c Thanh Cha cam n

phai oan Ngan Quy Giao Hoang

 

c Thanh Cha cam n phai oan Ngan Quy Giao Hoang.

Vatican (SD 27-04-2017) - Sang 27 thang 4 nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien phai oan cac thanh vien va quan tr vien Ngan Quy Giao Hoang en trao cho ngai ngan khoan tr giup hang nam.

Phai oan do c Hong Y Donald Wuerl, Tong Giam Muc giao phan thu o Washington, hng dan. Ngai cung la chu tch Hoi ong quan tr cua Quy Giao Hoang. Cung i vi ngai co 225 ngi gom ban quan tr, cac thanh vien va cong tac vien.

Ngo li trong dp nay, c Thanh Cha nhac en tnh trang the gii ngay nay thng b bao lc va s tham lam cung nh s dng dng anh hng, the gii ay rat can chng ta s iep hy vong cua chung ta ni sc manh cu o hoa giai cua tnh yeu Thien Chua.

Trong vien tng o, c Thanh Cha cam n cac thanh vien Ngan Quy Giao hoang v s giup danh cho nhng no lc cua Giao Hoi trong viec cong bo s iep hy vong cho en tan b coi trai at va lam viec e thang tien s tien bo tinh than va vat chat ni cac anh ch em tren the gii, ac biet tai cac nc ang tren ng phat trien.

Ngan Quy Giao Hoang do c co Hong Y John Kroll Tong Giam Muc giao phan Philadelphia thanh lap nam 1993 va co tru s tai thanh pho nay. Hang nam to chc nay van cap hoc bong cho nhieu linh muc, tu s va n tu, trong o cung co mot so ngi Viet Nam. Ngoai ra Quy cung tai tr cho viec xay cat nha th, chung vien, trng hoc, nha thng hoac cac d an san soc ngi ngheo tren the gii. (SD 27-4-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page