Thng Hoi ong Giam muc 2018

se khong ban ve viec truyen chc

cho nhng ngi nam a lap gia nh

 

c hong y Baldisseri cho biet: "Thng Hoi ong Giam muc 2018 se khong ban ve viec truyen chc cho nhng ngi nam a lap gia nh".

Roma (WH 16-01-2017) - c hong y Lorenzo Baldisseri, Tong th ky Thng Hoi ong Giam muc, a bac bo y kien cho rang Thng Hoi ong Giam muc 2018 ve ngi tre va n goi, se ban ve van e truyen chc cho nhng ngi nam a lap gia nh.

Hom th Sau 13 thang 01 nam 2017, c hong y Lorenzo Baldisseri a thang than bac bo tin on mot mc cho rang Thng Hoi ong Giam muc 2018 co the thao luan van e "viri probati"* va viec truyen chc cho nhng ngi an ong a lap gia nh.

"ay la mot Thng Hoi ong ve ngi tre, nen se khong ban ve viri probati", o la li giai thch cua c hong y Baldisseri vi cac phong vien cua Phap ben le cuoc hop bao gii thieu Tai lieu chuan b Thng Hoi ong Giam muc ve Ngi tre, c tin va s phan nh n goi se dien ra vao thang Mi nam 2018 tai Vatican.

Theo nhieu nha bnh luan Vatican, tai Thng Hoi ong Giam muc nay, co the c Thanh Cha se co ke hoach ban ve van e truyen chc cho nhng ngi nam a lap gia nh, va theo ho la e giai quyet cuoc khung hoang n goi linh muc.

Tuy nhien, mac du Ban cau hoi cong bo hom th Sau 13 thang 01 nam 2017 tai Vatican co noi en tat ca cac n goi (hon nhan, linh muc, i song thanh hien...), nhng ch hoan toan tap trung vao nhng ngi tre (16-29 tuoi) va s phan nh n goi, ch khong danh cho cho e tai viri probati.

"Khong co van e nao khac ngoai van e ngi tre va s phan nh n goi"

c hong y Baldisseri noi: "Chac chan Thng Hoi ong Giam muc cung se ban ve van e oc than, o la mot trong nhng chon la ma ngi tre c mi goi thc hien: chon i song gia nh, linh muc, hay i song thanh hien. Khong co van e nao khac ngoai van e ngi tre va s phan nh n goi. Chung toi se thao luan ve nhng la chon ma nhng ngi tre se phai thc hien, ch khong phai la s la chon a thc hien!"

(La Croix)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

* Viri probati (tieng Latinh, ngha la ngi nam a c chng to [ve c tin va pham hanh])

la thuat ng ch nhng ngi an ong a co gia nh khi c truyen chc linh muc

(Chu thch cua ngi dch)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page