c Thanh Cha Phanxico cho phep

cac linh muc cua Huynh oan Thanh Pio X

chng hon trong nhng trng hp ac biet

 

c Thanh Cha Phanxico cho phep cac linh muc cua Huynh oan Thanh Pio X chng hon trong nhng trng hp ac biet.

Roma (WH 05-04-2017) - Trong mot no lc nham m ng cho Nhom Lefebvre tr ve vi Giao hoi, ngay 24 thang Ba nam 2017, c Thanh Cha Phanxico a phe chuan mot bc th cua Uy ban Toa Thanh Ecclesia Dei gi cac giam muc Cong giao Roma, ve viec cho phep cac linh muc cua Huynh oan Thanh Pio X c chng hon trong nhng trng hp ac biet.

Sau ay la ban dch Viet ng toan van bc th:

* * *

Knh tha quy Hong y,

knh tha quy Giam muc,

Nh quy ngai a biet, t lau nay co nhieu cuoc gap g va sang kien a c tien hanh e a Huynh oan Thanh Pio X en hiep thong tron ven. Mi ay, c Thanh Cha a quyet nh cho phep tat ca cac linh muc cua Huynh oan nay c ban b tch Giai toi thanh s cho cac tn hu (Tong th Misericordia et Misera, s.12), e bao am tnh thanh s va hp phap cua b tch ma ho c hanh cung nh e cho cac tn hu khong b boi roi.

Van theo ng hng muc vu nay la giup cho lng tam cac tn hu c bnh an, mac du hien nay ve mat khach quan Huynh oan Thanh Pio X van trong tnh trang bat hp phap, c Thanh Cha, the theo e ngh cua Bo Giao ly c tin va cua Uy ban Toa Thanh Ecclesia Dei, a quyet nh cho phep cac v Ban quyen a phng cung c ban phep c hanh b tch hon nhan cho cac tn hu ang i theo hoat ong muc vu cua Huynh oan, theo cac quy nh sau ay.

Trong chng mc nao co the c, Ban quyen a phng se uy quyen cho mot linh muc cua giao phan (hoac t nhat la mot linh muc dong thuan tuy) chng kien c hanh nghi thc hon nhan, e linh muc ay nhan li ng thuan ket hon cua oi ben trong nghi thc b tch Hon nhan - theo Vetus ordo (sach Nghi thc cu); nghi thc nay c hanh vao au Thanh le; sau o Thanh le c tuy nghi c hanh do mot linh muc cua Huynh oan.

Trong trng hp khong the c, hoac neu khong co linh muc giao phan co the nhan li ng thuan ket hon th v Ban quyen co the trao trc tiep cac nang quyen can thiet cho linh muc cua Huynh oan, linh muc nay cung se c hanh Thanh le, ong thi nhac nh linh muc nay bon phan gi giay chng hon cho Toa giam muc cang sm cang tot.

Vi niem tin tng chac chan rang nh the se tranh c nhng boi roi lng tam cua cac tn hu thuoc Huynh oan Thanh Pio X cung nh nhng ho nghi ve tnh thanh s cua b tch Hon nhan, va ong thi cung giup cho tien trnh hng ti viec hp thc hoa hoan toan Huynh oan ve phng dien the che, Uy ban trong cay vao s hp tac cua quy ngai.

c Thanh Cha Phanxico, tai buoi tiep kien ngay 24 thang 3 nam 2017 danh cho c hong y Chu tch Uy ban Toa Thanh Ecclesia Dei ky ten di ay, a phe chuan va truyen lenh cong bo bc th nay.

Roma, Van phong Bo Giao ly c Tin,

27 thang Ba nam 2017

 

Hong y Gerhard. L. Muller,

Chu tch

 

Tong giam muc Guido Pozzo,

hieu toa Bagnoregio,

Th ky

 

(Nguon: http://press.vatican.va)

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page