Thong cao bao ch cua

Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam

ve tnh hnh bien ong

 

Thong cao bao ch cua Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam ve tnh hnh bien ong.

Sydney (VietCatholic News 11-05-2014) - e bay to s ung ho hoan toan vi Li Keu Goi cua c Tong Giam Muc Phaolo Bui Van oc, Chu Tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, "Ve Tnh Hnh Bien ong" va chia se nhng au lo cua cac Giam Muc Viet Nam trc hanh vi ngang nhien vi pham lanh hai Viet Nam tren Bien ong cua Trung Cong. Ngay 11 thang 5 nam 2014, Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam a ra Thong Cao Bao Ch For Immediate Release nh sau:

 

Thong Cao Bao Ch

For Immediate Release

Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam

Lien Lac: Lm. Paul Van Chi Chu

paulvanchi@yahoo.com

Tel: (02) 9773 0933

Mob: 0410 552 650

 

Sydney ngay 11 thang 5 nam 2014

 

Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam bay to s ung ho hoan toan vi Li Keu Goi cua c Tong Giam Muc Phaolo Bui Van oc, Chu Tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, "Ve Tnh Hnh Bien ong" va chia se nhng au lo cua cac Giam Muc Viet Nam trc hanh vi ngang nhien vi pham lanh hai Viet Nam tren Bien ong cua Trung Cong.

Nhng tin tc ve tnh hnh Bien ong t ngay 1 thang 5 nam 2014 cho thay Trung Cong a ngang nhien at gian khoan Hai Dng 981 va s dung mot so ln tau be va tau chien quan s cung nh phi c xam chiem va hoat ong phi phap trong vung bien ac quyen va them luc a cua Viet Nam. Hn the na, cac tau chien quan s cua Trung Cong c s yem tr cua may bay a tan cong cac tau kiem ng va canh sat bien cua Viet Nam ngay trong hai phan Viet Nam.

Hanh ong khieu khch cua Trung Cong a noi len tham vong cua Bac Kinh thc hien ke hoach tng bc xam lc Viet Nam, bat chap nhng nguyen tac Quoc Te nh Cong c Quoc Te ve Luat Bien UNCLOS va Qui tac giai quyet DOC tren Bien ong, ma chnh Trung Cong va Viet Nam a cung ky ket.

Nhng dien bien nay cho thay Trung Cong a ngang nhien cha ap nghiem trong chu quyen Viet Nam va vi pham cong c Lien Hiep Quoc ve luat bien nam 1982 bat chap nhng phan oi cua Hoa Ky, Nhat Ban, va cac quoc gia Asean.

Trong hoan canh au thng nay cua at nc, ng trc nguy c xam lang Viet Nam cua Trung Cong, cung nh trc nhng bat cong do nha cam quyen Cong San Viet Nam ap bc long yeu nc va t do dan chu cho Viet Nam, Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam xin cung Hiep Thong, Cau Nguyen, va chia se vi Que Hng, Dan Toc, va Giao Hoi Viet Nam.

Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam, vi trach nhiem va bon phan cua mnh, long trong noi len quan iem va lap trng nh sau:

1) Nghiem khac len an va to cao trc d luan quoc te nhng hanh vi xam lang Viet Nam cua Trung Cong, ong thi, oi hoi nha cam quyen Cong San Viet Nam phai ton trong T Do, Dan Chu, va Nhan Quyen cho Dan Toc va Que Hng Viet Nam.

2) Hoan toan ung ho "Quan iem va Li Keu Goi" cua c Tong Giam Muc Phaolo Bui Van oc, Chu Tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam, "Ve Tnh Hnh Bien ong". Giao Hoi Cong Giao luon kien tr lap trng xay dng hoa bnh va phan oi chien tranh nhng hoa bnh phai c xay dng tren cong ly.

3) Hng ng va mi goi moi ngi Viet Nam tch cc hanh ong theo li Keu Goi cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam: "Long yeu nc the hien viec chung ta khong the th vi tnh hnh at nc trong hien tai cung nh tng lai, chuyen can hy sinh cau nguyen cho que hng at nc va vi lng tam cua mnh. Tch cc tham gia cac hoat ong bao ve To Quoc, san sang ap lai li mi goi cu nguy To Quoc."

4) Tha thiet mi goi quy Cong ong, Cong oan, va quy Ton Giao ban tren toan the gii a ra nhng sang kien to chc cac buoi cau nguyen cho Que Hng va Dan Toc Viet Nam.

Trong niem tin vao Thien Chua, chung toi tha thiet mi goi nhng trai tim Viet Nam cung oan ket e hiep thong, chia se, va ong hanh vi Que Hng va Dan Toc Viet Nam trong hoan canh au thng nay.

Chung toi tha thiet keu goi Quy Quoc Hoi, Quy Chnh Phu, Quy ang Phai Chnh Tr cac quoc gia, Quy To Chc Nhan Quyen, To Chc An Xa Quoc Te, Quy Uy Ban Nhan Quyen Quoc Te, cung Quy C Quan Truyen Thong The Gii va Quy C Quan Truyen Thong Viet Nam tren toan the gii, cung ong hanh au tranh cho nen Hoa Bnh chan chnh va bao ve Que Hng Viet Nam yeu quy.

 

Lien Hiep Truyen Thong Cong Giao Viet Nam.

Lien he:

 

c Cha Vinh Sn Nguyen Van Long

Giam Muc Phu Ta Tong Giao Phan Melbourne, Australia

Tong Giao Phan Melbourne, Australia

 

c Ong Phero Nguyen Van Tai

Giam oc Radio VERITAS Asia

Buick St. North Fairview,

Quezon City, Philippines

P.O. Box 2642

 

Lm. Gioan Tran Cong Ngh

Giam oc Thong Tan Xa Cong Giao VietCatholic

P.O. Box 735, Avalon, CA 90704

 

Lm. Joachim Nguyen c Viet Chau

Chu Nhiem Nguyet San Dan Chua My Chau

PO Box 1419 Gretna,

LA 70053-5440, USA.

 

Lm. Anton Nguyen Hu Quang

Chu Nhiem Nguyet San Dan Chua Uc Chau

715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056

Australia

 

Lm. Stephano Bui Thng Lu

Chu Nhiem Nguyet San Dan Chua Au Chau

Magazine Catholique

Katholische Monatszeitschrift

 

Lm. Paul Chu Van Chi

Pho Giam oc Vietcatholic Network, Sydney Australia

92 The River Rd - Revesby

NSW 2212

Australia

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page