c Thanh Cha se trieu tap

Cong ngh Hong y vao thang Hai nam 2015

 

c Thanh Cha se trieu tap Cong ngh Hong y vao thang Hai nam 2015.

Roma (WH 12-12-2014) - Trong cuoc hop bao to chc ngay 11 thang 12 nam 2014 tai Phong Bao ch Toa Thanh, linh muc giam oc Phong Bao ch Toa Thanh, cha Federico Lombardi, S.J., a thong bao: c Thanh Cha Phanxico se trieu tap Cong ngh Hong y vao ngay 14 va 15 thang Hai nam 2015 e at them cac tan Hong y. Cha cung cho biet se co hai cuoc hop quan trong khac: Hoi ong Hong y t van ve viec cai to Giao trieu Roma se nhom hop t ngay 09 en 11 thang Hai nam 2015 va Hong y oan nhom hop vao ngay 12 va 13 thang Hai nam 2015 e thao luan ve cac van e lien quan en viec tai to chc Toa Thanh.

Hien nay Hong y oan co 208 v, trong o co 112 Hong y c tri (di 80 tuoi, co quyen bau giao hoang).

Theo quy che c c giao hoang Phaolo thiet lap va cac v ke nhiem xac nhan, so Hong y c tri toi a la 120 v. Nhng t nay en ngay dien ra Cong ngh Hong y, se co them 2 Hong y na tron 80 tuoi la c hong y Darmaatmadja (Indonesia) va c hong y Lajolo (Italia). Ngoai ra, en ngay 19 thang T nam 2015, c hong y Najuib (Ai Cap) va c hong y Rigali (Hoa Ky) cung se mng sinh nhat 80 tuoi. V the, rat co the c Thanh Cha se quyet nh trao them 12 mu Hong y trong Cong ngh Hong y sap ti.

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page