Hai bo nhiem mi

cho Quoc vu vien Truyen thong

 

Hai bo nhiem mi cho Quoc vu vien Truyen thong.

Roma (WH 11-02-2016) - Quoc vu vien Truyen thong, c quan c c Thanh Cha Phanxico thiet lap qua T sac ban hanh ngay 27 thang 06 nam 2015, vi Chu tch la c ong Dario Edoardo Vigano, ang dan c hnh thanh.

Hom th Ba 09 thang 02 nam 2016, c Thanh Cha a bo nhiem Giam oc muc vu - than hoc cho Quoc vu vien Truyen thong; o la mot giao s ai hoc ngi Slovenia, ba Natasa Govekar, hien phu trach cac khoa hoi thao than hoc mang ten Hong y Tomas Spidlik, thuoc trung tam Aletti Roma. Giao s Natasa a co bon mi nam nghien cu than hoc va ngon ng Slovene tai ai hoc Ljubljana. Ba a gianh c hoc v tien s truyen giao hoc tai ai hoc Giao hoang Gregorio vi mot luan an ve thong truyen c tin bang hnh anh.

c Thanh Cha cung bo nhiem ong Francesco Masci, cho en nay ac trach ve ky thuat cua dch vu Internet cua Toa Thanh, lam Giam oc ky thuat Quoc vu vien Truyen thong.

Quoc vu vien Truyen thong gi nhiem vu phoi hp cac c quan khac nhau ang hat ong trong lnh vc truyen thong cua Toa Thanh, ac biet la ai phat thanh Vatican.

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page