Nhat ky Hoi ngh Thng nien ky I-2014

ngay th nhat va th hai

cua Hoi ong Giam muc Viet Nam

(21-25/4/2014)

 

Nhat ky Hoi ngh Thng nien ky I-2014 ngay th nhat va th hai cua Hoi ong Giam muc Viet Nam (21-25/4/2014).

Sagon (WH 25-04-2014) - Buoi hop au tien sang ngay 22 thang 04 nam 2014, Hoi ngh danh phan ln thi gian e nghe c cha Giuse inh c ao, chu tch Uy ban Giao Duc Cong Giao trnh bay d an thanh lap Hoc vien than hoc cao cap cua Giao hoi Viet Nam, va cac c giam muc a ong gop y kien soi noi. Sau bon nam ke t ngay quyet nh, Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGMVN) xac nh ro hn hng i e at c muc tieu nang cao chat lng tr thc, nhat la ve than hoc, cho hang linh muc, tu s, va giao dan Viet Nam. Theo e ngh cua c cha chu tch Uy ban Giao Duc Cong Giao, bc au se thanh lap mot Phan khoa Than hoc, ao tao lan lt ba cap van bang cua Giao hoi: tu tai than hoc (chu ky I), c nhan (chu ky II), va tien s (chu ky III). Thong thng Phan khoa Than hoc se c c cau hoa trong mot Hoc Vien Cong Giao. Cung theo c cha chu tch Uy ban Giao Duc Cong Giao, neu huy ong toan nguon nhan s giao s ca dong va trieu, sinh vien, c s th vien trong ca nc hien nay, Giao hoi Viet Nam co the co tha ieu kien e thanh lap mot Phan khoa Than hoc nh the. Cac c cha cung lu y en hai yeu to quan trong trong khi ao tao la: mot ang, phai hoi nhap van hoa Viet Nam, va ang khac, phai m rong ca ra ben ngoai e on tri thc t the gii. Nh vay, trong khi thc hien cong cuoc Loan bao Tin Mng trong Hoi Thanh, Hoc vien ay va phai quan tam trau doi van hoa - ngon ng Viet, va phai nang cao kha nang ngoai ng va van hoa hoc cac nc, cho sinh vien, ni chng trnh ao tao, va sach v, cung nh tai lieu th vien.

Sau o, thi gian con lai cua buoi sang, cac c giam muc ban bac va gop y cho nhau ve mot so e tai cap bach ve muc vu gia nh.

Buoi chieu, cac c giam muc nghe c cha Phero Nguyen Van Kham, Pho Tong Th Ky Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGMVN) trnh bay phac thao ve c cau to chc Van phong Hoi ong Giam muc Viet Nam at tai so 72/12 Tran Quoc Toan, Phng 8, Quan 3, Tp. Saigon. Toan the cac c cha trong Hoi ngh eu thong nhat goi ten Van phong nay la Van phong Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGMVN), at tai ngoi nha sap khanh thanh, mac dau con phai ban bac e thong nhat van e to chc va quy che cho Van phong. Thi gian sau cua buoi chieu, Hoi ngh danh e gop y ve noi quy cua Uy ban Tu S, va lang nghe c cha chu tch Uy ban Kinh Thanh trnh bay chu e c muon co mot ban dch Kinh Thanh toan bo tieng Viet chnh thc cua Giao hoi Viet Nam, mot viec het sc co y ngha va hu ch cho i song c tin va s vu Loan bao Tin Mng cua Hoi Thanh Viet Nam.

Buoi toi, cac c cha hop rieng theo cac giao tnh vi chu e rieng cua moi giao tnh.

Ngay lam viec th hai, cac c cha a gop y soi noi, vi het tam long yeu thng va thien ch lang nghe, ve chu e Cong trnh xay dng Vng cung thanh ng c Me La Vang. Hoi ngh ac biet lang nghe giai trnh t ba c cha chu trach nhiem ba lanh vc cua cong trnh: c cha Mattheu Nguyen Van Khoi, phu trach thiet ke ve kien truc, c cha Giuse Nguyen Ch Linh, phu trach van ong Quy Xay dng Trung Tam Hanh Hng c Me La Vang, va c Tong giam muc Hue Phanxico Xavie Le Van Hong, phu trach thc hien xay dng. Sau nhieu gi trao oi va lang nghe t moi pha, Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGMVN) thong nhat y kien van tiep tuc tien hanh cong trnh nay, du gap mot so kho khan, trong niem tin tng va pho thac vi s phu ho cua c Me La Vang. Cac c cha luon nhac nh nguyen tac hoi nhap van hoa Viet Nam nhng cho con ngi hien ai, ngha la can lu tam en ca yeu to cach tan trong khi hoi nhap e loan bao Tin Mng. Hoi ong Giam muc Viet Nam (HGMVN) cung bay to c mong cac giao phan se ong gop tch cc hn cho cong trnh quan trong nay cua Giao hoi Viet Nam.

Thi gian con lai, Hoi ngh lt qua nhng van e khac: oi thoai lien ton va ai ket, cac ban dch Kinh Thanh, Loan bao Tin Mng, Minh nh cac van e ve tuyen sinh ai chung vien, phong chc va bo nhiem linh muc, thong qua cho phep th nghiem Ban hng dan muc vu Thanh Nhac.

Sau cung, Hoi ngh cung xac nh Hoi ngh Thng nien ky II-2014 se c to chc tai Toa Giam muc Nha Trang, t ngay 27 en 30 thang Mi nam 2014.

Ngay th ba, buoi sang cac c cha tham d Thanh le ta n cua c tan Tong Giam muc Phaolo tai nha th Chnh toa Sai Gon va buoi chieu tham d nghi thc lam phep va khanh thanh Van phong Hoi ong Giam muc, sau o chau Thanh The tai Nha nguyen mi cua Van phong va be mac Hoi ngh tai ay.

 

WH

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page