhieu tranh cai Mien ien ma Ngai a ne tranh.

c Thanh Cha khiem ha "xin tat ca nhng ai a b bc hai, bat b, b ton hai# v s th lanh cam cua the gii, toi xin anh ch em tha th". Phat bieu li cau nguyen nay trc 18 ngi Rohingya sau khi chao ho va lang nghe nhng chuyen i cua ho. c Thanh Cha xac quyet vi ho rang "chung toi rat gan gui vi anh ch em."

Mac du chung toi co the cha co the giam bt i nhng bi kch kho khan tham khoc ang xay en cho anh ch em, nhng cach tuyet oi chung toi co the am bao vi anh ch em "cac ban co mot cho ng ang quan tam trong trai tim cua chung toi."

c Thanh Cha giai thch rang theo truyen thong Do Thai va Kito giao, Thien Chua a tao ra con ngi theo hnh anh cua Chua. "Tat ca chung ta eu la hnh anh Chua. Anh ch em nay, ho cung la hnh anh cua Thien Chua".

c Thanh Cha cung lu y rang truyen thong Hoi giao cho hay Thien Chua a lay mot t muoi va tron lan no vi nc e tao thanh con ngi, TC noi "tat ca chung ta eu co mot chut muoi nay. Nhng anh ch em nay cung chat cha chat muoi cua Thien Chua. "

"Chung ta se tiep tuc giup ho, chung ta se tiep tuc giup ho e cac quyen cua ho c cong nhan."

"Chung ta se khong ong ca trai tim cua chung ta lai, khong nhn vao bong toi te hai hn, bi v hien tai gi nay Thien Chua ang hien than ni anh ch em Rohingya. Moi ngi va tat ca chung ta la hien the cua V Thien Chua yeu thng."

c Thanh Cha a phat bieu nh tren, khi ket thuc cuoc gap g lien ton tai Dhaka, Bangladesh. S kien nay la mot phan quan yeu cua chuyen tong du t ngay 27 thang 11 ti het ngay 2 thang 12 nam 2017. Hai chuyen vieng tham Nam A, trong o ba ngay Mien ien, va se ket thuc vao ngay 2 thang 12 nam 2017 sau hai ngay tham vieng tai thu o Bangladesh.

Trong chuyen tong du nay, c Thanh Cha a lang nghe nhng tam tnh cua 5 nha lanh ao ai dien cho cac cong ong ton giao khac nhau Bangladesh, bao gom Hoi giao, An giao, Phat giao, Anh giao va Cong Giao. Trong so nhng ngi Cong Giao e at tam nguyen len c Thanh Cha co mot giao dan va c Hong Y Patrick D'Rozario CSC, Tong giam muc Dhaka, v Hong Y au tien cua ngi Bangladesh, c c Thanh Cha Phanxico bo nhiem vao nam 2016.

Ngoai ra, co 18 thanh vien cua cong ong ngi Hoi giao Rohingya, bao gom mot a tre 5 tuoi, a vt bien Mien ien va ang sinh song tai Bangladesh cung c gap g va than tha chuyen i vi c Thanh Cha.

 

Thanh Quang sdb

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page