Bau chon ng vien giam muc Trung Quoc

 

Bau chon ng vien giam muc Trung Quoc.

Trung Quoc (WH 12-05-2014) - Ngay 08 thang 05 nam 2014, giao phan Thanh o (Trung Quoc) a to chc bau chon ng vien giam muc giao phan. ay la cuoc bau chon ng vien giam muc au tien t khi c hong y Bergoglio c bau lam Giao hoang va ong Tap Can Bnh c bau vao chc vu Chu tch Trung Quoc hoi thang 3 nam 2013.

Giao phan Thanh o co khoang 120,000 ngi Cong giao, trong toa t nam 1998. Cuoc bau chon ngay 08 thang 05 nam 2014 dien ra tai mot khach san Thanh o, co mat cac vien chc chnh phu, di s chng kien cua hai giam muc cua tnh T Xuyen c Toa Thanh chap thuan: c giam muc Phero La Tuyet Cng, giao phan Nghi Tan va c giam muc Giuse Tran Cong Ngao, giao phan Nam Sung.

Tong cong co 47 ngi tham gia bo phieu bau chon, gom 21 linh muc, 3 pho te, 4 n tu va 19 giao dan. Ho se chon ra mot trong ba linh muc trong danh sach e c: ng Vien Cac, Chung Thanh va Ly Tan Huyen, ca ba eu la linh muc giao phan. Trong vong au tien, 34 ngi bau chon cho cha ng, cha Chung c 12 phieu va cha Ly 1 phieu. vong th hai, ng vien duy nhat la cha ng at 39 phieu ung ho, 8 phieu khong ong y, tr thanh ng vien giam muc.

Cha ng sinh nam 1963 va thu phong linh muc nam 1991. Cha hien la Chu tch Hoi Cong giao Yeu nc tai Thanh o. Hoi Cong giao Yeu nc la mot to chc do Chnh phu thanh lap vao cuoi nam 1950 e kiem soat sinh hoat cua Giao hoi Cong giao tai Trung Quoc ai luc, Hoi nay khong c Toa Thanh cong nhan.

Ket qua cuoc bau chon ngay 08 thang 05 nam 2014 se c thong bao cho Hoi ong Giam muc Trung Quoc tai Bac Kinh (Hoi ong nay cung khong c Toa Thanh cong nhan). Hoi ong Giam muc Trung Quoc se a ra quyet nh co phe chuan cha ng la giam muc giao phan Thanh o hay khong. Sau khi c phe chuan mi co the tien hanh le phong chc.

Moi quan he gia Toa Thanh va Trung Quoc a xuong mc thap nhat trong thap ky qua vao nam 2011 va nam 2012 khi Trung Quoc phe chuan viec truyen chc cho ba giam muc ma khong co s chap thuan cua c giao hoang. Theo ieu 1382 cua Bo Giao luat, cac giam muc nay va ca v giam muc khong c c giao hoang uy nhiem e tan phong mot ngi lam giam muc, eu phai chu va tuyet thong tien ket danh cho Toa Thanh.

Can nhac lai rang mot linh muc c e c lam ng vien giam muc trong cac cuoc bau chon do chnh quyen to chc van co the ong thi c Toa Thanh chap thuan. o la trng hp cua cha Giuse Tran Cong Ngao vi 100% so phieu e c (23/23) va cha Methodius Khuat Ai Lam vi 54 tren tong so 55 phieu e c. Sau o cha Tran Cong Ngao tr thanh giam muc giao phan Nam Sung va cha Khuat Ai Lam a c tan phong lam Tong giam muc Tong giao phan Trng Sa.

 

Vu Bnh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page