Tuyen bo cua Toa Thanh

tai Lien Hiep Quoc ve Phat Trien Xa Hoi

 

Tuyen bo cua Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc ve Phat Trien Xa Hoi.

New York (VietCatholic News 20-02-2015) - Nhan phien hop th 53 cua Hoi ong Kinh Te va Xa Hoi cua Lien Hiep Quoc, c Tong Giam Muc Bernardito Auza, S Than va la ai Dien Thng Trc cua Toa Thanh ben canh Hoi ong nay, a oc mot tham luan, nhan ban ti "viec tai suy ngh va cung co phat trien xa hoi trong the gii hien nay" (Nu c, 10 thang Hai nam 2015):

Tha ba chu tch,

Khi au, xin cho phep toi chuc mng Ba Chu Tch va van phong nhan viec ba c bau. Phai oan cua toi mong c lam viec vi cac phai oan khac trong chu ky chnh sach nay e gia tang cac co gang cua chung ta trong viec tr giup nhng ai ang song di moi hnh thc ngheo nan tren khap the gii.

Tha ba chu tch,

Du viec phat trien kinh te a b cham lai trong may nam qua, hang trieu ngi van c giai thoat khoi canh ngheo, nhat la tai cac nc ang m mang. Tuy nhien, phai oan cua toi co cung mot quan tam nh cua ong Tong Th Ky trong phuc trnh mi ay cua ong va chung toi tha nhan rang phat trien kinh te, von dan ti nhieu thach o mi, cha mang ch li lai cho moi ngi trong xa hoi mot cach bnh ang. Cac bat bnh ang co y ngha van con ton tai va nhieu nhom yeu the nhat trong xa hoi van b e lai pha sau. Khong giai quyet bat bnh ang, nhat la trong luc ta ang bc vao ngh trnh phat trien sau nam 2015, ta se lieu mnh pha hoai tac ong cua phat trien kinh te oi vi canh ngheo va phuc li cua xa hoi nh mot toan the.

e c lau ben va mu ch cho moi ngi, phat trien xa hoi phai hp ao c, hp luan ly va lay con ngi lam tam iem. ay, mot lan na, chung toi xin lap lai phuc trnh cua Ong Tong Th Ky e nhan manh rang phat trien kinh te khong phai la ch tieu ay u cua phat trien xa hoi. ung hn, ta phai lu y ti cac ch tieu giup ta mot hnh anh ay u ve phuc li cua moi ca nhan trong xa hoi trong khi van phat huy cac chnh sach nham khuyen khch loi tiep can thc s toan dien oi vi viec phat trien con ngi nh mot toan bo.

Ve phng dien tren, chang han, neu ch co c viec lam co li tc ma thoi th khong u. Viec lam con phai xng ang va chac chan na. Cac viec au t vao giao duc, c hng cac dch vu cham soc y te can ban, va tao ra cac mang li an toan xa hoi la cac nhan to hang au ch khong phai hang hai trong viec cai thien pham chat i song ngi ta, cung nh bao am viec phan phoi cong bang cua cai va tai nguyen trong xa hoi. Nh at con ngi nhan ban tam iem viec phat trien va khuyen khch au t cung nh cac chnh sach nham thoa man cac nhu cau ch thc, cac tien bo hng ti viec nho tan re canh ngheo se thng trc vnh vien va xa hoi se de linh ong hn khi oi dien vi cac khung hoang tiem an.

Tha ba chu tch,

Nen kinh te th trng khong hien hu e phuc vu chnh no, nhng ung hn e phuc vu ch chung cua moi ngi trong xa hoi. Y thc c ieu nay, chung ta phai lu y ti phuc li cua nhng ngi yeu the nhat trong chung ta v ho thng b lang quen, nhan danh nang xuat, hieu nang va phat trien kinh te hoan cau ln hn. Phat trien kinh te khong the la phng thc "mot c ap dung cho moi ngi"; do o, cac chnh sach va chung trnh hoan cau phai c tang cng bang mot phng thc nham giai quyet cac nhu cau cua nhng ngi yeu the nhat.

Nh c Giao Hoang Phanxico tng nhac nh chung ta nhieu lan. "c tin cua chung ta vao Chua Kito, ang a tr nen ngheo, va luon gan gui ngi ngheo va ngi b hat hui, la can ban cho cac u t cua ta oi vi viec phat trien toan dien cac thanh vien b quen lang nhat cua xa hoi# [ieu nay] co ngha phai lam viec e loai bo cac nguyen nhan c cau cua canh ngheo va e co suy viec phat trien toan dien ngi ngheo, cung nh cac hanh vi lien i nho mon hang ngay nham thoa man cac nhu cau thc s ma ta gap thay".

Tha ba chu tch,

Viec phat trien toan dien con ngi chan chnh va viec loai tr tan goc canh ngheo ch co the at c nh biet tap chu vao gia tr vo song cua gia nh oi vi xa hoi, trong o, moi con ngi nhan ban nhan c nen giao duc s ang va viec phat trien co tnh ao luyen nhat.

Gia nh la mang li an toan xa hoi t nhien nhat cua xa hoi, nh biet chia se cac tai nguyen v li ch cua toan bo n v gia nh va cung ng s nang gia cac the he vi nhau. Trong gia nh, ta hoc cach yeu thng va ong gop ma khong can c tra cong va khong giong nh trong nen kinh te hoan cau, moi ca nhan eu co cho ng.

Tha ba chu tch,

e ket luan, phai oan cua toi tin rang ta can phai bat tay vao mot phng thc chien lc nham loai tr canh ngheo tan goc, at can ban tren nen cong ly xa hoi chan thc nham gop phan giam thieu au kho cho hang trieu anh ch em ta. Chung toi xac tn rang cac chnh sach phat trien xa hoi phai giai quyet khong nhng cac nhu cau kinh te va chnh tr, ma con ca chieu kch tam linh va ao c cua moi con ngi nhan ban na. Bang cach nay, moi ca nhan trong xa hoi co the thoat khoi moi hnh thc ngheo nan, ca vat chat va tam linh.

Xin cam n ba chu tch.

 

Vu Van An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page