c Thanh Cha Phanxico tiep kien

Tong th ky Lien Hiep Quoc

 

c Thanh Cha Phanxico tiep kien Tong th ky Lien Hiep Quoc: "Hay chong lai nen kinh te loai bo ngi ngheo va moi th van hoa rac ri".

Roma (WH 10-05-2014) - Sang ngay 09 thang 05 nam 2014, tai Vatican, c Thanh Cha Phanxico a tiep kien ong Ban Ki Moon, Tong th ky Lien Hiep Quoc, va cac nha lanh ao cac to chc chuyen trach trc thuoc Lien Hiep Quoc ang co mat tai Roma tham d cuoc hop giao ban theo nh k moi na nam.

Ngo li vi ong Tong th ky va phai oan, c Thanh Cha chuc mng nhng hoat ong cua Lien Hiep Quoc nham thuc ay nen hoa bnh, ton trong con ngi, nhat la ngi ngheo, thuc ay s phat trien kinh te xa hoi toan cau, ong thi hoan nghenh nhng tien bo trong viec thc hien Cac muc tieu Thien nien k, ac biet trong cac lnh vc giao duc va xoa oi giam ngheo. c Thanh Cha neu ro moi ngi van ang ch thanh qua se con tot ep hn na, v "phan ln nhan loai van b loai khoi nhng phuc li cua s tien bo va b xep vao loai hang hai".

V vay, c Thanh Cha nhan manh phai hng cac muc tieu phat trien vao "nhng hieu qua mang tnh c cau trong viec xoa oi giam ngheo, bao gom viec giup moi ngi co viec lam xng ang, bao ve moi trng va gia nh, yeu to quyet nh cua s phat trien kinh te-xa hoi. Phai au tranh vi moi hnh thc bat cong, chong lai nen kinh te loai tr, nen van hoa rac ri, van hoa s chet ang e doa tiem nhiem con ngi".

c Thanh Cha keu goi gii hu trach Lien Hiep Quoc:

"Toi muon mi quy v, nhng ngi ai dien cho cac c quan phu trach nhng hoat ong hp tac tren pham vi toan cau, nh lai mot s kien dien ra t hai ngan nam trc, c thuat lai trong sach Tin Mng Thanh Luca (19, 1-10). o la cau chuyen Chua Giesu gap ong Giakeu, vien thu thue giau co. Ket qua la ong Giakeu quyet nh phan phat cua cai va song theo le cong bnh, bi lng tam cua ong a c anh mat cua c Giesu anh thc. Tinh than nay can phai c neu cao trong moi hoat ong chnh tr va kinh te, t luc khi s en khi ket thuc. Anh mat, von luon im lang nay, thuoc ve phan nhan loai b loai tr, bo ri, phai lam thc tnh lng tam cua nhng ngi ang hoat ong chnh tr, kinh te, a ho i en quyet nh can am va quang ai, i oi vi viec lam thiet thc, nh quyet nh cua Giakeu. Toi t hoi, tinh than lien i va chia se co luon hng dan moi suy ngh va hanh ong cua toi chang?

Noi mot cach cu the, ngay nay nhan thc ve pham gia cua tng ngi anh em, ch em chung ta, ma s song cua ho la thanh thieng va bat kha xam pham ngay t luc c tng thai en khi chet, phai giup chung ta biet chia se mot cach hoan toan t do moi cua cai c Chua quan phong at vao tay chung ta, cua cai vat chat cung nh tinh than, tr khon, va biet trao lai mot cach rong rai va het long nhng g trc ay chung ta a khc t tha nhan mot cach bat cong.

Cau chuyen ve Chua Giesu va ong Giakeu day chung ta biet rang ben tren va vt ra ngoai cac he thong kinh te va xa hoi van luon co mot nhu cau thuc ay phai hng en nhng ngi thieu thon mot cach thc te, hieu qua va quang ai. Chua Giesu khong oi Giakeu phai oi nghe va cung khong len an hoat ong tai chnh cua ong, Ngi ch gi cho ong hay t giac, ngay lap tc va khong bien bach dung moi s vao viec phuc vu moi ngi. Do o, nh cac v tien nhiem cua toi (x. Gioan Phaolo II, Sollicitudo Rei Socialis, 42-43; Centesimus Annus, 43; Beneicto XVI, Caritas in Veritate, 6; 24-40), toi khong chut ngan ngai qua quyet rang s tien bo mot cach bnh ang ve kinh te va xa hoi ch co the at c bang nhng kha nang cua khoa hoc ky thuat va kien tr dan than vi long quang ai va vo vu li cho s lien i tren moi bnh dien vi tinh than khong he oi hoi. Viec ong gop cho s phat trien bnh ang cung con c thc hien bi hoat ong quoc te hng en s phat trien con ngi toan dien cua dan chung tren khap the gii va bi hoat ong cua Nha nc nham tai phan phoi hp phap cac phuc li kinh te, cung nh s hp tac khong the thieu gia khu vc t nhan va xa hoi dan s.

Do o, toi hy vong quy v se tiep tuc nhng co gang nham phoi hp hoat ong cua cac c quan quoc te ang phuc vu toan nhan loai va cung mong quy v hay cung nhau lam viec nham thuc ay cong cuoc van ong ch thc ve ao c tren khap the gii, vt tren moi khac biet ve chnh tr va ton giao, cuoc van ong nay se lam cho ly tng huynh e va lien i, nhat la vi nhng ngi ngheo kho va b loai tr, c lan toa va i vao i song".

 

Thanh Thi

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page