Nam Thanh Thng Xot

tha cac toi b dt phep thong cong

 

Nam Thanh Thng Xot tha cac toi b dt phep thong cong.

Roma (SD 9-05-2015; Vat. 27-05-2015) - Noi chuyen vi Linh Muc Arturro Cattaneo than hoc gia va chuyen vien giao luat, giao s Phan khoa than hoc Lugano, bac Italia

Trong sac lenh cong bo Nam Thanh Thng Xot "Misericordiae vultus" c Thanh Cha Phanxico khang nh rang trong Mua Chay cua Nam Thanh ngai se gi ti trong moi giao phan toan the gii cac "Tha sai cua Long Thng Xot" nh "dau ch song ong cho thay Thien Chua Cha tiep on tat ca nhng ai kiem tm s tha th cua Ngai nh the nao". c Thanh Cha giai thch rang o se la cac Linh Muc ma ngai ban cho quyen tha ca cac toi danh cho Ngai Toa Thanh Phero.

The nhng au la cac toi ac biet nay ma c Thanh Cha ban nang quyen giai chung cho cac Tha Sai cua Long Thng Xot?

Sau ay la cac cau tra li cua Linh Muc Arturo Cattaneo, Linh muc thuoc giao hat tong nhan Opus Dei, than hoc gia kiem chuyen vien giao luat, giao s Phan khoa than hoc Lugano, bac Italia, lien quan ti cac nhiem vu cua cac Linh Muc ac biet nay trong Nam Thanh Thng Xot.

Hoi: Tha cha, cac toi danh cho quyen cua Toa Thanh la cac toi nao, co phai la cac toi trong ma ch co c Gao Hoang mi co quyen tha hay khong?

ap: Cac toi danh cho quyen cua Toa Thanh la cac toi ma Giao Hoi cho la cac toi ac biet nang, bi v chung gay thiet hai cho cac thien ch quan trong ma Giao Hoi cho la phai che ch mot cach ac biet. V the Giao Hoi khong ch coi o la cac toi trong ma la cac "toi pham" ch that, va v the thay trc mot hnh phat giao luat. That vay, nhng ai pham cac toi nay, trong mot vai trng hp, th mot cach t ong, ri vao mot hnh phat giao luat, hnh phat nang nhat la b dt phep thong cong. Vai toi pham nay c danh rieng cho Toa Thanh, trong ngha ch co c Giao Hoang mi co quyen tha cac hnh phat tng ng ma thoi.

Hoi: The au la cac toi ma ch co Toa Thanh mi co quyen tha cac hnh phat tng ng?

ap: Hien nay theo Giao Luat hien hanh co 5 toi pham, nhng c Thanh Cha Bien c XVI a them vao toi th sau lien quan ti "vi pham b mat cua Mat Ngh Bau Giao Hoang". Nam toi pham a c Giao Luat ke ra la: th nhat, xuc pham en Mnh Mau Thanh Chua; th hai dung bao lc the ly chong lai c Giao Hoang; th ba, truyen chc Giam Muc khong co s uy quyen cua c Giao Hoang: th du ien hnh la vu c Tong Giam Muc Lefebvre phong chc Giam Muc ma khong co phep cua c Giao Hoang; th t, ban phep giai toi cho tong pham trong toi dam duc tc ieu ran th sau; th nam trc tiep vi pham An b tch, ngha la vi pham b mat toa giai toi.

Hoi: Tat ca cac toi ke tren eu co hnh phat la b va tuyet thong t ong, va ch co c Giao Hoang mi co the tha, co ung the khong tha cha?

ap: Vang, trong ca 6 trng hp ke tren viec tha va tuyet thong c danh cho Toa Thanh. That the, ay la hnh phat tuyet thong goi la "latae sententiae", ai pham mot trong cac toi nay th t ong va tc khac b dt phep thong cong, ma khong can phai co li tuyen bo hay a ra hnh phat "dt phep thong cong" t c Giao Hoang, hay t Giam Muc, hoac mot toa an cua Giao Hoi. Va dt phep thong cong cung co the c tuyen bo cho ro rang hn nh a xay ra cho trng hp cua c Tong Giam Muc Lefebvre chang han, ca khi no khong can thiet cho cac muc ch giao luat.

Bnh thng c Giao Hoang ban phep cho v Chanh An Toa An Giai Toi Cao, hien nay la c Hong Y Mauro Piacenza, quyen tha cac hnh phat nay. Tuy nhien, co cac toi trong khac ma Giao Hoi coi la cac "toi pham", va bao gom hnh phat va tuyet thong nhng khong danh cho Toa Thanh, ma danh cho Giam Muc giao phan. Trong moi giao phan co mot v Chanh An toi cao co quyen tha cac hnh phat ay. Ca cac linh muc tuyen uy cac nha tu va cac nha thng cung co quyen o.

Hoi: Tha cha, the con trng hop pha thai th sao?

ap: Trng hp pha thai la trng hp c biet nhieu nhat bao gom hnh phat va tuyet thong, nhng viec giai va khong c danh cho Toa Thanh. Pha thai la mot trng hp ac biet t ong b va tuyet thong, khong phai ch cho ngi me a pha thai, ma ca cho ngi chong hay cac ngi ba con a khien cho ngi me pha thai, va nhan vien y te tc cac bac s va y ta cong tac tch cc vao viec pha thai.

Hoi: Cac tha sai cua Long Thng Xot co cac quyen nay khong tha cha?

ap: Cac Tha Sai cua Long Thng Xot se c ban cho quyen tha bat c hnh phat nao theo giao luat. T va tuyet thong danh cho Toa Thanh, cho ti cac va tuyet thong khac na, ma thng ch co Giam Muc giao phan hay Kinh S Chanh An cua giao phan mi co quyen tha.

Hoi: The noi dung cua va tuyet thong bao gom nhng g tha cha?

ap: Hau qua chnh cua va tuyet thong la cam lanh nhan cac b tch, bao gom ca b tch Hoa Giai, tc b tch Giai Toi. V the, mot ngi b va tuyet thong khong the lanh nhan b tch Hoa Giai, neu trc o a khong c giai va tuyet thong. Bnh thng cha giai toi khong co quyen tha va tuyet thong. V vay khi linh muc giai toi tiep nhan mot hoi nhan va nhan thay ho b va tuyet thong, th khong the ban phep giai tha toi cho ho, ma phai gi ho, tuy theo trng hp, ti vi v Chanh An Toa An Giai Toi Cao thay the c Giao Hoang, hay ti linh muc Chanh An giao phan, e ho co the c tha va tuyet thong trc khi nhan viec xa giai b tch. ay gng mat cua cac Tha Sai Long Thng Xot noi bat, v cac v co quyen trc tiep tha va tuyet thong, roi ban phep giai toi e khien cho viec hoa giai cua cac tn hu c de dang hn.

Hoi: Cha ngh g ve sang kien nay cua c Thanh Cha Phanxico trong Nam Thanh Long Thng Xot?

ap: Viec tao ra hnh anh nay cua v Tha Sai Long Thng Xot la mot y tng rat hay ep cua c Thanh Cha. Mot mat no khien cho tn hu suy t ve s tram trong cua vai toi. Nhat la toi ngh ti toi pha thai, la mot trong cac toi pham b va tuyet thong, la mot toi chac chan rat thng xay ra. Nhng ong thi c Thanh Cha cung i gap g cac tn hu qua c ch nay, bang cach khien cho ho co the tiep nhan long thng xot cua Thien Chua mot cach de dang hn, c to hien qua Giao Hoi.

Hoi: ay cung la mot kieu giup tai kham pha ra viec xng toi hay lanh b tch Hoa Giai, co ung vay khong tha cha?

ap: Vang, ung the. Toi tin tng rang Nam Thanh ngoai thng nay co the giup nhieu tn hu tai kham pha ra ve ep cua b tch cua Long Thng Xot, la b tch Giai Toi. Nhng trng hp ma chung ta a ke ra tren ay la nhng trng hp ac biet, nhng co biet bao tn hu a anh mat i gia tr cua b tch nay, la b tch co the sinh ch li ln lao va tr giup biet bao ngi. V the, ngay t au trieu ai cua ngai c Thanh Cha Phanxico a dan than mi goi tn hu hoa giai vi Thien Chua, va khong met moi xin n tha th. Toi cau mong rang mot trong cac hoa trai cua Nam Thanh nay la chnh viec a biet bao ngi ti gan ve ep va niem vui cua s Hoa Giai.

(SD 9-5-2015)

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page