c Thanh Cha bo nhiem

2 Tong th ky Bo Truyen Giao

 

c Thanh Cha bo nhiem 2 Tong th ky Bo Truyen Giao.

Vatican (Rei 9-11-2017) - Ngay 9 thang 11 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a bo nhiem c Tong Giam Muc Protase Rugambwa ngi Tanzania lam tan Tong th ky Bo truyen giao thay the c Tong Giam Muc Savio Han ai Huy, SDB, c c i lam S than Toa Thanh tai Hy Lap.

c Tong Giam Muc Rugambwa nam nay 57 tuoi (1960), nguyen la Giam Muc giao phan Kigoma, Tanzania, trc khi c thang Tong Giam Muc ong Tong th ky Bo truyen giao ngay 26 thang 6 nam 2012. Trong chc vu nay ngai la Chu tch cua 4 Hoi Giao Hoang Truyen giao gom Hoi Truyen Ba c Tin, Hoi Thanh Phero, Hoi Nhi ong Truyen giao va Lien hiep Giao S Truyen giao.

Cung ngay 9 thang 11 nam 2017, c Thanh Cha a bo nhiem c Ong Giovanni Pietro Dal Toso, 53 tuoi (1964) ngi Italia, nguyen la Tong th ky Hoi ong Toa Thanh "Cor Unum", (ong Tam), lam ong th ky Bo truyen giao thay the c Tong Giam Muc Rugambwa, ong thi thang lam Tong Giam Muc hieu toa Foraziana. Trong nhiem vu mi, ngai phu trach 4 Hoi Giao Hoang Truyen Giao.

Hoi ong Toa Thanh Cor Unum la c quan bac ai cua c Thanh Cha, a c xap nhap vao Bo Phuc vu Phat trien nhan ban toan dien. (Rei 9-11-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page