Cac Giam Muc Pakistan keu goi

loai tr cac ly do cua chu trng qua khch

 

Cac Giam Muc Pakistan keu goi loai tr cac ly do cua chu trng qua khch.

Lahore (REI 27-07-2017) - Cac Giam Muc Pakistan manh me yeu cau chnh quyen co cac bien phap loai tr khuynh hng qua khch e bao am an ninh cho dan chung.

Trong thong cao do Uy ban Cong Ly va Hoa Bnh cong bo hom 27 thang 7 nam 2017 cac Giam Muc Pakistan len an vu khung bo do nhom Taliban chu mu ngay 24 thang 7 nam 2017 tai Punjab, khien cho 26 ngi thiet mang trong o co 9 canh sat vien. Thong cao mang ch ky cua c Cha Joseph Arshad chu tch, linh muc Emmanuel Yousaf giam oc va n tu Cecil Chaudhry, giam oc ieu hanh Uy ban. Cac v khang nh rang viec sat hai nhng ngi vo toi va cac nhan vien an ninh la ieu khong the chap nhan c. S kien tuoi cua cac tay khung bo 16-18 rat giong vi cac vu khung bo a xay ra trong cac thang trc trong nhieu thanh pho Pakistan. Chnh v the cac Giam Muc yeu cau chnh quyen suy t nghiem chnh ve s kien cac nhom khung bo ang s dung ngi tre cho viec pha hoai. Chung ta phai hiep nhat cac co gang mac du co cac khac biet chnh tr, ton giao hay van hoa e cu cac tre em va ngi tre Pakistan khoi con quy khung bo pha hoai.

Uy ban Cong Ly va Hoa Bnh yeu cau chnh quyen bao am em cac thu pham ra trc cong ly, hng ti cac thanh phan qua khch va i ti nguon goc lam phat sinh ra s bat khoan nhng, cung nh bao ve moi cong dan chong lai nan khung bo pha hoai. V cac ieu kien song cua dan chung von a rat tam b va bat an. (REI 27-7-2017)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page