Hoi ong Giam muc Viet Nam

se hop Hoi ngh thng nien tai Nha Trang

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam se hop Hoi ngh thng nien tai Nha Trang.

Nha Trang (WH 21-04-2017) - Nh a an nh tai ai hoi lan th XIII, Hoi ngh thng nien ky I/2017 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam se c to chc tai Toa Giam muc Nha Trang t ngay 24 en 28 thang T nam 2017.

Neu cac giam muc tham d ay u, Hoi ngh se quy tu 31 giam muc cua 24 giao phan (2 giao phan ang khuyet v la giao phan Thanh Hoa va giao phan Phan Thiet), trong o co 24 giam muc chnh toa, 2 giam muc pho va 5 giam muc phu ta.

Hoi ngh lan nay se chao on thanh vien mi nhat la c cha aminh Nguyen Van Manh - mi c Toa Thanh bo nhiem lam Giam muc pho giao phan a Lat ngay 08 thang T nam 2017. Tai Hoi ngh nay, cac giam muc cung se bau bo sung Chu tch Uy ban Van hoa, thay the c cha nguyen Chu tch la c cha Giuse Vu Duy Thong, giam muc giao phan Phan Thiet, a qua i ngay 01 thang Ba nam 2017.

Hoi ngh dien ra trong boi canh Nam Thanh mng ky niem 60 nam thanh lap giao phan Nha Trang (1957-2017).

 

WH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page