Hop Hoi ong Hong y t van

ve viec phan quyen va thanh lap

cac c quan mi trong Giao trieu

 

Vatican: Hop Hoi ong Hong y t van ve viec phan quyen va thanh lap cac c quan mi trong Giao trieu.

Vatican (WH 10-02-2016) - Cuoc hop Hoi ong Hong y t van (bao ch goi la Nhom G-9) vi c Thanh Cha Phanxico va ket thuc hom th Ba 09 thang Hai nam 2016 sau mot ngay ri lam viec. Trong lan hop nay, cac hong y a thao luan ve 'tnh hiep oan' va viec c Thanh Cha tai Thng Hoi ong Giam muc va qua a a ra li keu goi thuc ay "tien trnh phan quyen lanh manh" trong Giao hoi. ong thi, hoi ngh cung thao luan va phe chuan kien ngh cua cac hong y ve viec thanh lap hai c quan cap bo thuoc Giao trieu Roma.

c Thanh Cha a tham d ca ba phien hop cua hoi ngh, dien ra trong ngay th Hai 08 thang 02 nam2 016 (sang, chieu) va th Ba 09 thang 02 nam 2016 (sang). Nhom G-9 gom 9 hong y do c Thanh Cha chon e t van cho ngai trong viec ieu hanh Giao hoi va cai to Giao trieu Roma. Hoi ngh nhom hop thng ky.

Tai buoi hop bao sau khi hoi ngh ket thuc, cha Federico Lombardi, Giam oc Phong Bao ch Toa Thanh, tom lc cac van e chnh a c thao luan trong hoi ngh.

Cha Lombardi cho biet, tai phien hop th nhat, nhom G-9 a thao luan ve cac van e a c c Thanh Cha Phanxico neu len trong bai phat bieu chnh tai Thng Hoi ong Giam muc ngay 17 thang Mi nam 2015. Bai huan t nay cua c Thanh Cha noi ve tnh hiep oan trong Giao hoi va s can thiet "hng en tien trnh phan quyen lanh manh". Cha Lombardi noi li keu goi nay cua c Thanh Cha la iem tham chieu quan trong oi vi cong viec cai to Giao trieu ang c tien hanh.

Van e tiep theo c thao luan tai Hoi ngh la viec phe chuan kien ngh cua cac hong y ve viec thanh lap hai c quan trung ng mi, ay la mot phan cua cong cuoc cai to Giao trieu. Hai c quan mi la: "Giao dan, Gia nh va S Song" va "Cong ly, Hoa bnh va Di c" va nhng kien ngh cua cac hong y a c thong qua va e trnh c Thanh Cha xem xet quyet nh.

Cha Lombardi cho biet cac hong y trong nhom G-9 van ang thao luan quyet liet ve nhng cai to oi vi hai c quan trung ng: Phu Quoc vu khanh va Bo Phung t. Cha noi "cong viec van ang tien hanh".

Tiep theo la cong viec cua Uy ban Bao ve Tre v thanh nien, cha Lombardi noi c hong y Sean O'Malley, Chu tch Uy ban, a trnh bay nhng hoat ong mi nhat cua Uy ban va kien ngh ve viec bao ve tre em. c hong y Sean O'Malley noi nhng van e thuoc ve phap ly va ky luat se c cac chuyen vien thuoc lnh vc nay nghien cu sau hn.

Nh thng le tai cac hoi ngh Hoi ong hong y t van, c hong y George Pell, Chu tch Quoc vu vien Kinh te, thong tin cho hoi ngh nhng cai cach lien quan en cac van e kinh te cua Toa Thanh va Giao trieu Roma.

Cuoi cung, cac hong y trong nhom G-9 nhan c vade mecum (tai lieu hng dan hoac so tay tham khao) do Toa Thng tham Rota bien soan nham ap dung nhng cai cach to tung lien quan en cac vu an tieu hon. Tai lieu vade mecum se c gi en cac giao phan tren toan the gii.

(Theo Radio Vatican)

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page