Trang web chuan b cho

Thng Hoi ong giam muc nam 2018

 

Trang web chuan b cho Thng Hoi ong giam muc nam 2018.

Vatican (REI 13-06-2017) - Van phong th ky Thng hoi ong giam muc thong bao viec khai trng trang web e chuan b cho Thng Hoi ong giam muc thng ky lan th XV. Thng hoi ong giam muc lan th XV se c to chc vao thang 10 nam 2018 vi chu e: "ngi tre, c tin va phan nh n goi."

Trang internet nay se bat au hoat ong t ngay 14 thang 06 nam 2017 tai a ch: http: //youth.synod2018.va

Viec khai trng trang web nham co vu s tham gia rong rai cua tat ca ngi tre tren the gii, khong ch e nhan cac thong tin ve Thng hoi ong nhng con lien ket va tham d vao qua trnh chuan b.

Trang web cung co mot ban cau hoi online, bang cac ngon ng khac nhau (Y, Anh, Phap, Bo ao nha va Tay ban nha), trc tiep gi en gii tre. Cac cau tra li can c gi en van phong Tong th ky trc ngay 30 thang 11 nam 2017. Cac cau tra li se rat hu ch cho qua trnh chuan b bien co Thng hoi ong va se la mot phan cua cac tai lieu tham van ma van phong Tong th ky ang hng en moi thanh phan Dan Chua. (REI 13/06/2017)

 

Hong Thuy

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page