Hoi ong Giam muc Viet Nam

ket thuc Hoi ngh thng nien ky I nam 2017

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam ket thuc Hoi ngh thng nien ky I nam 2017.

Nha Trang (WH 29-04-2017) - Tra th Sau 28 thang 4 nam 2017, Hoi ong Giam muc Viet Nam a ket thuc Hoi ngh thng nien ky I nam 2017 vi gi chau Thanh The tai nha nguyen am cung cua Trung tam Muc vu giao phan Nha Trang. Th lay va ta n Chua la nhng tam tnh cua cac c cha tham d nhng ngay qua, Chua Thanh Than a dan dat cac ngai trong tnh hiep nhat huynh e e co nhng chon la hanh ong muc vu chung.

c cha Giuse ang c Ngan, Giam muc giao phan a Nang, c bau lam Chu tch Uy ban Van hoa, thay the c cha Giuse Vu Duy Thong, Giam muc giao phan Phan Thiet, mi qua i. e chuan b cho Thng Hoi ong Giam muc The gii 2018, Hoi ong Giam muc Viet Nam a c 2 c cha tham d chnh thc la c cha Phero Nguyen Van Vien va c cha Giuse o Manh Hung, va mot v d khuyet la c cha Giuse Vu Van Thien.

Hoi ong Giam muc Viet Nam a bieu quyet thong qua van ban chnh thc "Hng dan Muc vu Thanh nhac", cung nh bieu quyet cho phep ap dung th nghiem trong ba nam ban "Hng dan tong quat viec day Giao ly tai Viet Nam".

Ngoai ra, cac c cha Chu tch cac Uy ban khac trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam con chia se va c gop y cung quyet nh nhieu ieu khac na.

Hoi ngh thng nien ky II/2017 c an nh se hop tai Trung tam Muc vu giao phan Thanh Hoa, t ngay 9 en 13 thang Mi nam 2017.

 

Sau ay la Bien Ban Hoi Ngh Thng Nien Ky I/2017:

* * *

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Hoi Ngh Thng Nien Ky I/2017 (24 - 28/4/2017)

Bien Ban

Hoi ong Giam Muc Viet Nam a hop Hoi ngh thng nien ky I/2017 tai Toa Giam muc Nha Trang, t chieu th Hai ngay 24/4/2017 en tra th Sau ngay 28/4/2017, vi s tham d ong u tat ca cac thanh vien cua Hoi ong Giam Muc.

Hoi ong Giam Muc han hoan chao on c Tong Giam muc Leopoldo Girelli, ai dien c Thanh Cha tai Viet Nam, va lang nghe nhng chia se, u t cua ngai ve Giao hoi tai Viet Nam, ac biet ve hoat ong bac ai. Theo ngai, cac hoat ong bac ai xa hoi la nhng chng ta song ong cua Tin Mng tren que hng Viet Nam.

Hoi ong Giam Muc chuc mng c cha Giuse Nguyen Ch Linh, tan Tong Giam muc Tong giao phan Hue va c cha Toma Nguyen Van Tram, giam quan giao phan Phan Thiet; chao on c cha tan c aminh Nguyen Van Manh va c c Thanh Cha Phanxico bo nhiem lam giam muc pho giao phan a Lat; ong thi chuc mng giao phan Nha Trang ang han hoan mng Nam Thanh ky niem 60 nam thanh lap giao phan.

Hoi ong Giam Muc cung tng nh va tri an c cha Phaolo Nguyen Van Hoa, nguyen Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, nguyen giam muc giao phan Nha Trang, va c cha Giuse Vu Duy Thong, giam muc giao phan Phan Thiet, a ve Nha Cha trong thi gian va qua.

Trong Hoi ngh lan nay, Hoi ong Giam Muc:

1. Bau c cha Giuse ang c Ngan lam Chu tch Uy ban Van hoa thay c cha Giuse Vu Duy Thong.

2. Phe chuan ban "Hng dan Muc vu Thanh nhac" cua Uy ban Thanh nhac.

3. Cho phep th nghiem 3 nam ban "Hng dan tong quat viec day giao ly tai Viet Nam" cua Uy ban Giao ly c tin.

4. Nghe phuc trnh cua cac Uy ban:

- Uy ban Kinh Thanh trnh bay Hoi ngh cua Lien hiep Kinh Thanh ong Nam A (CBF-SEA) se c to chc tai Toa Giam muc Nha Trang, t ngay 17 en 23 thang 7 nam 2017;

- Uy ban Muc vu Di dan trnh bay ban d thao "Hng dan Muc vu Di dan";

- Uy ban Muc vu Gia nh trnh bay cac thu tuc lien quan ti hon nhan Cong giao tai Viet Nam;

- Uy ban Giao duc Cong giao trnh bay ve hoat ong cua Hoc vien Cong Giao, chng trnh thi tuyen va le khai giang vao ngay 14/9 sap ti;

- Uy ban Tu s, Uy ban Phung t, Uy ban Giao dan, Uy ban Loan bao Tin Mng cung trnh bay nhng van e lien quan.

Hoi ong Giam Muc an nh Hoi ngh thng nien ky II/2017 se c to chc tai Toa Giam muc Thanh Hoa, t ngay 09/10/2017 en 13/10/2017.

 

Toa Giam muc Nha Trang, ngay 28/4/2017

 

Tong th ky

Hoi ong Giam Muc Viet Nam

(a ky)

+ Phero Nguyen Van Kham

Giam muc giao phan My Tho

 

Van phong HGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page