Ho s xin phong Chan phc

cho cha Trng Bu Diep

khong co g ngan tr

 

Ho s xin phong Chan phc cho cha Trng Bu Diep: khong co g ngan tr.

Roma (WH 08-12-2014) - Ho s xin phong Chan phc cho Cha Phanxico Xavie Trng Bu Diep a c c cha Stephano Tri Bu Thien, Giam muc giao phan Can Th, chnh thc cho xuc tien t nam 2011. Ngay 03 thang 09 nam 2013, c cha Stephano a gi th cho Bo Phong Thanh lien quan en ho s nay; en ngay 31 thang 10 nam 2014, Bo Phong Thanh a co th tra li chnh thc va thong bao cho c cha Stephano rang khong co g ngan tr trong viec xuc tien ho s xin phong Chan phc cho Cha Trng Bu Diep.


Toi t Chua Phanxico Xavie Trng Bu Diep, linh muc giao phan, c tng trnh la a b giet v s thu ghet c tin vao nam 1946.


Sau ay la noi dung Th cua Bo Phong Thanh (bang tieng Latinh) vi ban dch tieng Viet ng cua trang web Hoi ong Giam muc Viet Nam:

 

Bo Phong Thanh

Prot. So 3134/1-13

 

Knh gi

c cha Stephano Tri Bu Thien

Giam muc Can Th

12 Nguyen Trai

Tp. Can Th

Viet Nam

 

Roma, ngay 31 thang Mi nam 2014

Knh tha c cha,

Trong th e ngay 3 thang Chn nam 2013, c cha a hoi Bo Phong Thanh nay xem co ieu g ngan tr ve pha Toa Thanh hay khong, oi vi Ho s xin phong Chan phc hay Tuyen bo la T ao cho Toi t Chua Phanxico Xavie Trng Bu Diep, linh muc giao phan, c tng trnh la a b giet v s thu ghet c tin vao nam 1946.

Sau khi xem xet s viec, toi vui mng bao lai cho c cha rang ve pha Toa Thanh khong co g ngan tr viec xuc tien Ho s xin phong Chan phc hay Tuyen bo la T ao cho v Toi t Chua ay, theo "Nhng quy tac cac Giam muc phai tuan theo trong viec Tham tra trong cac vu Phong thanh", do cung Bo nay ban hanh ngay 7 thang Hai nam 1983.

Knh chao c cha trong Chua,

 

+ Hong y Angelo Amato S.D.B.

Bo trng

 

+ Marcelli Bartolucci

Tong giam muc hieu toa Mevanien

Th ky

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page