Bo phung t yeu cau kiem thc pham chat

banh ru dung trong thanh le

 

Bo phung t yeu cau kiem thc pham chat banh ru dung trong thanh le.

Vatican (REI 9-07-2017) - Bo Phung T va Ky Luat B Tch xin cac Giam Muc toan the gii kiem thc pham chat cua banh ru dung e dang Thanh Le.

Thong cao do Bo pho bien ngay mung 9 thang 7 nam 2017 mang ch ky cua c Hong Y Tong trng Robert Sarah va c Tong Giam Muc Th ky Arthur Roche, trong o Bo yeu cau cac Giam Muc nhac nh trach nhiem cua cac linh muc, ac biet la cac cha s va giam oc cac en thanh, trong viec kiem thc pham chat banh ru cho phu hp vi Giao Luat. Ly do v co nhieu loai banh ru c ban ca trong cac sieu th, hay hang quan, hoac tren mang Internet.

Banh phai la banh khong men, lam bang lua m tinh tuyen, con mi e khong co nguy c b h hai. Banh lam bang loai ngu coc khac vi lua m, hay tron lan vi chat lieu khac lua m, khong c coi la lua m th khong co gia tr cho viec c hanh Thanh The. Viec dung banh tron lan vi cac chat lieu khac nh trai cay, ng va mat la mot lam dung nghiem trong. Cac banh le phai c lam do nhng ngi liem chnh va chuyen mon trong viec cung cap banh le.

Ru dung dang Thanh Le phai la ru t nhien lam bang trai nho, tinh tuyen khong b pha che hay tron lan vi cac chat khac. Can gi gn no trong tnh trang hoan hao e ru khong tr thanh giam. Tuyet oi khong c dung ru khong co s tinh tuyen va phat xuat chac chan. V Giao Hoi oi buoc s chac chan lien quan ti cac ieu kien can thiet oi vi gia tr cua cac b tch. Khong the chap nhan cac loai ru khac thuoc bat c loai nao khong co gia tr cho viec c hanh.

Bo Phung t cung nhac lai Th luan lu Bo Giao Ly c Tin gi cho cac v chu tch Hoi ong Giam Muc lien quan ti viec dung banh vi t chat glutine va nc nho nh chat lieu c hanh b tch Thanh The, cong bo ngay 24 thang 7 nam 2003 ve cac ieu luat rieng cho nhng ngi v cac ly do nghiem trong khac nhau khong the an banh thng hay uong ru len men bnh thng. Theo o cac banh thanh hoan toan khong co chat glutine la chat lieu khong co gia tr e c hanh b tch Thanh The. La chat lieu co gia tr cac banh co cha mot lng glutine u cho viec lam banh, khong them cac chat la khac va khong dung cac phng thc lam sai lac ban chat cua banh (A. 1-2). Nc nho ti c gi khong cho len men qua cac tien trnh khong lam h ban chat cua no, th du nh bien thanh a, la chat lieu co gia tr cho viec c hanh Thanh The (A.3). Cac Giam Muc co quyen cho phep dung banh co t chat glutine hay nc nho nh la chat lieu cua b tch Thanh The oi vi mot tn hu hay mot linh muc. Phep nay co the c ban thng xuyen khi tnh trang ly do cua viec cho phep van keo dai (C.1).

Ngoai ra Bo Phung T va Ky Luat B Tch cung quyet nh rang chat lieu thanh the c lam vi cac c cau b bien oi di truyen co the c coi la chat lieu co gia tr. Nhng ai lam banh va san xuat ruu cho viec c hanh Thanh The phai y thc rang cong viec cua ho hng ti Hy Te Thanh The va ieu nay oi hoi s liem chnh, tinh than trach nhiem va chuyen mon. Sau cung lien quan ti viec tuan gi cac ieu luat tong quat cac Giam Muc co the ong y vi nhau tren bnh dien Hoi ong Giam Muc, bang cach a ra cac ch dan cu the. Do s phc tap cua cac tnh hnh va trang huong, cung nh s ton trong giam sut trong lanh vc thanh thieng, trong cu the giao quyen can ch nh ngi bao am cho tnh chat tinh tuyen cua chat lieu dung cho viec c hanh b tch Thanh The t pha cac nha san xuat cung nh t pha ngi phan phoi va ban cac chat lieu ay mot cach thch hp. Chang han Bo e ngh Hoi ong Giam Muc giao pho nhiem vu nay cho mot hay nhieu dong tu hoac mot to chc co the chu toan cac kiem thc can thiet lien quan ti viec san xuat, gi gn va ban banh le ru le trong mot quoc gia hay trong cac quoc gia khac xuat cang chung. Bo cung yeu cau banh va ru dung cho viec c hanh Thanh The c oi x thch hp tai nhng ni ban. (REI 9-7-2017)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican) 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page