c Thanh Cha phe chuan danh sach giam muc

tham d Thng Hoi ong Giam muc

thang 10 nam 2015

 

c Thanh Cha phe chuan danh sach giam muc tham d Thng Hoi ong Giam muc thang 10 nam 2015.

Roma (WH 01-02-2015) - Theo tin t Phong Bao ch Toa Thanh, ngay 31 thang 01 nam 2015, c Thanh Cha Phanxico a phe chuan danh sach cac giam muc tham d Thng Hoi ong Giam muc khoa thng le th 14 do mot so Hoi ong Giam muc e c. Trong danh sach cong bo ngay 31 thang 01 nam 2015, co 48 ngh phu chnh thc va 33 ngh phu d khuyet. Ve pha Giao hoi Viet Nam, hai ngh phu chnh thc la c Tong giam muc Phaolo Bui Van oc, Tong giam muc Tong giao phan Saigon, Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam va c giam muc Giuse inh c ao, giam muc phu ta giao phan Xuan Loc. Ngh phu d khuyet la c giam muc Phero Nguyen Van Kham, giam muc giao phan My Tho.

Thng Hoi ong Giam muc khoa 14 do c Thanh Cha Phanxico trieu tap, se dien ra tai Vatican t ngay 04 en ngay 25 thang Mi nam 2015 vi chu e "n goi va s vu cua gia nh trong Giao hoi va trong the gii ngay nay". Khoa hop nay cua Thng Hoi ong Giam muc tiep noi Khoa ngoai thng hoi thang Mi nam 2014 vi chu e "Cac thach o muc vu ve gia nh trong boi canh cua cong cuoc loan bao Tin Mng".

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page