Tuyen bo chung cua

c Giao Hoang Phanxico

va Thng Phu Kirill

 

Tuyen bo chung cua c Giao Hoang Phanxico va Thng Phu Kirill.

La Havana (VietCatholic News 13-02-2016) - Sau khi hoi kien rieng vi nhau trong hai tieng ong ho tai PhiTrng Jose Marti Havana, Cuba, c Giao Hoang Phanxico va Thng Phu Kirill cua Giao Hoi Chnh Thong Nga a ky ban tuyen bo chung, trc s chng kien cua Chu Tch Raul Castro cua Cuba, vi noi dung nh sau:

"n Thanh cua Chua Giesu Kito va tnh yeu cua Chua Cha va n thong hiep cua Chua Thanh Than cung tat ca anh ch em" (2Cr 13:13).

1. Do y muon cua Thien Chua Cha, ma t Ngi moi n phuc a phat sinh, nhan danh Chua Giesu Kito, Chua chung ta, va vi s tr giup cua Chua Thanh Than An Ui, chung toi, c Giao Hoang Phanxico va Kirill, Thng Phu Mac T Khoa va Toan The Nc Nga, hom nay a gap nhau tai Havana. Chung toi ta n Thien Chua, hien vinh trong Ba Ngoi, v cuoc gap g nay, lan au tien trong lch s.

Chung toi a han hoan gap nhau nh anh em trong c tin Kito Giao, nhng ngi gap nhau "e noi vi nhau mat oi oi mat" (2Ga 12), long vi long, e thao luan cac lien he ho tng gia cac Giao Hoi, cac van e chu yeu cua cac tn hu cua chung toi, va quan iem oi vi s tien bo cua van minh con ngi.

2. Cuoc gap g huynh e cua chung toi dien ra tai Cuba, nga ba ng cua Bac va Nam, cua ong va Tay. Chnh t hon ao nay, von la bieu tng cho cac niem hy vong cua "Tan The Gii" va cua cac bien co ay cam kch cua lch s the ky 20, chung toi muon ngo li vi moi ngi dan Chau My La Tinh va cac luc a khac.

Qua la mot nguon vui khi thay c tin Kito Giao ang ln manh mot cach nang ong tai ay. Tiem nang ton giao manh me cua Chau My Latinh, truyen thong Kito Giao nhieu the ky cua no, at c s tren kinh nghiem ban than cua hang trieu con ngi, la mot bao am cho tng lai v ai cua vung nay.

3. Nh gap g cach xa cac cuoc tranh cai lau dai cua "Cu The Gii", chung toi ac biet cam nhan c mot cam thc khan thiet phai co s lam viec chung cua ngi Cong Giao va ngi Chnh Thong Giao, nhng ngi von c keu goi giai thch bang mot s hoa nha va ton trong cho the gii thay ly do niem hy vong cua chung ta (xem 1 Pr 3:15).

4. Chung toi ta n Thien Chua v nhng hong phuc nhan c t viec xuong the cua Con Mot Ngi. Chung toi von co chung cung mot Thanh Truyen thieng lieng cua thien nien ky au tien cua Kito Giao. Cac chng ta cua Thanh Truyen nay la Me Cc Thanh cua Thien Chua, c N Trinh Maria, va cac thanh ma chung toi von ton knh. Trong so cac v thanh nay, co rat nhieu v t v ao, nhng v a lam chng cho long trung thanh cua mnh vi Chua Kito va a tr thanh "hat giong cac Kito Hu".

5. Bat ke Thanh Truyen chung cua mi the ky au nay, trai dai gan mot nghn nam nay, ngi Cong Giao va ngi Chnh Thong Giao a b tc mat s hiep thong Thanh The. Chung ta a chia re bi cac vet thng gay ra do cac tranh chap cu va mi, do cac khac biet truyen lai t cha ong chung ta, trong viec hieu va phat bieu c tin cua chung ta vao Thien Chua, duy nhat trong Ba Ngoi: Chua Cha, Chua Con va Chua Thanh Than. Chung ta au n v e mat hp nhat, hau qua cua yeu uoi va toi loi con ngi, mot s mat mat van xay ra bat chap li khan cau t te cua Chua Kito Cu Chua chung ta: "e chung tat ca nen mot nh Cha, lay Cha, Cha trong Con va Con trong Cha# e chung nen mot, nh chung ta la mot" (Ga 17:21).

6. Y thc c tnh lau dai cua nhieu tr ngai, chung toi hy vong rang cuoc gap g cua chung toi se gop phan vao viec tai lap s hp nhat ma Thien Chua muon co va Chua Kito tng cau nguyen cho nay. c mong cuoc gap g cua chung toi se linh hng cac Kito hu khap the gii cau xin Chua vi mot long sot sang oi mi cho s hp nhat tron ven cua moi mon e Ngi. Trong mot the gii ang khat mong khong nhng li noi cua chung toi ma con cac c ch trong thay, c mong sao cuoc gap g nay tr thanh dau hy vong cho moi ngi thien ch!

7. Trong quyet tam cua chung toi muon thc hien moi ieu can thiet e vt thang moi bat ong lch s ma chung toi von tha hng, chung toi muon phoi hp cac co gang cua chung toi nham lam chng cho Tin Mng cua Chua Kito va di san chung cua Giao Hoi thien nien ky th nhat, cung nhau ap ng cac thach thc cua the gii hien thi. Ngi Chnh Thong va ngi Cong Giao phai hoc cach ong tam nhat tr lam chng ta trong cac lanh vc nay khi co the va can thiet. Nen van minh cua con ngi a bc vao mot thi ky co nhng bien oi co tnh thi ai. Lng tam Kito Giao va trach nhiem muc vu cua chung toi buoc chung toi khong c tiep tuc thu ong trc cac thach o oi co ap ng chung.

8. Chung toi phai chu muc trc nhat vao cac vung the gii trong o, cac Kito hu ang la nan nhan b bach hai. Tai nhieu quoc gia Trung ong va Bac Phi, toan bo cac gia nh, cac lang mac va thanh pho cua anh ch em chung ta trong Chua Kito ang b tan diet. Cac nha th cua ho ang b tan pha, cp boc man r, cac o vat thanh cua ho ang b xuc pham, cac en ai cua ho ang b pha huy. Chung toi au long nhac en tnh hnh Syria, Iraq va nhieu nc khac Trung ong, va viec di c hang loat cua Kito hu ra khoi manh at, ni ma c tin cua chung ta a c gieo vai va ho tng sinh song t thi cac Tong o, cung vi nhieu cong ong ton giao khac.

9. Chung toi keu goi cong ong quoc te khan cap hanh ong e ngan chan viec xua uoi them na cac Kito hu ra khoi Trung ong. Khi cat cao tieng noi cua chung toi nham bao ve cac Kito hu b bach hai, chung toi muon noi len long thng cam cua chung toi oi vi noi au kho ma tn hu cua cac truyen thong ton giao khac ang phai chu ng, ho cung ang tr thanh nan nhan cua noi chien, cua hon loan va bao lc khung bo.

10. Hang nghn nan nhan a c xac nhan trong canh bao lc Syria va Iraq, mot bao lc a khien hang trieu ngi khac khong nha hay phng tien sinh song. Chung toi thuc giuc cong ong quoc te tm cach cham dt bao lc va khung bo va, ong thi, qua oi thoai, ong gop vao viec mau chong phuc hoi hoa bnh dan s. S tr giup nhan ao vi quy mo ln phai c bao am cho nhng ngi dan ang thong kho va cho nhieu ngi t nan ang tm an on tai cac lanh tho lan bang.

Chung toi keu goi tat ca nhng ai co the gay anh hng ti so phan nhng ngi b bat coc, trong o co cac v tong giam muc cua Aleppo, Paul va John Ibrahim, nhng v b bat t thang T nam 2013, hay het sc co gang e bao am cho nhng ngi nay c chong tha t do.

11. Chung toi dang li cau nguyen cua chung toi len Chua Kito, Cu Chua cua the gii, xin cho hoa bnh, "hoa trai cua cong ly" (Is 32:17), tr lai vi Trung ong, e s song chung huynh e gia cac sac dan, cac Giao Hoi va ton giao c cung co, giup cac t nan kha nang hoi hng, cac vet thng lanh lai, va linh hon cac nan nhan b giet c ngh ngi trong an bnh.

Vi li keu goi tha thiet, chung toi ngo li vi moi ben co lien he vi cac tranh chap hien nay hay chng to thien ch va ngoi vao ban thng thuyet. ong thi, cong ong quoc te phai thc hien moi co gang co the co e cham dt chu ngha khung bo bang mot hanh ong chung va phoi hp. Chung toi keu goi moi quoc gia can d vao cuoc chien au chong chu ngha khung bo hay co nhng hanh ong co trach nhiem va khon ngoan. Chung toi khuyen moi Kito hu va moi ngi tin vao Thien Chua hay cau nguyen sot sang cung ang quan phong a tao nen the gii che ch tao the cua Ngi khoi hoa diet vong va ng cho phep mot the chien mi. e bao am mot nen hoa bnh vng chac va lau dai, cac co gang chuyen biet phai c thc hien e tai kham pha cac gia tr chung von hp nhat chung ta, da tren Tin Mng cua Chua Giesu Kito, Chua chung ta.

12. Chung toi cui au trc phuc t ao cua nhng v a dung gia i mnh ma lam chng cho chan ly Tin Mng, tha chet hn choi bo Chua Kito. Chung toi tin rang nhng v t ao thi chung ta nay, nhng ngi thuoc cac Giao Hoi khac nhau nhng cung hp nhat vi nhau bang cac au kho chung cua mnh, la mot bao am cho s hp nhat cac Kito hu. Chnh vi anh ch em, nhng ngi chu au kho v danh Chua Kito, ma Thanh Tong o a ngo nhng li nay: "Anh em than men,#. anh em hay vui mng v a d phan vao cac au kho cua Chua Kito, e khi vinh quang cua Ngi mac khai ra, anh em cung c vui mng hn h" (1 Pr. 4:12-13).

13. Cuoc oi thoai lien ton la ieu khong the mien chc trong thi nhieu nhng nay. Cac d biet trong viec hieu cac chan ly ton giao khong ngan chan ngi thuoc cac tn ngng khac nhau song hoa bnh va hoa hp. Trong boi canh hien nay cua chung ta, cac nha lanh ao ton giao co trach nhiem ac biet phai giao duc cac tn hu cua cac v ve tinh than ton knh oi vi cac xac tn cua nhng ngi thuoc cac truyen thong ton giao khac. Cac mu toan dung cac khau hieu ton giao e bien minh cho cac hanh vi toi ac la hoan toan khong the chap nhan c. Khong mot toi ac nao c vi pham nhan danh Thien Chua ca, "v Thien Chua khong phai la Thien Chua cua vo trat t ma la cua hoa bnh" (1 Cr 14:33).

14. Khi khang nh gia tr hang au cua t do ton giao, chung toi ta n Thien Chua v s canh tan c tin Kito Giao cha tng co hien nay Nga, cung nh nhieu nc khac ong Au, trc ay di s thong tr hang may thap nien cua cac che o vo than. Ngay nay, xieng xch cua chu ngha vo than au tranh a b be gay va tai nhieu ni, cac Kito hu co the t do tuyen xng c tin cua mnh. Hang nghn nha th mi a c xay dng trong mot phan t the ky va qua, cung nh hang tram an vien va nh che than hoc. Cac cong ong Kito hu ang am nhiem nhng cong trnh ang ke trong lanh vc tr giup bac ai va phat trien xa hoi, cung cap nhieu hnh thc tr giup a dang cho ngi thieu thon. Ngi Chnh Thong va ngi Cong Giao lam viec ben canh nhau. Bang cach lam chng cho cac gia tr cua Tin Mng, ho chng thc s hien hu cua cac nen tang thieng lieng chung cho viec song chung cua con ngi.

15. ong thi, chung toi quan tam ti tnh hnh tai nhieu quoc gia trong o, cac Kito hu ang cang ngay cang phai ng au vi nhieu han che ve t do ton giao, ve quyen lam chng cho cac xac tn cua mnh va quyen c song phu hp vi cac xac tn nay. Cach rieng, chung toi nhan thay rang viec bien oi cua mot so quoc gia tr thanh cac xa hoi tuc hoa, xa la han moi tham chieu ve Thien Chua va chan ly cua Ngi, ang tao ra mot e doa tram trong oi vi t do ton giao. Mot nguon gay lo ngai cho chung toi la viec hien co s tc oat cac quyen li cua Kito hu, neu khong muon noi ho b ky th thang thng, khi mot so lc lng chnh tr, b mot y thc he duy tuc thng het sc hieu chien hng dan, ang tm cach ay ho ra ngoai cuoc song cong cong.

16. Dien trnh hoi nhap Au Chau, mot dien trnh khi s sau nhieu the ky tranh chap am mau, c nhieu ngi ay long hy vong hoan nghinh, nh la bao am cho hoa bnh va an ninh. Tuy nhien, chung toi mi goi moi ngi tnh tao chong lai th hoi nhap khong he ton trong cac can tnh ton giao. Du van tiep tuc ci m trc s ong gop cua cac ton giao khac vao nen van minh cua chung ta, chung toi van xac tn rang Au Chau phai tiep tuc trung thanh vi cac coi re Kito Giao cua no. Chung toi keu goi cac Kito hu cua ca ong lan Tay Au hp nhat lai trong viec lam chng chung cho Chua Kito va Tin Mng, e Au Chau bao ton c linh hon cua no, von a c truyen thong Kito Giao cua hai nghn nam nay khuon uc.

17. Cai nhn cua chung toi cung hng ve nhng ai ang gap cac kho khan nghiem trong, ang song trong thieu thon va canh ngheo cung cc du cua cai vat chat cua nhan loai moi ngay moi gia tang. Chung toi khong the tiep tuc dng dng oi vi so phan cua hang trieu di dan va t nan ang go ca cac quoc gia giau co. Chu ngha duy tieu thu khong thng xot cua mot so quoc gia phat trien hn ang dan dan tieu hao cac tai nguyen cua hanh tinh chung ta. S bat bnh ang moi ngay mot ln hn trong viec phan phoi cua cai vat chat ang lam tang cam thc bat cong ni trat t quoc te va xuat hien.

18. Cac Giao Hoi Kito Giao c keu goi benh vc cac yeu sach cua cong ly, ton trong cac truyen thong cua cac dan toc, va tnh lien i chan chnh oi vi tat ca nhng ai ang au kho. Kito hu chung ta khong the quen rang "Nhng chnh nhng ieu the gian coi la ien ro, th Thien Chua a chon e beu nhuoc hang khon ngoan; va nhng ieu the gian cho la ti tien, la khong ang ke, th Thien Chua a chon, nhng ieu khong khong, e huy ra khong nhng ieu co, ngo hau ng co xac pham nao dam vinh vang trc mat Thien Chua" (1Cr 1:27-29).

19. Gia nh la tam iem t nhien cua s song va xa hoi con ngi. Chung toi quan tam ti cuoc khung hoang trong gia nh tai nhieu quoc gia. Ngi Chnh Thong va ngi Cong Giao co chung cung mot quan niem ve gia nh, va c mi goi lam chng ieu nay: no la con ng dan ti s thanh thien, chng thc cho long trung thanh cua v chong trong hanh ong ho tng cua ho, chng thc cho s ci m on nhan s sinh san va nuoi day con cai, cho tnh lien i gia cac the he va cho viec ton trong ngi yeu uoi nhat.

20. Gia nh at can ban tren hon nhan, mot hanh vi cua yeu thng t hien va trung thanh gia mot ngi an ong va mot ngi an ba. ay la mot tnh yeu ong an cho s ket hp cua ho va day ho chap nhan lan nhau nh mot hong phuc. Hon nhan la mot trng day yeu thng va trung thanh. Chung toi tiec rang cac hnh thc song chung khac a c at ngang hang vi s ket hp nay, trong khi y niem lam cha va lam me, mot y niem c thanh hien trong truyen thong Thanh Kinh, nh la n goi khac biet cua ngi an ong va cua ngi an ba trong hon nhan, a b loai ra ngoai lng tam cong cong.

21. Chung toi keu goi moi ngi ton trong quyen song bat kha nhng. Hang trieu ngi ang b t khc quyen c sinh vao i. Mau cua tre cha sinh ang keu thau ti Thien Chua (xem St 4:10).

Viec ra i cua ieu t goi la an t ang khien nhieu ngi cao nien va khuyet tat bat au cam thay mnh la ganh nang cua gia nh va cua xa hoi noi chung.

Chung toi cung quan tam trc s phat trien ky thuat sinh y (biomedical) trong viec sinh san, v s thao tung s song con ngi la bieu tng cua mot cuoc tan cong vao chnh cac nen tang cua s hien hu cua con ngi, von c tao nen giong hnh anh Thien Chua. Chung toi tin rang bon phan cua chung ta la can phai nhac nh tnh bat di bat dch trong cac nguyen tac luan ly Kito Giao, at can ban tren long knh trong pham gia ca nhan c mi goi vao hien hu theo ke hoach cua Tao Hoa.

22. Hom nay, chung toi ngo li mot cach ac biet vi gii tre Kito Giao. Cac ban tre than men, cac ban co trach vu khong c giau tai nang cua mnh di at (xem Mt 25:25), nhng phai s dung moi nang khieu Thien Chua a ban cho cac ban e xac nhan chan ly cua Chua Kito trong the gian, nhap than trong chnh cuoc song cac ban cac lenh truyen Tin Mng phai yeu Thien Chua va ngi lan can cua mnh. Cac ban ng s phai i ngc giong, benh vc chan ly cua Thien Chua, chan ly ma cac qui pham the tuc hien thi thng rat khong vang theo.

23. Thien Chua yeu thng moi ngi cac ban va trong mong cac ban tr thanh mon e va tong o cua Ngi. Cac ban hay la anh sang the gian e nhng ai chung quanh cac ban nhn thay viec lam tot lanh cua cac ban ma vinh danh Cha tren tri cua cac ban (xem Mt 5:14, 16). Cac ban hay dng duc con cai cac ban trong c tin Kito Giao, truyen thu cho chung vien ngoc vo gia la c tin (xem Mt 13:46) ma cac ban tng nhan c t cha me va to tien cac ban. Cac ban hay nh rang "cac ban a c mua bang mot gia rat at" (1Cr 6:20), bang gia cai chet tren thap gia cua Chua Giesu Kito, ang va la ngi va la Thien Chua.

24. Ngi Chnh Thong va ngi Cong Giao hp nhat khong nhng nh ThanhTruyen chung cua Giao Hoi thien nien ky th nhat, ma con nh s menh rao giang Tin Mng cua Chua Kito cho the gii ngay nay. S menh nay bao ham viec ton trong ho tng oi vi thanh vien cac cong ong Kito Giao va loai bo bat c hnh thc cai ao (proselytism) nao.

Chung ta khong phai la nhng ngi canh tranh ma la anh em, va y niem nay phai ieu hng moi hanh ong ho tng cua chung ta cung nh cac hanh ong hng ra the gii ben ngoai. Chung toi thuc giuc ngi Cong Giao va ngi Chnh Thong moi quoc gia hoc cach song chung vi nhau trong hoa bnh va yeu thng, va song "hoa hp vi nhau" (Rm 15:5). Thanh th, khong the chap nhan c viec nay: s dung cac phng the bat trung e xui giuc cac tn hu t Giao Hoi nay chay qua Giao Hoi no, choi bo quyen t do ton giao va cac truyen thong cua ho. Chung ta c keu goi em ra thc hanh li khuyen cua Thanh Tong o Phaolo: "Toi ch giang giai Tin Mng au Danh c Kito cha doi en, e khoi i xay tren nen mong ke khac a at" (Rm 15:20).

25. Chung toi hy vong rang cuoc gap g cua chung toi cung se gop phan vao viec hoa giai bat c ni nao co cac cang thang gia ngi Cong Giao va Chnh Thong Hy Lap. Ngay nay, ieu ro rang la phng phap "duy hp nhat" (uniatism) cua qua kh, hieu nh s hp nhat cua mot cong ong vao mot cong ong khac, tach biet cong ong nay khoi Giao Hoi cua no, khong phai la cach e tai lap hp nhat. Tuy nhien, cac cong ong Giao Hoi tng phat sinh trong cac hoan canh lch s nay co quyen hien hu va thc hien tat ca nhng g can thiet e thoa man cac nhu cau thieng lieng cua tn hu ho, trong khi van tm cach song hoa bnh vi cac ngi lan can cua ho. Ngi Chnh Thong Giao va Cong Giao Hy Lap can s hoa giai va cac hnh thc chung song hai ben cung chap nhan vi nhau.

26. Chung toi lay lam tiec tnh trang thu ch tai Ukraine, mot tnh trang tng tao ra nhieu nan nhan, gay ra nhieu vet thng vo ke tren cac c dan hoa bnh va ay xa hoi vao mot cuoc khung hoang kinh te va nhan ao sau xa. Chung toi mi goi moi ben co lien he ti cuoc tranh chap hay khon ngoan, co tnh lien i xa hoi va hanh ong nham xay dng hoa bnh. Chung toi mi goi cac Giao Hoi tai Ukraine lam viec hng ti hoa hp xa hoi, t che viec d phan vao tranh chap, va ng ho tr bat c s phat trien tranh chap nao na.

27. Chung toi hy vong rang s ly giao gia tn hu Chnh Thong Giao tai Ukraine c vt qua nh cac qui nh giao luat hien hanh, moi Kito hu Chnh Thong Giao cua Ukraine c song trong hoa bnh va hoa hp, va cac cong ong Cong Giao cua x s gop phan vao viec nay, mot cach khien cho tnh anh em Kito Giao tr nen moi ngay mot hien hien hn.

28. Trong the gii hien nay, mot the gii va a hnh va hp nhat bi mot so phan chung, ngi Cong Giao va ngi Chnh Thong Giao c mi goi lam viec vi nhau mot cach huynh e trong viec cong bo Tin Mng cu roi, cung nhau lam chng cho pham gia tinh than va quyen t do chan chnh cua con ngi, "e the gian co the tin" (Ga 17:21). The gian nay, mot the gian trong o cac cot tru thieng lieng chong hien sinh con ngi ang t t mat i, ang ch i ni chung ta mot chng ta Kito Giao co sc thuyet phuc trong moi lanh vc cua i song ban than va i song xa hoi. Phan ln tng lai cua nhan loai se tuy thuoc kha nang cua chung ta trong viec cung nhau lam chng cho Than Kh s that trong nhng luc kho khan nay.

29. c mong viec lam chng can am cua chung ta cho chan ly Thien Chua va cho Tin Mng cu roi c Thien Chua Lam Ngi Giesu Kito, Chua va la Cu Chua cua chung ta, nang ; Ngi la ang lam ta vng manh vi li ha khong sai nay: "Hi oan chien be nho, cac con ng s hai na, v Cha cac con a vui long ban nc tri cho cac con" (Lc 12:32)!

Chua Kito la nguon suoi han hoan va hy vong. c tin vao Ngi a hien dung s song nhan ban, lam no ay y ngha. ay la xac tn phat sinh t kinh nghiem cua tat ca nhng ai tng c Thanh Phero ngo trong cac li le sau: "Xa kia, anh em khong phai 'la dan', nhng nay anh em la dan cua Thien Chua; anh em khong c thng xot, nhng nay a c xot thng" (1 Pr 2:10).

30. Vi long biet n ay n thanh v hong phuc hieu nhau bieu hien trong cuoc gap g cua chung toi, chung ta hay hy vong hng ve Me Cc Thanh cua Thien Chua, khan cau ngai bang nhng li le cua li kinh xa: "Lay Me Thanh Thien Chua, chung con tm an nau di s che ch cua long thng xot Me". Xin Trinh N Diem Phuc Maria, qua li cau bau cua ngai, linh hng tnh huynh e ni moi ngi ton knh ngai, e ho c tai hp nhat, vao thi iem Thien Chua muon, trong hoa bnh va hoa hp cua mot dan duy nhat cua Thien Chua, v vinh quang cua Chua Ba Ngoi Ch Thanh va bat phan chia!

Phanxico

Giam Muc Roma

Giao Hoang Giao Hoi Cong Giao

Kirill

Thng Phu Mac T Khoa va Toan Nc Nga

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page