c Thanh Cha Phanxico ban hanh T sac

ve van e dch cac ban van phung vu

 

c Thanh Cha Phanxico ban hanh T sac ve van e dch cac ban van phung vu.

Roma (WH 10-09-2017) - Hom th Bay 9 thang Chn nam 2017, Phong Bao ch Toa Thanh a cong bo mot Tong th di hnh thc T sac cua c Thanh Cha Phanxico, se bat au ap dung vao ngay 1 thang Mi nam 2017. "Tong th ban hanh theo dang T sac Magnum Principium qua o mot so iem cua ieu 838 trong Bo Giao luat c sa oi" c c Thanh Cha ky ngay 03 thang 09 nam 2017, nham sa oi ieu 838 cua Bo Giao luat ve van e dch cac ban van phung vu sang cac ngon ng ban a.

Ke t Cong ong Vatican II, cong viec dch cac ban van phung vu a c quy nh bi cac quy luat va cac hng dan rat ro rang do c quan co tham quyen ban hanh, o la Bo Phung T thanh va Ky luat cac B tch; chang han: Huan th cua Hoi ong thc thi Hien che Phung vu, ngay 25 thang 01 nam 1969; Bo Giao luat nam 1983; Huan th Liturgiam authenticam ngay 28 thang 03 nam 2001. Can c vao nhng kinh nghiem trong qua kh, oi khi cung kho khan, c Thanh Cha cho rang "nay la luc thch hp e mot so nguyen tac co t thi Cong ong c tai khang nh ro rang hn va a vao thc hanh".

Mot cach cu the, T sac Magnum Principium nham xac nh ro hn cac vai tro cua Toa Thanh va cua cac Hoi ong Giam muc trong cong viec te nh va phc tap nay, von oi hoi mot "s hp tac thng xuyen", mot tinh than "tin tng lan nhau", trong thai o ton trong phan viec rieng cua nhau. ay la cong viec bao gom viec dch cac sach ien hnh bang tieng Latinh, hoac la viec thch nghi co the lien quan en cac ban van va cac nghi thc.

Theo ieu 838 cua Giao luat a c sa oi, cac Hoi ong Giam muc co phan s soan thao va phe chuan cac ban dch cua cac ban van phung vu, cac ban dch nay phai "trung thanh" ton trong y ngha cua ban van goc. Cuoi cung, cac ban dch nay se c trnh cho Toa Thanh e c xet duyet hoac chuan nhan.

Trong Ban Hng dan oc T sac (do c Tong giam muc Th ky Bo Phung t Arthur Roche viet - i kem vi T sac), c Tong giam muc Roche ket luan: viec sa oi Bo Giao luat tat nhien cung bao gom viec ieu chnh ieu 64, ~3 cua Tong hien Pastor Bonus cung nh quy nh ve viec dch thuat. ieu nay co ngha la can phai duyet lai, chang han, mot vai so cua Institutio generalis missalis Romani (Quy che Tong quat ve Sach le Roma) va Praenotanda (Nhng ieu can biet trc) ve cac sach phung vu. Ngay ca Huan th Liturgiam authenticam, von quan trong v ac biet e cap en cong viec phc tap nay va nhng cong viec theo sau, cung phai c giai thch - khi no oi hoi s phe chuan (recognitio) -, theo anh sang cua ieu 838 mi. Cuoi cung, T sac quy nh rang Bo Phung T thanh va Ky luat cac B tch "cung se thay oi cac quy tac rieng cua mnh tren c s ky luat mi va tr giup cac Hoi ong Giam muc thc thi nhiem vu cua cac ngai".

Toan van T sac (tieng Latinh, tieng Y, tieng Anh va tieng Tay Ban Nha) cung vi chu thch ve ieu 838 cua Bo Giao luat va Ban Hng dan oc T sac (do c Tong giam muc Th ky Bo Phung t Arthur Roche viet) a c ang tai tren Bollettino cua Phong Bao ch Toa Thanh tai a ch: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/09/09/0574/01279.html

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page