Hoi ong Hong y t van

nhom hop Khoa th 19

 

Hoi ong Hong y t van nhom hop Khoa th 19.

Vatican (WH 26-04-2017) - Mot vai ieu chnh va chuyen giao mot so tham quyen gia cac Bo, cac vu sap nhap mi, tham quyen cua cac toa an Giao hoi va viec tuyen chon va ao tao nhan vien - giao s cung nh giao dan - lam viec cho Toa Thanh: ay la nhng e tai trong chng trnh ngh s cua Khoa hop th 19 cua Hoi ong Hong y t van, dien ra t th Hai 24 en th T 26 thang T nam 2017 tai Vatican.

Trong nhng ngay nay, Hoi ong Hong y t van se ket thuc nhng thao luan ve mot vai ieu chnh co the co oi vi tham quyen cua mot so Bo, chang han Bo cac Giao hoi ong phng va Bo Phuc Am hoa cac Dan toc; ong thi xem xet kha nang sap nhap mot vai c quan khac.

Ve cac toa an Giao hoi, cac Hong y se thao luan ve tham quyen cua cac toa an, t Toa xa giai en Toi cao phap vien Toa Thanh. Khong co nhng ieu mi me, nhng ieu c mong i la mot s tan quyen va do o tang cng vai tro cua cac Giao hoi a phng, nh a c c giao hoang e cap trc o trong Tong huan Evangelii Gaudium (thang 11 nam 2013).

e tai chnh cua khoa hop lan nay la viec tuyen chon va ao tao cac nhan vien lam viec cho Toa Thanh, ca giao s lan giao dan. Chang han, lien quan en hoat ong muc vu cua cac linh muc ngoai Roma: cac linh muc nay nen tiep tuc cong viec phuc vu cua mnh, ong thi se c chuan b ve chuyen mon. Ngoai phat bieu cua cac Hong y va cua c Giao hoang, con co Phong Nhan s Tong Toa (ULSA) va Quoc vu vien Kinh te.

c c giao hoang Phanxico thanh lap ngay 13 thang 04 nam 2013, Hoi ong Hong y t van nhom hop khoa au tien vao thang Mi nam 2013. Khoa hop th 18 dien ra t ngay 13 en 15 thang 02 nam 2017.

(Theo Vatican Insider, 24-04-2017)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page