Dien van cua c Thanh Cha Phanxico

vi Hoi ngh "Luther: 500 nam sau"

 

Dien van cua c Thanh Cha Phanxico vi Hoi ngh "Luther: 500 nam sau".

Roma (WH 1-04-2017) / (Zenit 31-03-2017) - "Tat ca chung ta eu y thc c rang qua kh khong the thay oi c. Nhng ngay nay, sau nam mi nam oi thoai ai ket gia ngi Cong giao va ngi Tin Lanh, chung ta co the thc hien viec thanh tay ky c": o la li cua c Thanh Cha Phanxico trong dien van oc trc Hoi ngh Nghien cu Quoc te do Hoi ong Toa Thanh ve cac Khoa hoc Lch s to chc, nhan dp ky niem 500 nam Cuoc Cai cach Tin Lanh (1517-2017) vi chu e "Luther, 500 nam sau. Mot suy t ve Cuoc Cai cach Tin Lanh trong boi canh lch s Giao hoi", dien ra tai Roma t ngay 29 en 31 thang Ba 2017.

Sau ay la ban dch Viet ng toan bai dien van cua c Thanh Cha:

* * *

Anh ch em than men,

Tha quy ong quy ba,

Toi han hoan chao mng tat ca quy v va han hanh on tiep quy v. Toi xin cam n cha Bernard Ardura a co bai gii thieu tom tat muc ch cua Hoi ngh nay ve Luther va cuoc Cai cach cua ong.

Thu that rang phan ng au tien cua toi oi vi sang kien ang ca ngi nay cua Hoi ong Toa Thanh ve cac Khoa hoc Lch s la long biet n Chua, ong thi co chut ngac nhien, v cach nay khong lau a khong the hnh dung co mot Hoi ngh nh the nay. Ngi Cong giao cung vi ngi Tin Lanh Luther thao luan ve Luther, trong mot Hoi ngh do mot Van phong cua Toa Thanh to chc: that s chung ta ang cam nghiem nhng ket qua cua hoat ong cua Chua Thanh Than, ang vt thang moi tr ngai va bien nhng xung ot thanh dp e ln len trong tnh hiep thong. T xung ot en hiep thong chnh la nhan e cua tai lieu cua Uy ban Cong giao Roma - Tin Lanh Luther c soan thao e chung ta cung nhau ky niem nam tram nam cuoc Cai cach cua Tin Lanh Luther.

Toi rat vui khi biet rang dp ky niem nay la c hoi cho cac hoc gia cua nhieu to chc khac nhau cung nhau nghien cu nhng s kien nay. Nghien cu nghiem tuc ve dung mao cua Luther va phe bnh cua ong oi vi Giao hoi vao thi cua ong va oi vi giao trieu ro rang a gop phan vt qua bau kh nghi k lan nhau va knh chong nhau cho du bau kh ay a ghi dau moi tng quan gia ngi Cong giao va ngi Tin lanh qua lau. Mot cuoc nghien cu chu ao va chat che, khong co nh kien va luan chien, se giup cho cac giao hoi nay ang oi thoai vi nhau, phan nh va on nhan c tat ca nhng ieu tch cc va chnh ang trong Cai cach, ong thi tranh xa nhng sai lam, cc oan va that bai, cung nh nhn nhan nhng toi loi a dan en chia re.

Tat ca chung ta eu y thc c rang qua kh khong the thay oi c. Nhng ngay nay, sau nam mi nam oi thoai ai ket gia ngi Cong giao va ngi Tin Lanh, chung ta co the thc hien viec thanh tay ky c. ay khong phai la thc hien mot cong viec sa sai bat kha thi ve tat ca nhng g a xay ra cach nay nam tram nam, ma la "thuat lai lch s ay mot cach khac" (Uy ban Hiep nhat Cong giao Roma - Tin Lanh Luther, T Xung ot en Hiep thong, 17-06-2013, 16), khong con chut oan gian dai dang nao ve nhng vet thng a qua von lam cho chung ta co cai nhn sai lech ve nhau. Ngay nay, la nhng Kito hu, tat ca chung ta c keu goi gat bo moi nh kien ve c tin cua ngi khac ma ho tuyen xng bang mot s niem xac tn hay bang mot ngon ng khac, e tha th cho nhau ve toi ma nhng ngi i trc chung ta a pham, va cung nhau cau xin Thien Chua ban cho chung ta n hoa giai va hiep nhat.

Toi oan chac se cau nguyen cho cong cuoc nghien cu lch s quan trong cua quy v va cau xin Thien Chua la ang toan nang va giau long thng xot giang phuc cho tat ca quy v. Va toi cung xin quy v cau nguyen cho toi na. Xin cam n.

(WH, 1.04.2017)

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page