c thanh cha bo nhiem

c cha Toma Vu nh Hieu

lam Giam muc pho giao phan Bui Chu

 

c thanh cha bo nhiem c cha Toma Vu nh Hieu lam Giam muc pho giao phan Bui Chu.

Vatican (SD 24-12-2012; Vat. 24-12-2012) - Hom th hai, ngay 24 thang 12 nam 2012, c thanh cha Beneito XVI a bo nhiem c Cha Toma Vu nh Hieu, giam muc phu ta Xuan Loc, lam Giam Muc Pho (vi quyen ke v) Giao Phan Bui Chu.

c biet c Cha Toma Hieu Sinh ngay 30 thang 10 nam 1954 tai Ninh My, Nam nh.

- T nam 2000 en 2006 : c Cha a Du hoc tai Toulouse Phap, au Cao hoc Than hoc Luan ly.

- Ngay 25 thang 07 nam 2009: c Cha Toma a c bo nhiem lam Giam Muc Phu Ta Giao phan Xuan Loc, vi vinh d la Giam Muc th 101 cua hang Giam Muc Viet Nam, va la Giam Muc th 14 xuat than t Giao Hoang Hoc Vien Pio X a Lat.

Khau hieu giam muc cua c Cha la: "Ngai yeu en cung" (Ga 13,1)

Theo tin t Toa giam muc Bui Chu, th le nham chc cua c cha Toma Vu nh Hieu se dien ra tai Nha th chnh toa Bui Chu luc 9g30 th Sau, mung 1 thang 02 nam 2013.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page