Tuyen bo cua

Linh muc oan giao phan Vinh

 

Tuyen bo cua Linh muc oan giao phan Vinh.

Vinh (GPVO 16-09-2013) - Giam muc va Linh Muc oan giao phan Vinh, ai dien hn 526,000 giao dan giao phan Vinh ang song va lam viec tai ba tnh Nghe An, Ha Tnh va Quang Bnh. Sau khi theo doi cach hanh x cua chnh quyen Nghe An ve van e ton giao va nhan quyen trong thi gian qua, ac biet qua vu an ap tai giao x My Yen, a cung ky ten trong ban tuyen bo sau:

 

Giao Phan Vinh

Linh Muc oan

So 06/2013 - TG

 

Xa oai, ngay 16 thang 9 nam 2013

 

Tuyen bo cua Linh muc oan giao phan Vinh

 

Chung toi - Giam muc va Linh Muc oan giao phan Vinh, ai dien hn 526,000 giao dan giao phan Vinh ang song va lam viec tai ba tnh Nghe An, Ha Tnh va Quang Bnh - theo doi cach hanh x cua chnh quyen Nghe An ve van e ton giao va nhan quyen trong thi gian qua, ac biet qua vu an ap tai giao x My Yen, tuyen bo:

1. Hiep thong sau xa, ong quan iem vi Toa Giam muc va Giam muc giao phan trong cac van ban: Thong cao so 01/13 - TG, ngay 05/9/2013 cua Van phong Toa Giam muc; Th Chung ngay 06/9/2013 cua c Giam muc giao phan; Van th so 02/13 - TG, ngay 07/9/2013 cua Toa Giam muc Xa oai; Ban Tng Trnh so 03/13 - TG, ngay 10/9/2013 va Van th so 04/13 - TG ngay 15/9/2013 cua Van phong Toa Giam muc, len an bao quyen, nham bao ve s that, bao ve nhan quyen von b an ap tren a ban Nghe An trong thi gian qua.

2. Vu viec tai giao x My Yen va qua la hau qua cua vu gay roi toi 22/5/2013, tai giao ho Trai Gao do cac "chien sy cong an" mac thng phuc ngan can ngi i d le, gay bat bnh cho quan chung va anh thc ban nang t ve cua nhan dan, dan en nhng bc xuc boc phat thieu kiem soat, gay hau qua nghiem trong! Tat ca hau qua quy ve nguyen nhan, v the, trach nhiem thuoc ve nhng "chien sy cong an" va c quan chu quan cua cac "chien sy" ay.

3. Viec tuy tien bat ong Ngo Van Khi va ong Nguyen Van Hai ngay 27/6/2013 khong ch vo can c, ma con trai vi quy nh cua Bo luat to tung hnh s, phi ao c va trai truyen thong nhan ai cua dan toc. ay la hau qua cua viec bao che hanh vi sai trai cua can bo cong quyen va la nguyen nhan dan en viec ngi dan tap trung on hoa en UBND xa Nghi Phng, lam c e nha cam quyen dung vu lc va con o tran ap quan chung.

4. Vu an ap am mau ngay 04/9/2013, tai giao x My Yen la hanh ong bat nhan va trai phap luat, do Cong an Nghe An dan dng cong phu va to chc thc hien. Chung toi len an hanh vi bao lc oi vi dan lanh! Viec ot nhap nha anh Nguyen Van Van anh va bat ngi, pha tai san, la vi pham quyen bat kha xam pham cho (ieu 73 Hien Phap 1992, sa oi 2001), quyen bat kha xam pham than the (ieu 71 Hien Phap Viet Nam 1992 sa oi 2001), quyen s hu hp phap (ieu 58 Hien phap 1992, sa oi 2001). ac biet, viec ap pha tng thanh tren ban th t gia la hanh vi pham thanh, xuc pham nghiem trong quyen t do ton giao (ieu 70 Hien Phap Viet Nam 1992, sa oi 2001). Nhng hanh ong nay hoan toan trai vi luat phap quoc te ve nhan quyen (ieu 1, 2, 3, 5, 9 va 12, Tuyen ngon quoc te ve nhan quyen 1948, Viet Nam ky cam ket thc hien t ngay 20/9/1977; ieu 9, 17 va 19 Cong c quoc te ve cac quyen dan s va chnh tr 1966, co hieu lc 1976 ma Viet Nam ky cam ket thc hien t ngay 24/9/1982). Mat khac, qua vu an ap nay, Cong an Nghe An a giam ap len Quoc huy Nha nc khi phu nhan gia tr phap ly Giay cam ket tha ngi cua UBND xa Nghi Phng.

5. Nha cam quyen dung bao ai va Cong van 139/UBND-NC ngay 08/9/2013 cua UBND tnh Nghe An e lap liem s that, vu cao Giam muc, noi xau hang Linh muc, anh la d luan la o them dau vao la va gay rat nhieu kho khan cho viec oi thoai von c xay dng cong phu gia giao phan Vinh va nha cam quyen Nghe An.

Tom lai, vu an ap tai My Yen la do chnh quyen to chc va trc tiep ch ao, nen chnh quyen phai chu toan bo trach nhiem. Cac Giam muc, Linh muc, ba con Giao dan va Nhan dan trong vung ch la nan nhan cua vu an ap nen can c bao ve.

Chung toi hiep thong sau xa vi Giam muc giao phan cua chung toi e bao ve s that, len an bao quyen va bao ve dan lanh. Chung toi khong ngng yeu cau nha cam quyen lam ro trach nhiem cua cac can bo va c quan lien quan en vu viec, ong thi tra t do cho ong Ngo Van Khi va Nguyen Van Hai.

 

Tran trong!

 

Chung Toi ong Ky Ten

(a ky)

Linh muc Gioan Nguyen Hong Phap, Tong th ky Hoi ong Linh muc

(a ky)

Linh muc Phero Nguyen Van Vinh, Pho chu tch Hoi ong Linh muc

(Cung vi ch ky cua c Giam muc Phu ta Phero Nguyen Van Vien, c Cha Phaolo Maria Cao nh Thuyen va 199 linh muc thuoc Linh oan Giao phan Vinh.)

 

Linh muc oan giao phan Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page