Toa Thanh va Huynh oan thanh Pio 10

xch lai gan nhau

 

Toa Thanh va Huynh oan thanh Pio 10 xch lai gan nhau.

Vatican (SD 4-04-2017) - Them mot bc tien xch lai gan nhau gia Huynh oan thanh Pio 10 va Toa Thanh: c Thanh Cha Phanxico cho cac v ban quyen a phng c cho phep cac Linh Muc giao phan chu s le nghi hon phoi cho cac tn hu theo Huynh oan nay, du tnh trang giao luat cua Huynh oan cha c giai quyet.

Quyet nh tren ay cua c Thanh Cha c trnh bay trong th cua v Tong trng Bo giao ly c tin kiem chu tch Uy ban Ecclesia Dei, Giao Hoi cua Thien Chua, la c Hong Y Gerhard Mueller, gi cac Giam Muc thuoc Huynh oan thanh Pio 10, la nhom a ly khai vi Giao Hoi Cong Giao t cuoi thang 6 nam 1988 sau khi v sang lap Huynh oan la c Tong Giam Muc Marcel Lefebvre truyen chc cho 4 Giam Muc ma khong co phep cua c Giao Hoang.

c Giao Hoang Bien c 16 a giai va tuyet thong cho cac Giam Muc thuoc Huynh oan thanh Pio 10 e tao ieu kien cho s thng thuyet tai lap s hiep nhat va xac nh v the giao luat cua Huynh oan trong Giao Hoi.

Trong Nam Thanh Long Thng Xot, c Thanh Cha Phanxico a cho phep cac Linh Muc cua Huynh oan thanh Pio 10 c giai toi thanh s cho cac tn hu. Nay c Hong Y Mueller cho biet c Thanh Cha quyet nh cho phep cac v Ban quyen a phng (Giam Muc, Tong ai dien, ai dien Giam Muc) c cho phep c hanh hon phoi cho cac tn hu theo hoat ong muc vu cua Huynh oan thanh Pio 10 theo the thc nh sau:

Phep o co the ban cho mot Linh Muc thuoc giao phan, hoac mot Linh Muc hoan toan hp le, c hanh hon phoi theo nghi thc b tch vao au thanh le, trong phung vu cu, tiep theo o, mot linh muc cua Huynh oan c hanh thanh le.

Ni nao khong co Linh Muc giao phan co the chu s nghi thc hon phoi cho hai ben, th v Ban quyen co the trc tiep ban nang quyen can thiet nh the cho linh muc cua Huynh oan c hanh thanh le theo nghi thc cu, va yeu cau v ay gi en toa Giam Muc sm het sc chng ch va tai lieu ve viec c hanh b tch hon phoi nh the". (SD 4-4-2017)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page