c Thanh Cha Phanxico gap

cac v ng au cac c quan trong giao trieu

 

c Thanh Cha Phanxico gap cac v ng au cac c quan trong giao trieu.

Vatican (WH 11-09-2013) - Sang th Ba 10 thang 9 nam 2013, tai ai sanh Bologna Dinh Tong toa, c Thanh Cha Phanxico a chu toa cuoc gap g tat ca cac v ng au cac c quan trong giao trieu Roma, Chu tch Phu Giao hoang va c hong y Giam quan Roma.

Trong nhng thang qua c Thanh Cha a gap rieng va noi chuyen lau vi tng v. Va bay gi, ngai chu toa cuoc gap g chung vi tat ca, sau sau thang tren cng v giao hoang.

Cuoc gap g nay nham lang nghe nhng nhan xet va gop y cua cac v cao cap nhat trong giao trieu Roma va cac cong s vien chnh cua giao hoang. Va tat nhien cuoc gap g nay cung nam trong boi canh cua viec thc hien cac y kien ma cac hong y a e ngh vi cac Bo khi chuan b hop Mat tuyen vien va nhng suy t cua c Thanh Cha ve viec quan tr Giao hoi.

Mot s kien quan trong khac trong lnh vc quan tr Giao hoi se la cuoc hop sap ti cua Nhom Tam hong y vao au thang Mi nam 2013.

(Theo VIS)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page