Cac Giao Hoi Kito Nam Phi

phe bnh d luat ton giao cua chnh quyen

 

Cac Giao Hoi Kito Nam Phi phe bnh d luat ton giao cua chnh quyen.

Cape Town (Oss. Rom. 21-07-2017) - Giao Hoi Nam phi phe bnh d luat ton giao cua chnh quyen nc nay la vi pham quyen t do ton giao cua ngi dan.

c Cha Stephen Brislin, Tong Giam Muc Cape Town kiem chu tch Hoi ong Giam Muc Nam Phi, tuyen bo: "De ngh s dung mot danh sach cac linh muc, muc s va tha tac vien phung t khac la qua ang, va la mot bien phap cua mot nha nc oc tai hn la cua mot nen dan chu lap hien".

c Cha Brislin co y am ch d luat do chnh quyen a ra ngay 11 thang 7 nam 2017 nham bao ve quyen cua cac cong oan van hoa, ton giao va ngon ng nam Phi. D luat nay oi buoc cac linh muc, muc s va tha tac vien cua moi ton giao phai ghi danh va phai c mot uy ban cua chnh quyen duyet xet va tha nhan, th mi c thi hanh chc vu. Cac Giam Muc Nam Phi cho o la mot sang kien vo ch. Cac v hieu s lo lang cua chnh quyen trc vai thc hanh nhan danh ton giao. Tuy nhien cac v tin rang luat le hien hanh a u e co the ng au vi a so cac thc thi nguy hiem.

Gii lanh ao cac Giao Hoi Kito va cac ton giao khac tai Nam Phi cung a manh me phe bnh d luat vi pham quyen t do ton giao nay cua chnh quyen. (Oss. Rom. 21-7-2017)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page