Trung tam giao duc cai tao

danh cho gia nh cua quan IS

 

Trung tam giao duc cai tao danh cho gia nh cua quan IS.

Mosul (WH 19-07-2017) / Agenzia Fides - Sau khi tai chiem Mosul, cac lc lng an ninh Iraq a a t nhat 170 gia nh co cac thanh vien c coi la a tham gia vao Nhom t xng la "Nha nc Hoi giao - IS" vao mot Trung tam giao duc cai tao. Trung tam nay c thanh lap gan lang Bartella, trong khu vc Canh ong Nineveh, ni co cac cong oan Kito hu ban a trc khi ho buoc phai chay tron khoi cuoc tan cong cua IS vao mua He nam 2014.

T ngay 19 thang Sau nam 2017, Hoi ong Quan Mosul a chuan b thanh lap cac trung tam danh cho cac gia nh b nghi ng co lien quan en quan IS; ho phai tham d cac chng trnh cai tao ve t tng va tam ly e co the hoi nhap vao xa hoi.

Trung tam Bartella, cach Mosul 14 km ve pha ong, m ca vao ngay 9 thang Bay nam 2017. Theo bao cao cua To chc Theo doi Nhan quyen, cac hoat ong truy lung va a vao Trung tam cac gia nh b coi la co lien quan vi IS a b lam dung va co s dung bao lc, nh mot kieu trng phat tap the, khong phan biet nhng ngi thc s tham gia IS vi nhng ngi n gian la b buoc phai song di mot "trat t mi" a b IS ap at tai cac vung ma chung chiem c.

Trung tam Bartella co the on nhan en 2,800 gia nh. Theo chng t cua cac nha hoat ong nhan ao, cho en nay, trung tam nay gan nh danh rieng cho phu n, ngi tre va tre em, trong o co nhieu ngi tre khong co cha me i kem. Trung tam co mot benh xa, nhng hien nay hoan toan thieu cac dch vu tr giup ve tam ly va giao duc cho tre v thanh nien va me cua chung.

Bartella, c biet en nh mot trung tam truyen thong ve s hien dien cua cong ong Kito hu Chnh Thong Syria, a c tai chiem t tay quan IS hoi thang Mi nam 2016 va nay c at di s bao ve ac biet cua cac n v bao ve Canh ong Nineveh, mot lc lng hon hp cua a phng, trong o co ca cac Kito hu ban a.

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page