S iep au tien

cua c Thanh Cha Phanxico

nhan ngay di dan va t nan

 

S iep au tien cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay di dan va t nan.

Vatican (Vat. 26-09-2013) - c Thanh Cha Phanxico keu goi cong ong quoc te cong tac vi nhau e cai tien tnh trang ngi di dan ngay cang gia tang tren the gii. Ngai cung mi goi cac c quan truyen thong gop phan bai tr nhng thanh kien khien do ngi di dan khong c tiep on tai cac nc ho nhap c.

c Thanh Cha a a ra li keu goi tren ay trong s iep cong bo hom 24 thang 9 nam 2013 nhan ngay di dan va t nan se c c hanh vao ngay 19 thang 1 nam 2014, vi chu e: "Ngi di dan va t nan: hng ve mot the gii tot ep hn". Sau ay la toan van s iep cua c Thanh Cha:

"Anh ch em than men, cac xa hoi chung ta ang cam nghiem nhng tien trnh le thuoc lan nhau va anh hng tren nhau tren bnh dien hoan vu cha tng co trc ay trong lch s. Nhng tien trnh nay tuy co nhng yeu to gay kho khan hoac tieu cc, nhng chung co muc ch cai tien nhng ieu kien song cua gia nh nhan loai, khong nhng ve mat kinh te, nhng ca trong nhng kha canh chnh tr va van hoa na. Va lai, moi ngi la thanh phan cua nhan loai va, cung vi toan the gia nh cac dan nc, cung hy vong mot tng lai tot ep hn. Nhan xet nay gi hng cho e tai ma toi a chon cho Ngay The gii ve di dan va t nan nam nay, o la "Nhng ngi di dan va t nan: hng ve mot the gii tot ep hn".

"Trong the gii ang bien chuyen ngay nay, hien tng con ngi ngay cang lu ong tr nen nh "mot dau ch thi ai", theo nh ngha cua c Giao Hoang Bien c 16 (Xc S iep Ngay The gii di dan va t nan 2006). Thc vay, mot ang nhng cuoc di c thng cho thay nhng thieu sot t pha cac quoc gia va cong ong quoc te, nhng ang khac chung cung boc lo khat vong cua nhan loai mong song hiep nhat trong s ton trong nhng khac biet, s on tiep va long hieu khach giup phan chia ong eu cac tai nguyen cua trai at, bao ve va thang tien pham gia cung nh the ng trung tam cua moi ngi".

Ve phng dien Kito, ca trong viec di c, cung nh trong cac thc tai khac cua con ngi, ngi ta thay co s cang thang gia mot ben la ve ep cua cong trnh sang tao, mang dau vet cua n thanh va cong trnh cu chuoc, va ben kia la mau nhiem toi loi. oi nghch vi tnh lien i va s tiep on, nhng c ch huynh e va cam thong, co s t khc, ky th, nan khai thac boc lot, au kho va chet choc. ang lo hn ca la nhng tnh trang trong o viec di c khong nhng do s cng bach, nhng con c thc hien qua nhieu the thac khac nhau cua nan buon ngi va bien thanh no le. Nan lao ong nh no le la ieu thng thay ngay nay! Tuy co nhng van e, nhng rui ro va kho khan phai ng au, ieu lam cho ngi di dan va t nan phan khi la niem tn thac va hy vong; ho mang trong tam hon mong c mot tng lai tot ep hn khong nhng cho ban than, nhng con cho gia nh va nhng ngi than yeu cua ho na.

"Viec kien tao mot "the gii tot ep hn" bao ham ieu g? Thanh ng "mot the gii tot ep hn" khong am ch mot cach th ngay ti nhng y niem tru tng hoac nhng thc tai khong the at ti c, nhng ung hn no hng ve s tm kiem mot s phat trien ch thc va toan dien, hoat ong e co nhng ieu kien song xng ang cho tat ca moi ngi, e ho tm c nhng cau tra li ung an cho nhng oi hoi cua cac ca nhan va gia nh, e cong trnh tao dng ma Thien Chua ban cho chung ta c ton trong, gn gi va vun trong. ang ang Knh Phaolo 6 a mo ta nhng khat vong cua con ngi ngay nay nh sau: "c giai thoat khoi lam than, bao am cuoc song cua mnh mot cach chac chan nhat, c sc khoe, cong an viec lam vng chac; c tham gia ay u nhat vao cac trach nhem, khong b ap bc nao, tranh c nhng tnh trang lam thng ton pham gia con ngi; c hng mot nen giao duc ay u hn; tom mot li la muon c hieu biet va s hu nhieu hn, e song tron ven hn" (Thong iep Phat trien cac dan toc, 23-6-1967, 6).

"Con tim chung ta mong c c "tot ep hn na", ieu nay khong phai ch la c mot kien thc hoac c s hu nhieu hn, nhng nhat la c song sung man hn. Ta khong the thu hep s phat trien vao s tang trng kinh te ma ngi ta thng theo uoi ma khong e y g en nhng ngi yeu the nhat va vo phng t ve. The gii ch co the c cai tien tot ep hn neu ngi ta quan tam trc tien ti con ngi, neu s thang tien con ngi co tnh chat toan dien, trong moi chieu kch, ke ca chieu kch tinh than; neu khong ai nao b l la, ke ca nhng ngi ngheo, cac benh nhan, tu nhan, nhng ngi tung thieu, ngi ngoai quoc (Xc Mt 25,31-46); neu ta co kha nang i t mot nen van hoa gat bo en mot nen van hoa gap g va tiep on".

"Nhng ngi di dan va t nan khong phai la nhng con c tren ban c cua nhan loai. Ho la nhng tre em, phu n va an ong ri bo hoac b bo buoc ri bo gia c cua ho v nhieu ly do, ho cung chia se mot c muon hp phap la c biet, s hu, va nhat la c song tron ven hn. That la ang ngac nhien trc con so nhng ngi di c t ai luc nay sang ai luc khac, cung nh nhng ngi di chuyen trong noi a quoc gia hoac nhng vung a ly cua ho. Lan song di dan ngay nay la lan song ln nhat trong lch s, ho gom nhng ca nhan, neu khong phai la ca dan toc. ong hanh vi nhng ngi di dan va t nan, Giao Hoi dan than tm hieu nhng nguyen do gay ra hien tng di dan, va Giao Hoi cung hoat ong e khac phuc nhng hau qua tieu cc va e cao gia tr cung nh hau qua tch cc cua viec di c oi vi cac cong oan nguyen quan, cong oan chuyen tiep hoac cac cong oan nh c trong tien trnh di c.

"ang tiec la, trong luc khch le s phat trien hng ti mot the gii tot ep hn, chung ta khong the im lang trc gng mu ngheo oi trong cac chieu kch khac nhau: bao lc, boc lot, ky th, gat ra ngoai le, nhng bien phap thu hep t do c ban, cua ca nhan cung nh cua tap the, o la mot so yeu to chnh cua ngheo oi can phai vt qua. Nhieu lan chnh nhng kha canh o la nguyen nhan thuc ay s di c, gan lien di c vi ngheo oi. Trong khi tron chay nhng tnh trang lam than hoac bach hai e tien ti mot vien tng tot ep hn hoac e cu van cuoc song, hang trieu ngi len ng di c, va trong khi hy vong c man nguyen, th ho thng gap phai nhng nghi k, khep kn hoac loai tr va b nhng nghch canh, c nhng nghch canh tram trong nhat va lam thng ton pham gia cua ho.

"Thc tai di c, vi nhng chieu kch ma thi ai hoan cau hoa ngay nay ang oi phai c x ly va ieu hanh mot cach mi me, cong bang va hu hieu, nhat la oi phai co s cong tac quoc te va mot tinh than lien i, cam thong sau xa. ieu quan trong la s cong tac cac cap o khac nhau, vi s ong thanh chap nhan nhng van kien phap ly bao ve va thang tien con ngi. GH Bien c 16 a phac hoa khuon mau cho cac chnh sach va khang nh rang "chnh sach nh the can phai c khai trien t mot s cong tac chat che gia cac nc xuat c va cac nc tiep c; can thap tung bang nhng qui luat quoc te thch hp co kha nang hoa hp nhng he thong phap ly khac nhau, trong vien tng cu van nhng oi hoi va nhng quyen cua con ngi va cac gia nh di c, va ong thi, quyen cua cac xa hoi ni nhng ngi di c en ngu" (Thong iep Caritas in veritate, 29-6-2009, 62). Cung nhau lam viec cho mot the gii tot ep hn oi phai co s giup lan nhau gia cac nc, vi thai o san sang va tn nhiem, khong dng len nhng hang rao khong the vt qua. Mot s hp lc co the la khch le oi vi cac chnh phu e ng au vi nhng chenh lech ve xa hoi va kinh te, va mot s hoan cau hoa khong co qui luat nao la nhng nguyen nhan tao ra di c trong o con ngi tr thanh nan nhan hn la ngi nam vai chnh. Khong co nc nao mot mnh co the ng au vi nhng kho khan gan lien vi hien tng nay, no rong ln en o lien he ti tat ca cac ai luc trong hai phong trao nhap c va xuat c.

"Tiep en, ieu quan trong la nhan manh s cong tac ay a khi s vi co gang cua moi ngi phai lam e kien tao nhng ieu kien kinh te va xa hoi tot ep hn tai que hng, e viec xuat c khong phai la s chon la duy nhat oi vi nhng ngi tm kiem hoa bnh, cong ly, an ninh va s ton trong ay u pham gia con ngi. Kien tao nhng c hoi cong an viec lam trong cac nen kinh te a phng, se tranh c s phan re gia nh va bao am nhng ieu kien on nh va thanh than cho ca nhan va cong oan.

"Sau cung, khi nhn thc tai nhng ngi di dan va t nan, co mot yeu to th ba ma toi muon neu bat tren con ng xay dng mot the gii tot ep hn, o la vt thang nhng thanh kien va thieu cam thong trong viec cu xet viec di c. Thc vay, nhieu khi nhng ngi di dan, tan c, xin t nan va ngi a c t nan khi day ni dan chung a phng nhng ng vc va oi k. Ngi ta lo s rang ngi di dan va t nan tao nen nhng xao tron trong an ninh xa hoi, va co nguy c lam cho ho anh mat can tnh va van hoa, tao ra canh tranh trong th trng cong viec lam hoac lam cho toi pham gia tang. Trong lanh vc nay, cac phng tien truyen thong xa hoi co mot vai tro trach nhiem ln: thc vay ho co nhiem vu vach tran nhng thanh kien va cung cap nhng thong tin chnh xac khi noi ve nhng sai lam cua mot so ngi di dan va t nan, va cung can mo ta s lng thien, ngay chnh, tam hon ai am cua nhieu ngi trong so ho. Trong van e nay, can co mot s thay oi thai o t moi ngi oi vi nhng ngi di dan va t nan; i t thai o t ve va s hai, khong quan tam, hoac gat ra ngoai le, tng ng vi nen van hoa loai bo, ti thai o da tren nen van hoa gap g, la van hoa duy nhat co kha nang kien tao mot the gii cong bang va huynh e hn, mot the gii tot ep hn. Ca cac phng tien truyen thong xa hoi cung c mi goi i vao s hoan cai thai o, va co vo s thay oi thai o nh the oi vi nhng ngi di dan va t nan.

"Toi ngh en Thanh Gia Nazareth cung a trai qua kinh nghiem b choi bo vao au hanh trnh cua mnh: "Me Maria sinh con au long, boc trong ta va at trong mang co v khong co cho cho ho trong nha tro" (Lc 2,7). Chua Giesu, Me Maria va Thanh Giuse a cam nghiem the nao la ri bo que hng cua mnh va tr thanh ngi di c: b long khao khat quyen lc cua vua Heroe e doa, cac v buoc long phai chon chay sang Ai Cap (Xc Mt 2,13-14). Nhng con tim t mau cua Me Maria va trai tim an can cua thanh Giuse, ngi gn gi Thanh Gia that a luon bao ton niem tn thac: Thien Chua khong bao gi bo ri. Nh li chuyen cau cua cac ngai, c g niem xac tn nay luon kien vng trong tam hon nhng ngi di dan va t nan.

"Giao Hoi ap lai menh lenh cua Chua Kito, "Cac con hay i khap the gian va lam cho moi dan toc thanh mon e", Giao Hoi c keu goi tr thanh Dan Chua bao gom moi dan toc va mang Tin Mng cho moi dan toc, v ni khuon mat cua moi ngi co in khuon mat cua Chua Kito! ay co coi re sau xa nhat cua pham gia con ngi, phai luon ton trong va bao ve. Khong phai cac tieu chuan hieu nang, san xuat, giai tang xa hoi, chung toc hoac ton giao lam nen tang cho pham gia con ngi, nhng la s kien con ngi c dng nen theo hnh anh giong Thien Chua (Xc St 1,26-27), va hn na la con Thien Chua, moi ngi la con cua Thien Chua! Ni con ngi co in hnh anh Chua Kito. V the, van e ay la trc het chung ta nhn thay va giup ngi khac thay ngi di dan va t nan khong phai nh mot van e can phai ng au, nhng nh ngi anh em, ch em can tiep on, ton trong va yeu men, mot c hoi Chua Quan Phong ban e gop phan kien tao mot xa hoi cong bang hn, dan chu tron ven hn, mot quoc gia lien i hn, mot the gii huynh e hn va mot cong oan Kito ci m hn theo Tin Mng. Nhng cuoc di c co the lam nay sinh c hoi tai truyen giang Tin Mng, m ra nhng khong gian cho s tang trng mot nhan loai mi a c loan bao trong mau nhiem phuc sinh: mot nhan loai trong o moi phan at ngoai quoc la que hgng va moi que hng la at xa la.

"Anh ch em di dan va t nan than men! Anh ch em ng mat hy vong mot tng lai chac chan hn cung c danh cho anh ch em, va tren ng i anh ch em co the gap mot ban tay nang , c cam nghiem tnh huynh e lien i va hi am cua tnh ban! Toi ha cau nguyen cho tat ca anh ch em va nhng ngi danh tron cuoc i va nang lc e canh anh ch em va toi ban phep lanh Toa Thanh cho tat ca.

Vatican ngay 5 thang 8 nam 2013

Phanxico, Giao Hoang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page