Thong cao cua

Quoc vu vien Truyen thong

 

Thong cao cua Quoc vu vien Truyen thong.

Roma (WH 25-02-2016) - Ngay 22 thang Hai nam 2016, Quoc vu vien Truyen thong a ra thong cao sau ay:

"V cha Federico Lombardi - Tong giam oc, va ong Alberto Gasbarri - Giam oc ieu hanh sap ket thuc thi gian phuc vu tai ai phat thanh Vatican, c ong Dario Vigano, Chu tch Quoc vu vien Truyen thong, vi s phe chuan cua Phu Quoc vu khanh Toa Thanh, a bo nhiem ong Giacomo Ghisani "tam thi" lam ai dien hp phap va chu trach nhiem ieu hanh ai phat thanh Vatican, t ngay 1 thang Ba, trong boi canh tai cau truc nganh truyen thong Vatican hien nay".

Thong cao giai thch them: vi T sac "Boi canh cua truyen thong ngay nay" ky ngay 27 thang Sau nam 2015, c Thanh Cha Phanxico a thanh lap Quoc vu vien Truyen thong, hp nhat tat ca cac c quan hien ang hoat ong trong lnh vc truyen thong vao mot c quan mi cua Giao trieu Roma. Nhng c quan nay gom: Hoi ong Toa Thanh ve Truyen thong Xa hoi, Phong Bao ch Toa Thanh, Phong Internet Vatican, Trung tam Truyen hnh Vatican, Nhat bao Osservatore Romano, Nha in Vatican, Phong nhiep anh va Nha xuat ban Vatican.

Ngay 09 thang Sau nam 2015, mot ke hoach kha thi va lch lam viec a c trnh len Hoi ong Hong y t van (thng goi la Nhom C9), neu ra tien trnh hp nhat tng bc cac c quan hien co; va noi ro: "Cac c quan ay, t ngay T sac c cong bo, van tiep tuc nhiem vu cua mnh, nhng phai tuan theo cac ch dan cua Quoc vu vien Truyen thong".

Tien trnh nay a bat au, va vao ngay 01 thang Gieng 2016 Hoi ong Toa Thanh ve Truyen thong Xa hoi va Phong Bao ch Toa Thanh a hp nhat vi nhau ve mat hanh chnh va quan tr. Tham quyen cua Quoc vu vien Truyen thong ve mat to chc truyen thong khong co g thay oi.

Nam nay, theo lch trnh a c e ngh va phe chuan, d nh se hp nhat ai phat thanh Vatican va Trung tam Truyen hnh Vatican, von a c thc hien oi vi mot so dch vu nham quan ly nhan s tot hn (chang han nh viec phan phoi tai lieu am thanh va hnh anh ve cac nghi le cua c giao hoang va cac s kien quan trong khac cua Toa Thanh).

Ro rang boi canh nay giai thch ly do tai sao khi Tong giam oc Federico Lombardi ket thuc nhiem ky nam nam va Giam oc ieu hanh Alberto Gasbarri ngh hu vao cuoi thang Hai, ho se khong c thay the bang nhng ngi khac trong vai tro ieu hanh tng t. Thay v the mot v ai dien hp phap va la ngi ng au van phong hanh chnh se c bo nhiem, o la Giacomo Ghisani, hien la Pho Tong Giam oc Quoc vu vien Truyen thong, ngi het sc am hieu ve ai phat thanh Vatican va a lam viec tai ay trong nhieu nam vi t cach Trng Phong phap ly va quan he quoc te.

Tien trnh tai cau truc se c tien hanh cung vi viec xay dng Quy che mi, khong ch cho Quoc vu vien ma con cac bo phan co lien quan e bao am tnh ai dien hp phap ve mat to chc, cap chau Au va cap quoc te. Quy che mi cung se duyet lai ke hoach nhan s cua cac c quan c hp nhat.

Thong cao viet them: "Nhiem vu trc mat cho chung ta mot c hoi ln lao e tham nh chat lng cua moi nh che, nhng lnh vc co u the va di san a ngon ng va a van hoa cua chung ta".

"Trong giai oan nay, Trung tam Truyen hnh Vatican se tiep tuc tham khao y kien cua Stefano D'Agostini ve viec ieu hanh thng le. Nhan vien cua ai phat thanh Vatican se tham khao y kien cua Giacomo Ghisani ve cac van e hanh chnh va cha Andrzej Majewski ve cac hoat ong bien tap va tnh trang cac chng trnh phat thanh bang nhieu ngon ng (tc la, Ban Giam oc san xuat chng trnh hien nay). Cac van e ky thuat, gom ca viec mua sam va phat trien cac d an (cac hoat ong va tham quyen cua Ban Giam oc Ky thuat hien nay) se do Sandro Piervenanzi phu trach".

Thong cao ket thuc: "Quoc vu vien Truyen thong se het sc quan tam tuan thu tien trnh nay, e vt qua moi kho khan co the xay ra va bao am thanh cong".

(Theo VIS)

 

Huy Hoang chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page